Arbejdsgruppen omkring Brovst Skaterbane søger om hjælp til projektet “Skaterbane i Brovst”

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

På dagsordenen på næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Arbejdsgruppen omkring Brovst Skaterbane søger om 1.500.000 kr. til projektet “Skaterbane i Brovst”, hvilket svarer til 31% af de samlede projektudgifter.

Vækst og Udvikling indstiller, at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget med udgangspunkt i anbefalingen beslutter, hvorvidt projektet skal støttes og i givet fald med hvilket beløb.

Sagsfremstilling

  • Ansøger, arbejdsgruppen omkring Brovst Skaterbane, søger om støtte til etablering af et udendørs anlæg i form af en overdækket skaterbane, som skal kunne anvendes året rundt. Ønsket herom har eksisteret i mange år, men man er nu lokalt kommet frem til en placering for skaterbanen. Skaterbanen ønskes placeret på et trekantet græsareal beliggende mellem Jernbanegade og Bratskov i Brovst by.

Formålet med projektet er, at få byens børn og unge til at mødes i andre og mere aktive sammenhænge end blot i skoleregi. Ansøger oplever et behov for en skaterbane, idet børn og unge medbringer løbehjul og skateboards i skolen, hvor der ikke er tilstrækkelige forhold til skating.

 Vækst og Udviklings kommentarer

  • Projektet er støtteberettiget i forhold til retningslinjerne, idet projektet er offentligt tilgængeligt for lokale såvel som besøgende.
  • Der er i budgettet og i forbindelse med disponeringen af midler fra Grøn Vækst afsat en ramme på 1,5 mio. kr. til Skaterbane i tidligere Brovst Kommune. I samråd med ansøger er det ansøgte beløb opjusteret da skaterbanen er delvis overdækket.
  • Planafdelingen oplyser, at såfremt der er tale om en placering på den grønne trekant, mellem parkering og Bratskov (græsarealet ved Rotfelds Vej overfor Bratskov), er der planmæssigt ikke noget til hinder for at opføre en skaterbane her. Det hviler dog altid på en konkret vurdering – ift. afskærmning til vejen fx. Der skal søges om byggetilladelse og evt. legepladsgodkendelse. Der kan i øvrigt være forhold i Masterplan Brovst, som der bør tages højde for.
  • Ansøger oplyser, at der i projektet indgår frivilligt arbejde i forbindelse med gravearbejde, bortkørsel af overskydende jord, elarbejde, flisebelægning og reetablering af omkringliggende areal. Frivillige er lokale erhvervsdrivende samt frivillige med forskellige kompetencer  – bl.a. smede.
  • Drift og vedligehold varetages af ansøger, som i denne forbindelse skal være opmærksom på en årlig udgift til inspektion som ved legepladser samt evt. forsikring.
  • Arbejdsgruppen omkring Skaterbane Brovst har indhentet tilbud hos FSR Beton, som også har lavet skaterbanen i Biersted.
  • Det konkrete projekt indgår ikke i Brovsts LUP, men det fremgår heri, at man ønsker “at trække børn og unge ud”.
  • Da banen ikke er placeret ved skolen, vil den formentlig ikke kunne bruges som legeplads for skolen. Dermed kan der også værre færre brugere til banen.
  • Vækst og Udvikling oplyser, at skaterbanen i anlægsfasen og mht. til personskader kan dækkes ind under Jammerbugt Kommunes forsikring.

Lovgrundlag
Projektet kan støttes i forhold til Kommunalfuldmagten.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.