Hvem skal gøre rent i Jammerbugt Kommune de næste 4 år ?

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Hvem skal gøre rent i Jammerbugt Kommune de næste 4 år ?

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 4. oktober 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Stillingtagen til udlicitering af rengøringsområdet for en ny 4-årig periode

Beslutningstema

Stillingtagen til udlicitering af rengøringsområdet for en ny 4-årig periode.

Sagsbeskrivelse

Den 22. juni 2023 tog Kommunalbestyrelsen stilling til et eventuelt nyt udbud af rengøringsområdet, samt godkendelse af tildelingskriterier og antal distrikter. På baggrund af beslutningen fra Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2023 har rengøringsopgaven været sendt i udbud med henblik på at få afklaret om opgaven skal udliciteres eller hjemtages ud fra de indkomne tilbud.

Rådgiver har udarbejdet en estimeret beregning på de samlede udgifter ved hjemtagning af rengøringsområdet. De esitimerede udgifter udgør 22 mio. kr. pr. år gennem fire år, samt en engangsinvestering på 2,5 mio. kr. I alt 90,5 mio. kr. over fire år. Derudover vil en hjemtagelse betyde, at Jammerbugt Kommune skal genforhandle kontrakten med Kongsvang, da det ikke er muligt at have en intern rengøringsfunktion klar pr. 1. januar 2024.

Der er nu gennemført udbud af rengøringsområdet.

Tre leverandører afgav tilbud på opgaven.

Tilbud på rengøringsområdet er evalueret for hver af de 2 delaftaler på baggrund af følgende vægtede underkriterier:

UnderkriterierVægtning i procent
Pris50%
Matematisk model25%
Organisering5%
Leveringssikkerhed10%
Kvalitetssikring10%

I henhold til udbudsbetingelserne skal tilbudsgivernes tilbud opfylde de formelle krav for at være konditionsmæssige. Det kan konstateres, at alle tilbuddene var konditionsmæssige.

Den fremtidige kontrakt kommer til at lyde på 19 mio kr. pr. år i den kommende 4-årige periode (2024 priser). Dertil kommer udgifter til kontraktstyring, kontrol, opfølgning, tæt dialog med brugere/leverandør og systemunderstøttelse. I alt estimeres den årlige udgift til rengøring at udgøre 20,2 mio. Dvs. en samlet udgift over fire år på 80,8 mio. kr.

Når rådgiver vurderer de tre indkomne tilbud, er besparelsen knap 10 mio. kr. over en 4-årig periode.

Tildeling af leverandør behandles i det lukkede punkt.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Den årlige udgift på 20,2 mio. kr. svarer til vores nuværende udgiftsniveau i 2023, så 2024 budgettet bliver det samme som de faktiske omkostninger i 2023.

Ved udlicitering af opgaven, kan den løses indenfor det nuværende budget, samtidig med at kvalitetsniveauet forventes øget, da der i flere af de indkomne bud er tilbudt flere rengøringstimer end i nuværende kontrakt. Dertil kommer at opfølgning, kontrol og håndhævelse er skærpet i den nye kontrakt. Det betyder, at Jammerbugt Kommune får det serviceniveau, som kommunen har bestilt. Det serviceniveau, der er udbudt, svarer til det serviceniveau, som kommunen havde, da den selv havde rengøringsopgaven.

Ønskes opgaven hjemtaget forventes der en yderligere økonomisk omkostning på ca. 10 mio. kr. over den 4-årige kontraktperiode.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at rengøringsopgaven i Jammerbugt Kommune udliciteres i den kommende 4-årige periode med start den 1. januar 2024.

1 KOMMENTAR

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn