Drøftelse og igangsættelse af arbejdet med strukturtilpasninger i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Drøftelse og igangsættelse af arbejdet med strukturtilpasninger i Jammerbugt Kommune

Som styregruppe for arbejdet med struktur drøfter Økonomiudvalget i forlængelse af Kommunalbestyrelsens temamøde i marts 2024, hvilke strukturforslag der skal arbejdes videre med, herunder igangsætter processen i forhold til det videre arbejde i de enkelte udvalg. Økonomiudvalget behandler sagen på møde den 17. april.

Sagsbeskrivelse
I budgetaftalen for 2024 fremgår det blandt andet, at det har været nødvendigt at prioritere på driften for at sikre et solidt budget i Jammerbugt Kommune. Der er en række særlige fokusområder, hvor det har været nødvendigt at sikre budgetudvidelser, og det har betydet, at der skal gennemføres en række tilpasninger, ændringer og optimeringer for at skabe et budget i balance. Af budgetaftalen for 2024 fremgår, at der ønskes en drøftelse af organisering og struktur generelt.

Ifølge budgetaftalen skal der ske drøftelse af den kommunale organisering, herunder også den politiske organisering, og processen skal ske med bred borgerinddragelse. Formålet med drøftelsen er at skabe et fælles billede af den nære fremtids muligheder og udfordringer på alle driftsområder i Jammerbugt Kommune, og den er nødvendig for fortsat at sikre en høj kvalitet i den borgernære service. Kommunalbestyrelsen har i 2022 og 2023 igangsat og gennemført en række af strukturtilpasninger. På Kommunalbestyrelsens temamøde i marts, blev der præsenteret gennemførte, igangværende og muligt fremtidige strukturtilpasninger.

Strukturdrøftelsen indgår som 3. spor i den generelle drøftelse af det økonomiske råderum, hvoraf spor 1 udgøres af råderumsprojektet og spor 2 udgøres af budgetprocessen for 2025.

Det grundlæggende fokus i igangsættelsen af fremtidige processer er, at der fastholdes en høj kvalitet til borgerne samtidig med, at der sikres en effektiv drift. I forhold til de enkelte forslag skal der sikres en demokratisk og inddragende proces. Økonomiudvalget er styregruppe for arbejdet, mens de enkelte udvalg har ansvaret for de konkrete forslag inden for eget område.

Der er fremkommet følgende forslag fra forvaltningerne på mulige fremtidige strukturtilpasninger med afsæt i et fagligt og økonomisk rationale:

 1. Borgerservice – nedlæggelse af satellit i Fjerritslev
 2. Reduktion fra 6 til 4 politiske udvalg
 3. Reduktion i antal kommunalpolitikere
 4. Ejendomsanalyse (kloge m2)
 5. Havnestruktur
 6. Reduktion af biblioteksfilialer
 7. Samling af 10. klasses tilbud
 8. Dagtilbudsstruktur mhp. kapacitetstilpasning
 9. Etablering af dagbehandlingstilbud (hjemtagelse af opgave, der købes eksternt i dag)
 10. Etablering af højt specialiseret skoletilbud for elever på autismeområdet
 11. Skolestruktur
 12. Etablering af botilbud
 13. Diverse mindre strukturtilpasninger
 14. Plan for boliger på Seniorområdet

Af det vedlagte bilag fremgår baggrundsbeskrivelser, forventet effekt/økonomi samt forventet involvering og tidsplan for hvert enkelt forslag.

Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget med afsæt i ovenstående samt drøftelserne på temamødet drøfter og udpeger, hvilke forslag fagudvalgene og Økonomiudvalget skal arbejde videre med.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn