Forslag 27-033 for et boligområde ved Kattedamsvej i Aabybro

Foto fra sagsfremstillingen
Print Friendly, PDF & Email

Teknik og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 27. februar 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er:
Godkendelse af at Forslag 27-033 for et boligområde ved Kattedamsvej i Aabybro sendes i offentlig høring i 8 uger.

Sagsbeskrivelse
De afgrænsede arealer langs Kattedamsvej har været drøftet i mange år. Dele af arealerne har indtil nu været anvendt landbrugsmæssigt eller har ligget ubenyttet hen. Derfor har der været et ønske om ændring af anvendelsen af de markerede arealer til mere by og fortætning, således hastigheden på vejstrækningen måske kan nedsættes.

Siden november 2021 har der været indledende workshops med områdets ejere og grundejerforeninger. Via de afholdte workshops er der fremkommet mange ideer til den fremtidige anvendelse af området, hvilket resulterede i en enighed om, hvad der skal arbejdes med i denne lokalplan. Ønskerne har blandt andet været: grøn kile til skoven, rekreative muligheder, stier, sikre krydsninger af Kattedamsvej og mulighed for udstykning af grunde til boliger.

Derudover er der indkommet ideer til udvikling og forbedring af de omkringliggende områder, som er blevet bragt videre til de ansvarlige afdelinger, f.eks. Teknik og Anlæg. Visionskortet kan ses på Bilag 3 i lokalplanen.

Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre, at der skabes et indbydende og attraktivt bymiljø på Kattedamsvej. Det nye boligområde skal spille ind i dannelsen af indgangen til Aabybro ved skabelsen af et sikkert vejforløb til bløde og hårde trafikanter. Dette skabes ved etablering af cykelstier, fortove, helleanlæg og en hastighedsbegrænsning på 50 km/t, således hastigheden tilpasses byens karakter og udformning.

Der etableres desuden rekreative områder, som har til formål at smelte sammen med boligområdet og dermed skabe et indbydende indgangsparti til Aabybro. Rekreative formål kan være et udendørs fitnessområde og/eller regnvandsbassin.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres boliger af typen åben/ lav boligbebyggelse (parcelhuse), etagebyggeri og boliger af typen tæt/ lav (række-, kæde- eller dobbelthuse).

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 35hl, 36b, 37e, 37t, 44f, 51bn og 51m, Åby By, Åby, som er beliggende i byzone og landzone. I alt omfatter lokalplanområdet ca. 4,9 ha. Området overføres ved den endelige vedtagelse af denne lokalplan til byzone.

Den eksisterende bebyggelse med adressen Kattedamsvej 94 er placeret på matr. 37e Åby By, Åby. Den eksisterende beboelsesejendom nedrives i forbindelse med realisering af lokalplanen.

Delområder

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres tre områder med boliger – Delområde I, II, III og et rekreativt Delområde IV.

I Delområde I kan der opføres boliger af typen tæt-lav (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende former for sammenbyggede boliger) og etagebyggeri.

I Delområde II kan der opføres boliger af typen åben-lav (parcelhuse) og tæt-lav.

I Delområde III kan der opføres boliger af typen tæt- lav.

Delområde IV udlægges til rekreative formål.

Udstykning og byggemuligheder

Parcelhusgrundene (åben-lav) skal have en størrelse på mindst 700 m².

Grunde til tæt-lave (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lignende former for sammenbyggede boliger) boliger skal have en minimumsstørrelse på 250 m2 pr. boligenhed.

Grunde til dobbelthuse skal have en minimumsstørrelse på 400 m² pr. boligenhed (800 m² pr. dobbelthus), hvis de opføres i et område bestående af parcelhuse, ekskl. eventuel adgangsvej og -sti og inkl. eventuel andel af fællesareal.

Bebyggelsesprocent for åben-lav (parcelhuse) bebyggelse i Delområde II fastsættes til maksimalt 30 for den enkelte ejendom.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 40 for tæt-lav (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse og lign.) i Delområde I, II og III.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 60 for etagebyggeri i Delområde I.

Der kan i både Delområde I, II og III bygges i to etager med en højde på maksimalt 8,5 meter samt en facadehøjde på maksimalt 6,5 meter.

I Delområde IV kan der ikke udstykkes eller opføres boligbebyggelse. Visionen med Delområde IV er, at det kan bruges til enten udendørs fitnessområde og/eller regnvandsbassin. Der kan i denne sammenhæng etableres konstruktioner til rekreative formål.

LÆS OGSÅ: Godkendelse af to miljøtilsynskampagner for 2023 i Jammerbugt Kommune

Miljøvurdering

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i Miljøvurderingsloven.

Udfaldet af screeningen er, at Jammerbugt Kommune vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Baggrunden herfor er bl.a., at det vurderes:

Det er tale om en naturlig bebyggelsesmæssig videreudvikling af Aabybro By, og det er vurderet, at omdannelse af eksisterende område vil medvirke positivt til Aabybro bymiljø og udvide udbud af boliger og boligtyper.
Det er tale om boliger i tilknytning til allerede eksisterende boligområder i Aabybro.
Påvirkningen af grønne områder og beplantning, dyre- og planteliv, samt biologisk mangfoldighed, og naturbeskyttelsesinteresser i forbindelse med anlægsarbejde er lokal og kortvarig, og vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.
De arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser.
Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport vil blive offentliggjort samtidigt med forslag om lokalplanen. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet

Forventet tidsplan for Lokalplan 27-033:

Forslag:

Teknik- og Miljøudvalget: 27. februar 2023

Økonomiudvalget: 15. marts 2023

Kommunalbestyrelsen: 23. marts 2023

Forslag til lokalplan udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

Endelig vedetagelse:

Teknik- og Miljøudvalget: 6. juni 2023

Økonomiudvalget: 14. juni 2023

Kommunalbestyrelsen: 22. juni 2023

Den endelige vedtagelse af lokalplanen offentliggøres umiddelbart herefter.

Retsgrundlag
Planloven

Miljøvurderingsloven

Høring/borger- og brugerinvolvering
Forslag til Lokalplan skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Screeningsafgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport iht. Miljøvurderingsloven, kan inden fire uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 27-033 sendes i offentlig høring i otte uger.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn