Jammerbugt Kommune klar til jagtsæson: Udbud og godkendelse af jagt på kommunale arealer

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Jammerbugt Kommune klar til jagtsæson: Udbud og godkendelse af jagt på kommunale arealer

På udvalgsmøde den 8. april i Teknik og Miljøudvalget i Jammerbugt kommune vil udvalget behandle: Godkendelse af administrationsgrundlag for udleje af kommunale arealer til jagt

Godkendelse af administrationsgrundlag for udleje af kommunale arealer til jagt samt beslutning om udbud af jagt på kommunalt ejede arealer.

Sagsbeskrivelse

I Jammerbugt Kommune er der to jagtlejeaftaler på kommunalt ejede arealer. Praksis er, at der kun udlejes til lokale jagtforeninger med et almennyttigt formål.
Arealerne omfatter arealer som er naturbeskyttede og skov med fredskovspligt dvs. en pligt til drift og pleje af arealerne.

Generelt for arealerne gælder det, at der i jagtlejeaftalerne er taget et bredt hensyn til arealernes øvrige værdier. Og at jagtudøvelsen ikke må være til gene for andre brugere. Desuden vægtes det, at foreningerne skal være tilgængelige for nye medlemmer. Der er lagt vægt på, at de to jagtforeninger bidrager til uddannelse af unge og nye jægere.

Hvis jagtretten udbydes på markedsvilkår, foreslår Vækst- og Udviklingsforvaltningen, at der udarbejdes et administrationsgrundlag for området med overordnede og generelle principper for udleje til jagt (udkast fremgår af bilag).

Retsgrundlag

Mulighederne for at overdrage jagtretten er reguleret af jagtlovens bestemmelser § 18 og 20.

Jagtudøvelse reguleres af Skovloven, Naturbeskyttelsesloven, Natura2000 bestemmelser, fredninger og private servitutter.

Arealet skal mindst udgøre 5 ha sammenlagt og åremålet må ikke overstige 30 år. Dog kan arealer mindre end 5 ha udlejes til ejer eller lejer af tilstødende arealer således, at det samlede areal for jagtudøvelsen overstiger 5 ha.

Budgetmæssige konsekvenser

Den jagtlige værdi vil være meget afhængig af hvilke jagtbare arter, som findes og hvilke andre aktiviteter, der skal tages hensyn til (varierende fra 200-500/ kr./ha/år). https://www.jagtformidling.dk/

Aktuelt er der en årlig lejeindtægt på henholdsvist Klim Bjerg 12.000.- og Moseby på 6.000,- (Henholdsvis 162 kr./ha og 200 kr /ha).

Høring/borger- og brugerinvolvering

Grønt Råd udtaler:

At det er vigtigt:

at jagten fremadrettet udbydes til lokale jagtforeninger, hjemmehørende i Jammerbugt Kommune.

at den lokale indsats vægtes højere end en evt. jagtleje.

at der tages hensyn til de rekreative interesser, både i udvælgelsen af arealer til udbud og ift. de arealer der bliver sendt i udbud.

Indstilling Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender udkast til administrationsgrundlag,

ateksisterende aftale med Moseby Jagtforening opsiges og udbydes i 2024, og
ateksisterende aftale med Klim Sogns Jagtforening udbydes ved aftalens udløb i  2027.

Bilag: Jagt på kommunale arealer
Moseby Jagtforening_2
Jagtlejekontrakt

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn