Tranum Gymnastikforening søger om hjælp til projektet “Skaterpark Tranum”

Foto: Fra dagsordenen
Print Friendly, PDF & Email

På dagsordenen på næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Tranum Gymnastikforening søger om 500.000 kr. til etablering af “Skaterpark Tranum”, hvilket svarer til 35% af de samlede udgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids-, og Landdistriktsudvalget beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.


Sagsfremstilling
Ansøger skriver i ansøgningen:

“De mange frivillige arbejder for at Tranum skal være et godt sted at bo, at der skal være aktiviteter for alle aldre og at byen skal kunne tiltrække nye beboere. Tranum skaterbane er et nyt initiativ fra Tranum gymnastikforening. TGF har knap 200 medlemmer der sammen med Tranum by har udarbejdet en plan over en byfornyelse som b.la. indeholder omtalte skaterbane.

Skaterbanen vil kunne skabe grundlag for nye aktiviteter i idrætsforeningen, med tilbud om ”rullehold” for flere aldersgrupper. Banen vil selvfølgelig stå åben for alle øvrige børn og unge, nærmeste skaterbane befinder sig over 20 km væk, så der er helt sikkert et behov blandt egnens børn og unge.

Vi er også meget bevidste om at Tranum og Jammerbugt Kommune er et område med meget lav husstandsindkomst. Forældre i mange hjem kan have svært ved at afse midler til og overskue det at få børnene til at deltage i fritidsaktiviteter. En skaterbane med fri adgang, mulighed for motion, motoriktræning og ikke mindst socialt samvær vil være meget kærkommen.

Den lokale Dagli Brugs stiller areal og strøm til rådighed kvit og frit. Eneste drift/vedligeholdelse vil være lidt oprydning og rengøring, som klubbens frivillige vil påtage sig.”

Skaterparken er 450 m2 og består af en lang række klassiske skate-elementer med et moderne tvist, som er sammensat med nøje øje for fart og flow, så mange brugere kan skate samtidig.

Størstedelen af skaterparken er gravet ned, så man undgår, at brugerne ”drøner” ud på parkeringspladsen.

Kommunalbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at der skal etableres en skaterbane i hver af de 4 gamle kommuner. Der er p.t. etableret en skaterbane ved Biersted Skole og en skaterbane ved Fjerritslev Skole. Der er desuden truffet beslutning om, at der etableres en skaterbane i forbindelse med skolebygningen og halrenoveringen i Pandrup/Jetsmark.

Erfaringen fra den sidst anlagte bane i Fjerritslev viser, at der kan anlægges en rigtig fin bane for ca. 1 mio kr. ex moms.

Erfaringerne viser også,

at der er et minimalt vedligeholdelsesarbejde med banen, når den er udarbejdet i ren beton. Der er dermed heller ikke mange driftsudgifter efterfølgende.

at hvis banen er anlagt tæt på en skole, vil der være en stor udnyttelsesgrad af den, da den så vil fungere som legeplads i skolens frikvarter.

at det skal være en meget fin/attraktiv bane for at tiltrække brugere udenfor byen.

Vækst og Udviklings kommentarer
Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt for lokale såvel som besøgende.Projektet fremgår ikke af den lokale LUP.Der er frivilligt arbejde for 180.000 kr. i projektet.Den fremtidige drift varetages TIF. Daglig Brugsen stiller jord til rådighed for projektet og leverer el.Da banen ikke er placeret helt op af skolen, vil den formentlig ikke kunne bruges som legeplads for skolen. Dermed vil der også være færre brugere til banen.

Dette skal desuden ses i lyset af, at der er et begrænset børnetal i Tranum.

Idet skaterbanen planlægges opført på et privat areal, skal der tinglyses offentlig adgang, og tinglysningen skal desuden suppleres med en kommunal påtaleberettigelse, hvis foreningen bag ansøgningen nedlægges.

Der skal forsikring og tilsyn fra legepladsinspektør med i driftsudgifterne, hvilket der ikke er p.t.Ansøgningen opfylder kriterierne for landdistriktsanlægspuljen, som påkræver at ansøger har min. 10% af den samlede projektsum, hvoraf 5% kan udgøre eget arbejde. Ansøger har allerede over 5%, som svarer til 72.316,25 kr., og tilfører eget arbejde til en værdi, der også overskrider 5%.

Landdistriktsanlægspuljen kan medfinansiere et projekt med maks. 25% af den samlede projektsum, hvilket vil udgøre en maks. støtte på 361.581,25 kr.

Lovgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.