Godkendelse af arealerhvervelse og anlæg af cykelsti i Biersted

Fra Sagsfremstillingen

Økonomiudvalget i Jammerbugt kommune holder ordinært møde den 6. oktober, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af arealerhvervelse og anlæg af cykelsti i Biersted

Beslutningstema
GENBEHANDLING

Godkendelse af arealerhvervelse, og anlæggelse af cykelsti mellem Borgergade og Sportsvænget i Biersted.

-- annonce ---

Sagsbeskrivelse
Teknik- og Miljøudvalget har den 26. oktober 2020 bevilliget 800.000 kr. fra anlægspuljen til mindre projekter, herunder til etablering af en 270 meter dobbeltrettet fællessti i eget tracé mellem Sportsvænget og Borgergade i Biersted.

Stien er anbefalet i skolevejsanalysen fra 2019, og skal være med til at forbedre adgangen til skolen.

Det er nødvendigt at erhverve arealer til anlæggelsen af stien, hvilket som udgangspunkt sker ved frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Der erhverves arealer fra to matrikler, hvor den ene er privatejet (her erhverves ca. 800m2, og lodsejer har givet mundtligt tilsagn om frivillig aftale), den anden ejes af Jammerbugt Kommune og benyttes til sportsplads (her erhverves ca. 2800m2). De erhvervede arealer udlægges efterfølgende til vejareal og stien optages som offentlig sti.

Anlægsarbejderne forventes igangsat i september og afsluttet i 2021.

Retsgrundlag
Lov om offentlige veje §94-134.

Budgetmæssige konsekvenser
Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Stien er finansieret med 800.000 kr. fra anlægspuljen til mindre projekter i Teknik- og Miljøudvalget den 26. oktober 2020. Anlægspuljen er tidligere frigivet i 2020 af Kommunalbestyrelsen og senere overført til 2021.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender,

at stien mellem Borgergade og Sportsvænget i Biersted anlægges som skitseret og optages som offentlig sti,
at de nødvendige arealer erhverves efter frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår, og
at såfremt de nødvendige arealer ikke kan erhverves efter frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår, vil der blive igangsat en ekspropriationsproces.

Beslutning fra Teknik og Miljøudvalget, 9. august 2021, pkt. 97:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 18. august 2021, pkt. 142:

Anbefales godkendt.

Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 26. august 2021, pkt. 136:

Sagen blev sendt tilbage til Teknik- og Miljøudvalget til fornyet behandling.

Afbud:

Niels Jørgen Pretzmann. Inger Dueholm deltog som stedfortræder.