Videre proces vedr. Midtbyplan Pandrup

Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Videre proces vedr. Midtbyplan Pandrup

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 14. februar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Videre proces vedr. Midtbyplan Pandrup

Beslutningstema

Status og godkendelse af videre proces vedr. Midtbyplan Pandrup

Sagsbeskrivelse

Der er ønsker om større udvikling og planlægning i Pandrup Bymidte, og derfor er det besluttet, at der skal udarbejdes en midtbyplan for byen. Midtbyplanen udarbejdes som en lokalplan for et afgrænset område i Pandrup Midtby.

Det oprindelige formål med lokalplanen var at give mulighed for, at der kunne opføres nye butikker og nye boliger indenfor området. Desuden skulle en ny lokalplan give mulighed for, at der kunne etableres nye veje, stier, parkeringspladser og opholdsarealer i området. Indretningen og ændringen af området forudsatte, at dele af områdets eksisterende bebyggelser blev nedrevet.

Jammerbugt Kommune har modtaget oplæg/skitser fra en privat investor i området, hvor ønsket er at udvalgte bygninger nedrives, at der opføres og indrettes nye butikker, og at der opføres almennyttige boliger i områdets vestlige del.

I oktober 2023 har Jammerbugt Kommune fra investorer i området modtaget et revideret oplæg til udnyttelse af området. Investor ønsker at bibeholde det eksisterende Vestkystcenter. Ønsket fra investor er fortsat, at boligerne i områdets vestlige del opføres som almennyttige boliger. Konkret er ønsket fra boligselskabet, at der opføres 30-36 almennyttige boliger. Det skal dog afdækkes, om en del af boligerne kan etables som privatfinansierede boliger. Revideret projekt ses i bilag.

Formålet er fortsat, at lokalplanen skal give mulighed for, at der kan opføres nye butikker og nye boliger indenfor området. Lokalplanen skal ligeledes sikre mulighed for etablering af stier/forbindelser, parkeringspladser og opholdsarealer i området.

Men visionen/ønsket om en ny vej ind i området er ikke længere aktuel, da den sydlige del af det eksisterende Vestkystcenter bibeholdes, modsat det oprindelige projekt, hvor den sydlige del af Vestkystcentret skulle nedrives til fordel for opførelse af en ny butik og etablering af en vej ind i området.

Styregruppemøde afholdt i december 2023

I december 2023 har der været afholdt et styregruppemøde, hvor proces og status for projektet blev gennemgået. Desuden præsenterede investorerne (Tom Jakobsen A/S og Nørresundby Boligselskab) deres konkrete projekter.

På styregruppemødet blev der desuden informeret om:

 • at der primo 2024 sker en politisk igangsætning af lokalplanen for området med udgangspunkt i nye visioner og ønsker
 • at Lokalplan 23-018 påbegyndes og udarbejdes i løbet 2024
 • at der i processen vil ske en inddragelse: borgerinddragelse, afholdelse af borgermøde ifm. lokalplanforslag, investor- og ejerinddragelse og politisk inddragelse

Procesplan

Der er tre etaper i den videre proces:

 1. nedrivning af bygninger, etablering af parkeringspladser og indretning af små butikker i det eksisterende Vestkystcenter
 2. opførelse af optil 4 etagers byggeri til almennyttige boliger
 3. konkret realisering af projekter, herunder opførelse af omkring 30-36 boliger (almene / privatfinansierede), nedrivning af bygninger, etablering stier/forbindelser og opholdsarealer

Ad 1:

Nedrivning af bygninger, etablering af parkeringspladser og indretning af små butikker i det eksisterende Vestkystcenter kræver ikke, at der udarbejdes en ny lokalplan. Forholdene kræver nedrivningstilladelser og byggetilladelser (til ændret anvendelse). Disse forhold kan derfor igangsættes uden at en ny lokalplan foreligger.

Ad 2:

Opførelse af byggeri i optil 4 etager til almennyttige boliger kræver, at der udarbejdes en ny lokalplan for området. Der vil i lokalplanen forventeligt blive givet mulighed for, at ønsket om boliger kan realiseres.

Jammerbugt Kommune har afsat midler til realisering af ønskerne om almennyttige boliger, nedrivning af bygning, etablering stier og opholdsarealer.

Udarbejdelse af en lokalplanforslag inkl. midtbyplan sker i foråret 2024, og det forventes, at et lokalplanforslag kan offentliggøres i juni 2024.

Ad 3:

Når den nye lokalplan for området er vedtaget, skal der ses på den konkrete realisering af projekter, herunder finansiering og opførelse af 30-36 boliger (almene / privatfinansierede), nedrivning af bygninger, etablering stier/forbindelser og opholdsarealer.

Jammerbugt Kommune har givet tilsagn om at finansiere almennyttige boliger, nedrivning af bygninger, etablering stier/forbindelser og opholdsarealer.

Retsgrundlag

Planloven

Miljøvurderingsloven

Budgetmæssige konsekvenser

Der er til Masterplan 2.0 for Pandrup (både Masterplan Jetsmark og Midtbyplan Pandrup) afsat 4 mio. kr. Der har til Masterplan Jetsmark været et forbrug på ca. 0,5 mio. kr. Det resterende beløb på 3,5 mio. kr. overføres til 2024.

Derudover er der pt. afsat 5 mio. kr. til almennyttige boliger i Pandrup Midtby.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ved igangsætning af en planlægningsproces vil der være indbygget offentlige høringsfrister, høring af berørte myndigheder mv.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at der arbejdes videre ud fra den angivne procesplan.

Bilag

2 KOMMENTARER

 1. Fint med grønne opholdssteder, almennyttige boliger , og parketingspladser i Pandrup midte..
  Er Pandrup skole med i planen?
  Der mangler et samlingssted/forsamlingshus i Pandrup når Ungdomsborgen nedrives.
  Den mangel kunne en del af Pandrup skole erstatte. 🍀🍀
  Der er i Hune og Kås Forsamlingshuse, det kunne være ønskeligt i Pandrup.
  👍

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn