Godkendelse af udkast til revision af regulativ for husholdningsaffald for Jammerbugt Kommune

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Teknik og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 27. februar 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af revision af regulativ for husholdningsaffald

Beslutningstema

Godkendelse af udkast til revision af regulativ for husholdningsaffald for Jammerbugt Kommune.

Sagsbeskrivelse

Den 16. juni 2022 indgik hovedparten af Folketingets partier “Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”. Efterfølgende er elementer i aftalen bl.a. blevet udmøntet i en ny affaldsbekendtgørelse og affaldsaktørbekendtgørelse med tilhørende vejledninger.

Teknik- og Miljøudvalget har på flere møder i 2021 og 2022 fastlagt retningslinjerne for implementering af de nye affaldsordninger. Disse retningslinjer skal indarbejdes i affaldsregulativet, som er udarbejdet på grundlag af et specifikt paradigme, som kommunerne iht. Affaldsaktørbekendtgørelsen skal benytte. De væsentligste ændringer af nuværende affaldsregulativ beskrives herunder.

Husholdninger skal ud over nuværende affaldsordninger udsortere madaffald, tekstilaffald og farligt affald. Husholdninger får en miljøkasse og får mulighed for at aflevere tekstilaffald. Den nuværende dagrenovationsordning ændres til en mad- og restaffaldsordning med faste affaldsbeholdere. For at forfølge klimamålene og begrænse transport og omkostninger tømmes mad- og restaffald hver anden uge og genbrugsbeholder hver fjerde uge. I byer kan affaldsproducenter med meget uhygiejnisk affald (plejecentre, børnehaver, vuggestuer m.v.) og andre med ganske særlige behov få hentet mad- og restaffald hver uge – det kan almindelige husholdninger ikke.

Sommerhuse i sommerhusområder skal ud over nuværende ordninger udsortere madaffald, i fem genbrugsfraktioner, tekstilaffald og farligt affald. Farligt affald skal afleveres på genbrugspladserne. Den nuværende dagrenovationsordning ændres til en mad- og restaffaldsordning med faste affaldsbeholdere. Sommerhuse får en beholder til mad- og restaffald og en beholder til genbrugsaffald. For at forfølge klimamålene og begrænse transport og omkostninger tømmes mad- og restaffald som udgangspunkt hver anden uge og genbrugsbeholderen hver fjerde uge. Der er mulighed for at vælge ugetømning for at imødekomme behovet ved udlejede sommerhuse. I sommerhusområder kan kommunen tilbyde fællesløsninger i områder, hvor det ikke er praktisk muligt at tømme affaldsbeholdere på ordinær vis.

Ud over nuværende opdeling i by-, land- og sommerhusområder kan Jammerbugt Kommune placere en ejendom i specialområde, som udtrykt for, at indsamlingen af praktiske eller formelle årsager ikke kan foregå på ordinær vis. Derfor er det nødvendigt med specialområder/ruter, hvor indsamlingen af affald udføres på anden vis, f.eks. med et andet køretøj, på et anvist sted og tidspunkt, på anden rute eller tømmedag m.v. Der fastsættes særtakst for indsamling i specialområder. Generelt skærpes kravene til fremkommeligheden for renovationsbiler og adgangsforhold for renovationsmedarbejderne for at sikre en effektiv og velfungerende affaldsindsamling. På landet kræves, at firehjulede beholdere skal kunne køres på fliser, asfalt, beton eller lignende, mens tohjulede beholdere må køres på komprimeret stabilgrus. Disse strammere krav indføres på baggrund af Arbejdstilsynets øgede fokus på arbejdsmiljøet ved affaldsindsamling, og forvaltningens erfaringer med øgede udfordringer med affaldsindsamlingens praktiske udførelse.

Udkastet til affaldsregulativ beskriver, at Jammerbugt Kommune kan fastsætte bestemmelser om, hvem der står for og afholder omkostningerne til anlæg af fællesløsninger i sommerhusområder, herunder sondring mellem større og mindre fællesløsninger. Der indføres også en bestemmelse om, at sommerhuse kan opkræves et særskilt anlægsbidrag, hvis en kreds af sommerhuse har særlige ønsker eller krav til en fællesløsning – der foreslås et bidrag på op til 1.000 kr. pr. år pr. sommerhus, indtil meromkostningerne er dækket ind.

Udkast til affaldsregulativ skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og derefter i fire ugers høring.

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023).

Affaldsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021).

Affaldsaktørbekendtgørelsen (Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022).

Høring/borger- og brugerinvolvering

Udkast til affaldsregulativ skal annonceres på kommunens hjemmeside med det formål at give offentligheden mulighed for at kommentere forslaget i en fire ugers høringsperiode.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsdirektøren indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende,

atRegulativ for husholdningsaffald godkendes med henblik på annoncering og høring på kommunens hjemmeside.
athvis der ikke kommer indsigelser eller bemærkninger af principiel eller indholdsmæssig karakter til Regulativ for Husholdningsaffald i høringsperioden, betragtes regulativet som godkendt, når høringsperioden er udløbet,
atnår det nye Regulativ for husholdningsaffald er trådt i kraft, ophæves nuværende Regulativ for husholdningsregulativ fra 2016 uden videre sagsbehandling,
atder indføres et særligt anlægsbidrag for fællesløsninger ved sommerhuse med særlige ønsker, og at dette særlige anlægsbidrag tilføjes gebyrbladet for affaldsordninger med op til kr. 1.000 pr. år pr. sommerhus.

LÆS OGSÅ: Godkendelse af to miljøtilsynskampagner for 2023 i Jammerbugt Kommune

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn