Ny skole i Jetsmark opføres i én samlet etape med ibrugtagning til skolestart august 2023.

Skolecenter Jetsmark Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Økonomiudvalget har på møde den 15. maj 2019 truffet beslutning om etapeopdeling, tidsplan og økonomisk ramme for opførelsen af den nye skole i Jetsmark.

Sagsfremstilling

Historik

Kommunalbestyrelsen traf den 15. februar 2018 principbeslutning om opførelse af en ny skole i Jetsmark opført i to etaper, hvor første etape skulle stå færdig til skolestart august 2021. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen godkendt kommissorium og indholdet i de to etaper den 26. april 2018 og vision, værdier og placering den 31. maj 2018.

Den 20. september 2018 blev godkendt, at samarbejdsmodellen skulle udbydes som en totalrådgivermodel, og sidst har Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2019 godkendt at tildele rådgivningsfirmaet Norconsult-KAAI A/S opgaven som totalrådgiver, og der er skrevet kontrakt med dem den 24. april 2019 efter stand still perioden.

Rådgivningsarbejdet blev påbegyndt umiddelbart derefter, og der foreligger nu forslag til tidsplan og økonomisk ramme for projektet. Disse er vedlagt som bilag.

Etapeopdeling og tidsplan

Styregruppen for projektet har bedt Totalrådgiver om en analyse af, hvilke konsekvenser der vil være ved opførelse i én etape fremfor to, samt hvad der ville være den bedste løsning set ud fra både økonomiske, anlægsmæssige og pædagogiske/ organisatoriske perspektiver.

På baggrund af denne analyse vurderer Styregruppen, at det på alle parametre vil være en fordel at bygge skolen i én etape. Et notat med fordelene ved at bygge i én etape er vedlagt som bilag.

Da det tager længere tid både at planlægge, projektere og bygge en samlet skole, så medfører det en ændring af tidsplanen, således at den samlede skole forventes ibrugtaget til skolestart 2023. Udskydelsen af projektet betyder samtidigt, at den største del af anlægsinvesteringen udskydes til 2021, 22 og 23.

Styregruppen indstiller, at den nye skole i Jetsmark opføres i én samlet etape med ibrugtagning til skolestart i august 2023 jævnfør vedlagte tidsplan.

I udbudsmaterialet og kontrakten med totalrådgiver er der indarbejdet en option på totalrådgivning på etape to. Såfremt Styregruppens indstilling godkendes, så træder denne option i kraft, og totalrådgiver informeres skriftligt om dette.

Økonomisk ramme

På baggrund af nedenstående kriterier har Totalrådgiver estimeret, at opførelse af skolen i én samlet etape vil betyde en udgift på i alt 152 mio. kr.

På baggrund af de samme forudsætninger har rådgiver estimeret, at opførelsen af skolen i to etaper, hvor første etape indeholder indskoling, og alle fællesfaciliteter og anden etape resten af skolen, så vil det betyde en merudgift på 3-5% af anlægsøkonomien svarende til mellem 4,56 og 7,6 mio. kr.

Hertil kommer merudgifter til driften af de gamle bygninger i Kaas på 169.000 kr. årligt (det er her inddregnet, at den nye første etape skal driftes sammen med de gamle bygninger i Kaas), samt merudgifter til ressourcetildeling til skolen på 266.000 kr. årligt. Det vil sige, at der vil være en årlig merudgift på i alt 435.000 kr. årligt fra ibrugtagelse af første etape og frem til ibrugtagelse af anden etape.

Estimatet er udarbejdet ud fra følgende forudsætninger:

620 elever13 m2 pr. barn (Samme m2 som på Aabybro Skole)3-sporet skole

Indenfor disse m2 skal der skabes rum og plads til:

65 førskoleelever (april – juni)200 af de 620 elever anvender SFOén90 medarbejdere Indvendige fællesarealerLokale kultur- og borgerforeningsarealer

Derudover er der i beregningen taget højde for udgifter til:

P-pladser og ankomstvejeUdvendige fællesarealer – legepladser mv.RådgiverydelsenKøb af det areal, som skolen skal bygges på.Øvrige omkostninger
Der er ikke i estimatet medtaget udgifter til

Idrætsfaciliteter, idet det forventes at faciliteterne i Jetsmark Idrætscenter anvendes

I det vedlagte økonomiestimat er beregningen nærmere detaljeret.

Styregruppen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender en økonomisk ramme for projektet på 152 mio. kr. til opførelse af skolen i én etape.

Den videre proces

Bruger- og interessentprocessen er igangsat, og den første workshop er planlagt til den 6. juni 2019. Processen forventes afsluttet i august, hvorefter resultatet heraf bearbejdes af rådgiverne i et udkast til dispositionsforslag. Dispositionsforslaget indeholder den arkitektoniske idé, funktioner, bæredygtighed overordnet materialevalg samt overvejelser om drift og vedligehold.

Der afholdes åbent borgermøde den 2. september 2019, hvor interesserede får lejlighed til både at blive informeret om det foreløbige resultat og at komme med yderligere inputs.

Kommunalbestyrelsen vil få forelagt dispositionsforslaget på Temamøde d. 19. september 2019. Herefter udarbejdes endeligt dispositionsforslag, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen d. 14. november 2019. Af vedlagte tidsplan fremgår, hvornår der efterfølgende kan forventes fremsat sager til Kommunalbestyrelsen.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har d. 28. marts 2019 frigivet 8 mio. kr. til projektet fortrinsvist til at dække udgifter til jordkøb og totalrådgiver samt de udgifter, som er nødvendige at afholde i den forestående proces med brugere mv.

Der er i overslagsårene 2020 og 2021 afsat hhv. 42 mio. og 30 mio. kr. Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender opførelse af skolen i én etape med ibrugtagning skolestart 2023, så forventes finansieringsbehovet at være således

2019 = ca. 4 mio. kr.

2020 = ca. 8 mio. kr.

2021 = ca. 43 mio. kr.

2022 = ca. 59 mio. kr.

2023 = ca. 38 mio. kr.

I forhold til det oprindeligt afsatte budget for 2019 og overslagsåret 2020, så vil der være et mindreforbrug på anlægsprojektet på 4 mio. kr. i 2019 og 34 mio. i 2020.