Godkendelse af udskiftning af spunsvæg på Gjøl Havn samt finansiering

Foto: Fra sagsfremstillingen

Teknik og Miljøudvalget i Jammebrugt Kommune holder møde den 26. september 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af udskiftning af spunsvæg på Gjøl Havn samt finansiering deraf.

Sagsbeskrivelse

Af vedligeholdelsesplanen for Gjøl-, Attrup- og Haverslev Havn fremgår det, at en ældre spunsvæg på Gjøl Havn skal udskiftes, eftersom der er råd og stedvis begroning i spunsvæggen. Endvidere er spunsvæggen utæt, hvilket medfører, at bagfyldet bag spunsvæggen udvaskes, således belægningen bag kajkanten sætter sig. Det areal, det omhandler, er markeret på bilag 1.

-- annonce ---

Kommunen har haft dykkere til at besigtige spunsvæggen, som ligeledes vurderede, at spunsvæggen er i dårlig stand med risiko for kollaps. Vurderingen er derfor, at udskiftningen af spunsvæggen ikke kan vente, men bør udføres i 2022/2023. Anlægsarbejdet forventes gennemført i vintersæsonen 2022/2023, når lystbådene er taget på land. Anlægsarbejdet vil derfor blive udført over to budgetår.

Udgifterne til udskiftningen af spunsvæggen var oprindeligt anslået til 1.400.000 kr. Anlægsarbejdet har nu været i udbud og licitationsresultatet viser øgede anlægsudgifter på ca. 1.500.000. kr., således de samlede udgifter udgør ca. 2.900.000 kr., som det fremgår af nedenstående. Dette skyldes i høj grad de stigende materialepriser.

Anlægsprojekt Gjøl Havn – udskiftning af spunsvæg
Licitationspris2.053.158 kr.
Geotekniske undersøgelser79.500 kr.
Rådgivning projektering162.500 kr.
Rådgivning udførsel (anslået)220.000 kr.
Uforudsete udgifter (15%)377.274 kr.
Udgifter i alt2.892.432 kr.

Budgetmæssige konsekvenser

Der er i alt 2.100.000 kr. til projektet af overførte midler fra anlægsbudget 2021. Differencen på 800.000 kr. foreslås finansieret af henholdsvis 350.000 kr. fra driftsbudgettet til havnene samt 475.000 kr. fra anlægspuljen til diverse mindre projekter.

1.900.000 kr. overføres fra 2022 til 2023 til færdiggørelsen, jf. budgetopfølgning 2.

En flytning af budget fra drift til anlæg og flytning af budget mellem forskellige anlægsprojekter kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

atspunsvæggen på Gjøl Havn udskiftes,
at2.100.000 kr. finansieres af overførte midler fra anlægsbudget for havnene 2021,
at350.000 kr. finansieres af driftsbudgettet til havnene og
at475.000 kr. finansieres af anlægspuljen til diverse mindre projekter.