Forslag til lokalplan 27-037 har været til genbehandling i Kommunalbestyrelsen

Aabybro
Foto: Jammerbugtposten.dk


Lokalplan 27-037 dækker erhvervsområdet ved Teknologiparken i Aabybro. Forslaget til lokalplanen var i offentlig høring hen over sommeren, og i den forbindelse er der kommet høringssvar. Derfor er lokalplanen blevet genbehandlet og er nu endelig godkendt af Kommunalbestyrelsen. 

Lokalplanen og kommuneplantillægget dækker det eksisterende erhvervsområde på Teknologiparken og Nordstjernevej i Aabybro. Og den er udarbejdet, for at udvide den samlede arealramme for udvalgsvarebutikker fra 4.000 m2 til 11.000 m2, og udvider afgrænsningen af aflastningsområdet til at omfatte Nordstjernevej. Lokalplanområdet er på ca. 14 hektar, hvoraf det meste ligger i byzone. 

-- annonce ---


De indkomne høringssvar har konkret givet anledning til at øge den tilladte bygningshøjde fra oprindeligt 8,5 meter til 9,2 meter. Og den tilladte bebyggelsesprocent øges fra 40% til 50%.

Med vedtagelsen af lokalplan 27-037 aflyses de gamle lokalplaner: Lokalplan 1.43 og 27-032 – bortset fra enkelte bestemmelser om grundejerforeninger og tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

Lokalplanen muliggør, at området kan bruges til undervisningsinstitution, tankstation, spisested, kontor- og serviceerhverv, lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomheder og store udvalgsvarebutikker, butikker med særligt pladskrævende varegrupper, og en mindre dagligvarebutik/kiosk i forbindelse med en tankstation. 

”Det er en naturlig udvikling af Aabybro, at der kommer flere og større udvalgsbutikker mv. i området. I takt med, at byen vokser, så bliver området også mere interessant for virksomheder og detailhandlen”, udtaler Mogens Christen Gade.