Bred Budgetaftale 2023 for Jammerbugt Kommune

Borgmester Mogens Christen Gade. Pressefoto.


Konstitueringsgruppen fra kommunalvalget i 2021 – bestående af Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre har fredag 9. september 2022 indgået en aftale om Jammerbugt Kommunes budget for 2023-2026.

Med 23 ud af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer er der tale om en bred budgetaftale, hvor der er fokus på den borgernære velfærd og en fastholdelse af en fornuftig kommunal økonomi.

-- annonce ---


”Vi fortsætter traditionen med et bredt forlig med dette års budgetaftale, og jeg vil gerne takke forligspartierne for evnen og viljen til det brede samarbejde, det er afgørende for den økonomiske stabilitet, der præger Jammerbugt Kommune. Vi står i en usikker tid med fortsatte coronaudfordringer og krig i Europa, og det er ikke det bedste udgangspunkt for den kommunale økonomi. Derfor har budgetlægningen været præget af store udfordringer, ikke mindst på grund af mindre indtægter end forventet og større udgifter på en del områder. Det har medført, at Jammerbugt Kommunes råderum, som mange andre kommuners, er kraftigt reduceret i 2023. Det afspejler Jammerbugt kommunes budgetaftale også, her har det været nødvendigt at prioritere på både driften og anlæg for at sikre et solidt budget. Det har været en kompleks opgave, men det er lykkedes at prioritere de store serviceområder på trods af et stramt udgangspunkt”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.   

Den nære velfærd i Jammerbugt kommune sikres

På trods af en kompleks opgave med budgetlægningen, er det lykkedes at afsætte midler til at sikre et budgetløft til seniorområdet på 18,5 mio. kr., og dermed fastholdes det nuværende serviceniveau i hjemmeplejen. Klippekortsordningen hos borgere i eget hjem og på plejecentrene bibeholdes i sin nuværende form, så de svageste borgere fortsat har mulighed for at tilvælge aktiviteter efter eget valg.

På det specialiserede børne- og voksenhandicapområde er udvikling præget af en stor tilgang af borgere med særlige behov, og udgiftsniveauet ligger over landsgennemsnittet. For at imødekomme eventuelle stigende udgifter i 2023, er der afsat samlet 15 mio. kr., så serviceniveau og kvalitet kan fastholdes.

Den decentrale organisering med børnepasning fastholdes, så der fortsat er børnepasning de steder, der allerede er i dag, ligesom skolestrukturen er slået fast i forbindelse med evalueringen af projekt Liv i by og skole.

Et flot investeringsniveau

Med et anlægsbudget på 102 millioner kr. i Budget 2023 investeres der bredt i Jammerbugt Kommune med både store og små investeringer.

Skolecenter Jetsmark færdigfinansieres. Midtbyplanen i Pandrup kan sættes i gang. Skovsgaard Boldklubs klubhusprojekt er fuldt finansieret. Renoveringen og udbygningen af Idrætscenter Jammerbugt I Fjerritslev kan sættes i gang, og der er stadigvæk penge til nedrivning af saneringsmodne huse og til halpuljen. Der investeres også i elladestandere og i omlægning fra naturgas til fjernvarme.

Den brede budgetaftale bekræfter den politiske og økonomiske stabilitet der er i Jammerbugt Kommune. Med Budget 2023 har vi sat en ny dagsorden for fremtidig udvikling af vores dejlige kommune”, udtaler Borgmester Mogens Christen Gade.

Budgettet godkendes endeligt, når Kommunalbestyrelsen 2. behandler det 13. oktober 2022