Godkendelse af anvendelse af vejareal – Aalborgvej mellem Hune og Blokhus

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune skal på møde den 24. august 2022 skal tage stilling til anvendelse af et vejareal på Aalborgvej mellem Hune og Blokhus.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med vedtagelsen af kommuneplanen i 2021, blev der drøftet en ændret anvendelse af et vejareal, beliggende på Aalborgvej mellem Hune og Blokhus. Drøftelserne vedrørte en evt. fremtidige anvendelse af arealet til campinghytter, autocampere og el-ladestandere.

-- annonce ---


Vejarealet har en størrelse på 7.500-8.000 m² og er beliggende i landzone. Arealet fungerer pt. som indgang til Blokhus Gateway, og som opholdsareal for cyklister på vej fra Blokhus. Endvidere har der været tanker om at en del af arealet kan anvendes som en “Rambla” mellem Hune og Blokhus. Arealet er ikke omfattet af fredskov. Arealet er beliggende indenfor kystnærhedszonen, og kan derfor jf. Planloven ikke udlægges til sommerhusområde. Omfanget af anden anvendelse samt ændring af zoneforhold skal reguleres i et ændret plangrund. Endvidere vil der ved en ændret anvendelse og/eller frasalg skulle ske en særskilt proces i forbindelse med nedlæggelse af et offentligt vejareal. I arealet er der placeret forsyningsledninger med gas, vand og fiberforbindelse.

På baggrund af drøftelserne besluttede Økonomiudvalget den 11. maj 2022 at udbyde arealet.

Arealet har været udbudt i perioden fra medio juni 2022 til den 10. august 2022. Udbuddet har været udformet således, at det var angivet at Kommunalbestyrelsen er indstillet på at udarbejde et lokalplansforslag for området med ændret anvendelse til ovenstående formål. Det var angivet i udbudsmaterialet, at arealet overtages som det ligger og forefindes dog med den betingelse at flytning af den eksisterende cykelsti m.v. foretages af Jammerbugt Kommune for byders regning samt at byderen bærer alle omkostninger ved flytning eller tinglysning af forsyningsledninger.

Endelig var det anført i udbuddet at et evt. salg af arealet ville være betinget af et ændret plangrundlag og at det offentlige vejareal kunne nedlægges.

Der er ikke indkommet bud på arealet i udbudsperioden.

På den baggrund skal det afklares om der i forlængelsen af drøftelser ved vedtagelsen af kommuneplanen 2021 skal arbejdes videre med en ændret anvendelse af arealet. Det er Vækst- og Udviklingsforvaltningens opfattelse, at arealet er godt placeret mellem Hune og Blokhus og at arealet kan udgøre gode potentialer for byudvikling eller støttepunkter for en udvikling i området.

Af den grund anbefales det, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med en ændret anvendelse, men at området kan indgå i processen, når/hvis der skal arbejdes med en udvidet sammenhæng mellem Hune og Blokhus.

Retsgrundlag
Arealet har været udbudt efter udbudsbekendtgørelsen om salg af offentlige ejendomme. En evt. ændret anvendelse vil være i henhold til Planloven.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen og Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender, at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med en ændret anvendelse af det ca. 7.500-8.000 m² store vejareal mellem Hune og Blokhus.