Godkendelse af to miljøtilsynskampagner for 2023 i Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Teknik og Miljø udvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 27. februar 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Godkendelse af to miljøtilsynskampagner for 2023

Sagsbeskrivelse
Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 28. november 2022 en miljøtilsynsplan for 2023-2026, hvori det fremgår, at Jammerbugt Kommune vil gennemføre to årlige tilsynskampagner indenfor Industri- og landbrugsområderne.

Det er op til kommunerne at fastlægge omfang og ambitionsniveau for tilsynskampagnerne, således at kampagnearbejdet bedst muligt supplerer arbejdet med basistilsynene med et rimeligt ressourcetræk. I en tilsynskampagne skal der opstilles mål for indsatsen, og effekten af kampagnen skal vurderes

I forhold til tilsynskampagner i 2023 foreslår Vækst- og Udviklingsforvaltningen følgende temaer:

De nævnte områder herunder er højaktuelle og punktet omkring farligt affald og erhvervsaffald vil blive foldet ud i løbet af 2023.

Farligt affald
Vækst- og Udviklingsforvaltningen vil lave en kampagne, hvor man hjælper virksomhederne med de nye regler for farligt affald, herunder:

Hvilke ordninger kan virksomhederne benytte sig af fremover?

Orienterer virksomhederne om ny app på genbrugspladserne, hvor virksomhederne kan aflevere farligt affald (op til 200 kg)

Orienterer virksomhederne om hvilke ordninger Nordvaerk kan tilbyde virksomhederne som alternativ?

Klimaindsatser i landbruget
Kampagnen er tænkt som en indgang til dialog med de store landbrug i Jammerbugt Kommune om klimaindsatser på bedrifterne. På tilsynene går Vækst- og Udviklingsforvaltningen i dialog med landmanden om, hvilke indsatser virksomheden anvender til at nedbringe bedriftens CO²-udledning.

Omfanget af tilsynet er de bedrifter der i forvejen er udtaget til et basistilsyn i 2023.

Affald fra erhverv generelt
Vækst- og Udviklingsforvaltningen vil informere virksomhederne om, hvilken betydning den nye lovgivning på affaldsområdet har for virksomhederne herunder:

Oplysning om sortering i 10 fraktioner for husholdningsdelen.

Oplysning om hvilke løsninger virksomhederne kan anvende.

Oplag af knust beton
Flere steder i kommunen hober der sig bunker op med knust beton. Bunkerne er mange meter høje og skæmmende. Der er forskellige vilkår i miljøgodkendelserne i forhold til, hvilke højder og mængder, som de enkelte virksomheder har tilladelse til.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen ønsker at lave vejledende retningslinjer for, hvad der skal gælde for disse oplag. Føre miljøtilsyn med henblik på at få oplag bragt ned til et acceptabelt niveau.

Små husdyrhold
Vækst- og Udviklingsforvaltningen ønsker at få kvalitetssikret data på små husdyrhold i kommunen via sammenkøring af kommunens lister med Seges hesteliste.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen vil med kampagnen desuden hjælpe småhusdyrbrug, som ikke er registreret, med håndtering af gødningsopbevaringen og oplyse dem om generelle miljøregler.

Møddingspladser
En oplysningskampagne på de årlige miljøtilsyn, hvor der er møddingspladser. Møddingspladserne på mange ejendomme er af ældre dato. Desuden er disse forhold en del af krydsoverensstemmelseskontrollen.

Igennem de årlige miljøtilsyn oplever forvaltningen, at møddingspladserne ofte ikke er overdækket, hvilket kan give nabogener (fluer og lugtgener).

Vækst- og Udviklingsforvaltningen vil her have fokus på revner i bunden af møddingspladsen og tæthed af sideafgrænsningen.

Tidligere tilsynskampagner:

Der har i de foregående år været følgende tilsynskampagner:

Overfladevand fra landbrugsejendomme
Kildesortering og genanvendelse af pap
Beholderkontrol af gyllebeholdere
Bortskaffelse af tag- og overfladevand
Indretning af vaskeplads
Genbrug af plast
Miljøvurdering af byggeaffald
Husdyrgødning i markstakke
Forurening fra olietanke
Lugt- og fluegener fra mink
Nedbrydning og affaldssortering
Tømning af olieudskiller
Retsgrundlag
Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen §7).

Miljøtilsynsplan 2023-2026 for Jammerbugt Kommune.

Budgetmæssige konsekvenser
Ingen

Høring/borger- og brugerinvolvering
Ingen

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender to tilsynskampagner, herunder en kampagne for farligt affald og en kampagne for klimaindsatser i landbruget.

LÆS OGSÅ: Markant og populær formand for Kaas Borgerforening genopstiller ikke

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn