Drøftelse af køb af Land Art-værket “Picnic” i Gateway i Blokhus

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget holder møde den 18. august 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er Drøftelse af køb af Land Art-værket “Picnic” for 60.000 kr. samt opsætning af skiltning for max. 15.000 kr.

Sagsbeskrivelse
I forbindelse med Land Art-festivalen Land-Shape i 2016 blev der lavet forskellige Land Art-værker i Gateway i Blokhus. Nogle af disse var flygtige og dermed midlertidige, mens andre fortsat består. Land Art er kunstværker, hvor et fællestræk er interesse for natur og for at eksperimentere med værkets integration og afhængighed af det udvalgte sted.

-- annonce ---

Et af de værker, der fortsat findes i Gateway, er “Picnic”, som består af 16 cirkulære stålplader. Kunstværket beskrives således: “Kunstværket fremhæver oplevelsen af skovens rum i mødet med metalpladernes faste underlag og de høje træstammer”. Værket benyttes af store og små, og DGIs genoptræningshold for folk med stress, angst og depression træner ind imellem på pladerne.

Ifølge kontrakt med kunstnerne Niels Edvard Nørgaard Sørensen og Ann Mai Røge er kunstværket til udlån de første 2 år fra ferniseringsdato, altså fra juni 2016 – juni 2018. Efterfølgende kan installationen enten afsluttes og fjernes eller genforhandles. Der er ikke blevet fulgt op på kontrakten. I 2016 betalte Land-Shape-projektet under Kulturaftale Nordjylland, KulturKANten, 45.920 kr. for materialer og forarbejdning af værket (16 cirkulære plader i sortjern, 8 mm, ø. 2500 mm, vægt. ca. 300 kg pr. stk.). De to kunstnere fik i alt 19.080 kr. i honorar, bl.a. til formidling mm. af værker under den tre-dages festival i juni 2016.

Kunstnerne bag værket har henvendt sig i forhold til hvilken fremtid, der kan være for værket. Jammerbugt Kommune er blevet tilbudt at købe værket for 60.000 kr. Desuden foreslår kunstnerne, at der etableres skiltning ved værket. En udgift på ca. 5.000 kr.

“Picnic” er det eneste af værkerne i Gateway, der ejes af kunstnerne. De øvrige værker ejes af Jammerbugt Kommune. Der kommer således ikke flere henvendelser af denne slags i forhold til værkerne i Gateway.

I forhold til holdbarhed, så er pladerne fremstillet af sortjern som korroderer, dvs. at pladernes godstykkelsen over en lang tidshorisont vil blive tyndere. Pladerne bør fejes for nedfaldsnåle 5-6 gange om året for at bevare det rumlige og arkitektoniske præg og undgå, at pladerne gror til. Hele arealet bør af samme grund holdes fri for nedfaldsgrene.

Naturstyrelsen er generelt positive i forhold til at landart-værkerne i GateWay bliver på deres placering så længe de holder, er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og de iøvrigt giver mening. I forbindelse med den aktuelle sag, har Naturstyrelsen også forholdt sig til, hvorvidt der eventuelt kan komme flere land art-værker i GateWay og det er man positivt indstillet overfor. Jammerbugt Kommune skal dog påtage sig ansvaret for vedligehold og fjernelse (som det også gælder for de nuværende værker). I forhold til eventuelt fremtidige værker skal udformning og placering være aftalt med Naturstyrelsen, og værkerne skal holde sig inden for skovlovens rammer (og eventuel anden relevant lovgivning). Naturstyrelsen kan ikke lave aftaler, som gælder ud i al fremtid, er permanente eller lignende, men der kan laves en aftale, der løber i 10 år og herefter kan man tage stilling til, om aftalen kan og skal forlænges og på hvilke vilkår.

Det er derfor aftalt med Naturstyrelsen, at der kan udarbejdes en samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune vedrørende de værker, der fortsat findes i GateWay. I denne vil det fremgå, at Jammerbugt Kommune har ansvaret for at feje “Picnic” seks gange årligt, hvilket Nytteindsatsen venligt har påtaget sig opgaven omkring. Desuden skal det fremgå, at Jammerbugt Kommune har ansvaret for vedligehold og fjernelse (dette gælder allerede for værkerne). Der gives tilladelse til, at “Picnic” samt to andre værker “ELSK” og “Duality” kan blive i 10 år med eventuel forlængelse. Desuden fremgår det, at ved eventuelt kommende værker, skal det enkelte værk drøftes mellem Naturstyrelsen og Jammerbugt Kommune.

Retsgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Budgetmæssige konsekvenser
Der søges om 75.000 kr. af den samlede ramme, der på dagens møde udgør 1.036.000 kr.

Ansøgningen har ingen budgetmæssige konsekvenser i øvrigt.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget drøfter et eventuelt køb af Land Art-værket “Picnic” for 60.000 kr. samt skiltning til i alt max. 15.000 kr. for alle tre permanente værker, under forudsætning af, at der udarbejdes en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen.