Lovligt forfald: Der skal findes en stedfortræder for Helle Bak Andreasen til Kommunalbestyrelsen

Helle Bak Andreasen (V) Formand for Kultur, - fritids og landdistriktsudvalget

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder møde den 15. december 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af indtræden af stedfortræder i forbindelse med lovligt forfald fra kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 4 træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræders indtræden er til stede.

-- annonce ---

Sagsbeskrivelse

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 skal borgmesteren, når han får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode på mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende indkalde stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Jammerbugt Kommunalbestyrelse har med hjemmel i lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2, 2. pkt. truffet beslutning om, at stedfortræder, hvor der foreligger forfald, af de ovenfor nævnte grunde, indkaldes uanset den forventede varighed af fraværet, jf. Jammerbugt Kommunes styrelsesvedtægt § 19, stk. 3, 1. pkt.

I henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 4 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræders indtræden er til stede. Kommunalbestyrelsen skal i denne forbindelse tage stilling til, hvorvidt der foreligger et forfald, der efter § 15, stk. 2 berettiger til stedfortræderindkaldelse, samt at stedfortræderen er rette stedfortræder og valgbar.

Helle Bak Andreasen har oplyst, at hun har forfald i januar og februar måned 2023, på grund af ferie.

Bøje Holmsgaard Lundtoft skal i i henhold til lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 indkaldes som stedfortræder i den ovenfor nævnte forfaldsperiode.

Bøje Holmsgaard Lundtoft er 1. stedfortræder for den relevante kandidatliste og fortsat bosat i Jammerbugt Kommune.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 15, stk. 2 og 4.

Vederlagsbekendtgørelsen § 2 og § 31, stk. 2.

Indstilling

Staben indstiller

atkommunalbestyrelsen træffer beslutning om, at Helle Bach Andreasen har lovligt forfald frem til udgangen af februar måned 2023 og bevilges orlov i den pågældende perioden uden vederlag..
at1. stedfortræder Bøje Holmsgaard Lundtoft indtræder i kommunalbestyrelsen i forfaldsperioden.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn