Byplaner på plads i Fjerritslev og Nørhalne

Michael Krogsgaard
Formand for Teknik og Miljøudvalget Michael Krogsgaard (V) Foto: Jammerbugt Kommune

Byplaner på plads i Fjerritslev og Nørhalne

Jammerbugt Kommune arbejder løbende med at understøtte udvikling i lokalsamfundene i kommunen, herunder – sammen med lokalsamfundene – at udarbejde forskellige planer, f.eks. masterplaner og lokaludviklingsplaner, for kommunens byer. Planerne har til formål at sikre attraktive byer at leve og bosætte sig i.

-- annonce ---

Masterplan for Nørhalne sætter retningen for fremtidige projekter i byen

En masterplan for Nørhalne har netop været i offentlig høring og er nu vedtaget af Jammerbugt Kommunes kommunalbestyrelse. Formålet med masterplanen er at skabe overblik over byen og sikre, at nye udviklingsprojekter passer ind i helheden.

Masterplanen rummer overvejelser om alt lige fra shelterpladser og multihal til skole, boliger og dagligvarebutik, og planen skal fungere som grundlaget for nye projekter i byen, så der sikres et fortsat fokus på Nørhalne som en attraktiv bosætningsby.

Med planen er der således blevet fastlagt nogle principper for byens fremtidige udvikling. Principperne skal respekteres i den fremtidige byudvikling og planlægning. Det handler bl.a. om at tænke byens sammenhold, grønne områder og infrastruktur ind.

Samarbejde med lokalsamfundet

I forbindelse med udarbejdelsen af masterplanen er der afholdt interviews med lokale borgere og aktører, som har givet deres besyv med. Der har også været udsendt spørgeskema til byens borgere, ligesom der i november 2022 blev afholdt et større borgermøde i Nørhalne. Desuden blev der i maj 2023 afholdt byvandring, hvor lokale borgere, politikere og fagfolk fra Jammerbugt Kommune delte tankerne bag den skitserede udvikling. 85 Nørhalne-borgere deltog i byvandringen.

Ny midtbyplan for Fjerritslev

Fjerritslev som by har de senere år udviklet sig i form af bl.a. områdefornyelse med legefaciliteter og scene på torvet og nye dagligvarebutikker i byen. Derfor er der blevet udarbejdet en ny og opdateret midtbyplan for Fjerritslev, som Kommunalbestyrelsen nu har godkendt.

Midtbyplanen udstikker strategien for den fremtidige udvikling. Den er lavet i et samarbejde mellem kommunen, nøgleaktører i byen, virksomheder/interessenter, handelsstandsforeningen, erhvervsdrivende, borgerforeningen og borgere.

Handelsby med oplevelser i bymidten

Den nye midtbyplan definerer bl.a. visionen for området; Nemlig at Fjerritslev fortsat skal være en stærk handelsby med en oplevelsesrig bymidte, og at der skal være både kommercielle og rekreative tilbud i bymidten. Med visionen for midtbyen er det også klarlagt, at dagligvare- og udvalgsvarebutikker skal placeres centralt i bymidten, og det udelukkes, at der placeres nye dagligvarebutikker på arealet ved Jernbanegade.

En konkret vision for området ved Droobs Plads og Søgade lyder desuden, at området skal ændres fra i dag at være åbne parkeringsarealer til i fremtiden at være byrum med parkeringspladser i gårdene.

LÆS OGSÅ: Modernisering af Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev