Godkendelse af finansiering og igangsætning af ombygning af del af Kattedamsvej

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Godkendelse af finansiering og igangsætning af ombygning af del af Kattedamsvej

Godkendelse af finansiering og igangsætning af ombygning af del af Kattedamsvej i Aabybro er på dagsordenen når Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 17. april 2024.

Sagsbeskrivelse: Lokalplan 27-033 “Boligområde, Kattedamsvej, Aabybro” udlægger et område langs Kattedamsvej i Aabybro til boligområde. For at boligområdet kan ibrugtages er det et krav i lokalplanen, at Kattedamsvej ombygges, så vejen får et mere bymæssigt præg af hensyn til at kunne etablere vejadgang til den kommende bebeoelse langs vejen.

Der er lavet tre forslag til hvordan vejen kan udbygges. Forslagene er beskrevet nærmere i Bilag.

Forslag 1beskriver en fuld udbygning i henhold til lokalplanen. Her etableres kantsten,cykelsti og vejafvanding i begge vejsider samt fortov og vejbelysning i den side af vejen, hvor der er boliger. Herudover busstoppested ved rundkørslen ved Knøsgårdvej samt krydsningshelle midt på strækningen med stiadgang til Skovparken. Overslag: 4,8 mio kr.

Forslag 2 Samme som forslag 1 med undtagelse af kantsten,afvanding og cykelsti på modsat side af bebyggelsen (vejgrøft bibeholdes). Overslag: 3,7 mio kr.

Forslag 3 Samme som forslag 1 med undtagelse af cykelsti på hele strækningen samt kantsten og afvanding på modsat side af bybyggelsen (vejgrøft bibeholdes). Overslag 3,2 mio kr.

Retsgrundlag: LBKG 2023-04-25 nr 421 Offentlige veje m.v. §8 og Kapitel 10

Budgetmæssige konsekvenser: Der er ikke i budget 2024 eller i overslagsårene afsat særskilte anlægsmidler til projektet, men der er i budgetaftalen for 2024 anført: “I budgettet for 2024 er der forventet salgsindtægter fra jordarealer i Aabybro. Ved et evt. salg af arealet ved Kattedamsvej bliver der behov for investering i fortov og vejanlæg på strækningen fra lyskryds ved Toftevej/Hovensvej og til rundkørsel ved Knøsgårdvej. Finansieringen af fortov og vejanlæg på den nævnte strækning ved Kattedamsvej i 2024 sker via provenu fra salg af jordarealer.”

Høring/borger- og brugerinvolvering: Der er ikke i budget 2024 eller i orverslagsårene afsat anlægsmidler til projektet.

Indstilling: Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter hvilket af de tre forslag der ønskes anlagt samt, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende

atØkonomiudvalgets anbefalede forslag godkendes, herunder forslag til finansiering
atfinansieringen frigives
atombygning af Kattedamsvej igangsættes
atKommunalbestyrelsen er indstillet på at ekspropriere eventuelle nødvendige arealer til ombygningen, såfremt arealerne ikke kan erhverves ved frivillig aftale.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn