Jammerbugt Kommune vil forbedre overgangen til voksenlivet for unge med handicap

Susanne Møller Jensen (A)
Susanne Møller Jensen (A) formand for Børne- og familieudvalget. Foto: Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune vil forbedre overgangen til voksenlivet for unge med handicap

Socialstyrelsen støtter Jammerbugt Kommune med 2,4 mio. kr., som skal bruges til at hjælpe unge med handicap i overgangen fra ung til voksen. Det skal ske ved at forbedre det tværfaglige samarbejde i kommunen.

-- annonce ---

Jammerbugt Kommune har ansøgt Socialstyrelsen om 2,4 mio. kr. til at styrke kommunens arbejde med overgangen fra ung til voksen på handicapområdet. Ansøgningen er blevet imødekommet, og det betyder, at Jammerbugt Kommune nu sætter et nyt toårigt projekt i gang, der har til formål at styrke medarbejdernes samarbejde på tværs.

Projektet skal sætte yderligere fokus på arbejdet med unge i alderen 15,5-18 år med handicap og deres overgang til voksenlivet. Der er tale om unge med varig og betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, som modtager hjælp efter serviceloven.

De unge skal hjælpes og forberedes bedst muligt, inden de fylder 18 år
Når unge med handicap, der har fået støtte efter servicelovens børnebestemmelser, fylder 18 år, overgår de til andre bestemmelser i serviceloven. Dette kan være en udfordrende proces for de unge og deres forældre, fordi støttemulighederne ændrer sig.

En ny undersøgelse fra Ankestyrelsen i 2022 viser bl.a., at det derfor er vigtigt, at overgangen koordineres og forberedes i god tid inden, den unge fylder 18 år.

”For unge med handicap og for deres forældre kan dét, at den unge fylder 18 år – og dermed begynder på voksenlivet – være forbundet med bekymring og usikkerhed, fordi deres hverdag ændrer sig. Det er derfor vigtigt, at vi som kommune i god tid forbereder overgangen for de unge og deres forældre, så de føler sig godt rustet til fremtiden i det voksne liv”, siger formand for Børne- og familieudvalget, Susanne Møller Jensen.

De unges gode overgang til voksenlivet er også afgørende for familierne
En undersøgelse foretaget af Socialstyrelsen viser, at det kan have store konsekvenser for ikke blot de unge selv, som kan føle, at den rette vejledning og støtte ikke er givet i overgangen og i fremtiden efter. Det kan også påvirke den situation, som forældre og familie står i, hvis ikke overgangen er koordineret og planlagt i god tid.

”For at kunne give de unge og deres familier den støtte, som de har behov for i overgangen til voksenbestemmelserne, er det vigtigt, at det tværprofessionelle samarbejde mellem børne- og voksenområdet er velkoordineret og forberedt i god tid – at der er lagt en klar plan for det enkelte unge. Samarbejdet på tværs af områderne er i dag godt, og vi hjælper og støtter rigtig mange unge i deres vej ind i voksenlivet. Med dette projekt kan vi blive endnu bedre”, fortæller formand for Social- og Sundhedsudvalget, Ib Nellemann.

Projektet skal skabe bedre overgange til voksenlivet
Det har stor betydning, at overgangen til voksenlivet planlægges i god tid, så der sikres kontinuitet og tryghed omkring fremtiden for den unge og familien.
Jammerbugt Kommune forventer med det nye toårige projekt netop at kunne styrke det tværfaglige samarbejde, så der sikres en endnu bedre koordinering og forbedring af overgangen til voksenlivet for unge med handicap og deres familier.

De unges forløb er meget forskellige fra hinanden, hvilket fordrer en sammenhængende overgang til voksenlivet. På denne baggrund vil projektet bidrage til at styrke metoder, systematik og ensartethed i overlevering imellem børne- og voksenhandicapområdet.

Der er et ønske om, at der med projektet bliver opbygget et fælles mindset internt og på tværs af de involverede samarbejdspartnere, således at overgange altid sker ved rettidig vidensdeling og involvering. Herudover vil der være et større fokus på systematisk inddragelse, da der vurderes et potentiale for at inddrage den unge, familien og samarbejdspartnere i endnu højere grad end i dag.

Projektet løber fra januar 2023 til december 2024.

LÆS OGSÅ: Har Kiki Bach ret?