Skovsgaard Hotel søger om hjælp til udviklingsprojektet for Skovsgaard Hotel.

Foto: Skovsgård Hotels facebookside
Print Friendly, PDF & Email

På dagsordenen på næste møde i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget den 31. oktober er at Skovsgaard Hotel søger om 1.000.000 kr. til udviklingsprojektet for Skovsgaard Hotel.

Vækst og Udvikling indstiller at Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget beslutter om, hvorvidt de ønsker at støtte ansøgningen og i givet fald med hvilket beløb.

Sagsfremstilling

  • Skovgaard Hotel har gennem nogen tid arbejdet med et udviklingsprojekt, som omfatter en gennemgribende renovering af hotellet, hvor hotellet udvides fra 4 til 17 værelser. Det samlede budget for projektet er 29.325.064 kr. Skovsgaard Hotel har fra forskellige puljer og fonde fået tilsagn om 22.741.000 kr. Realdania som har bevilget 15.000.000 kr. til projektet har sat 1. november 2019 som deadline for, at der træffes en beslutning om, hvorvidt projektet gennemføres, ellers trækker de deres bevilling. Skovsgaard Hotel har flere ansøgninger ude for at finansiere de resterende 6,6 millioner kroner og søger i den forbindelse Jammerbugt Kommune om støtte til projektet.

Med projektet er det målsætningen i 2023 at øge egen indtjeningen fra 44% til 56% af den samlede omsætning, at øge avancen fra 40% – 45%, at øge salg af ydelser fra 14 til 24 personer og at etablere landsbyhjørnet. Landsbyhjørnet har til formål at styrke hotellets lokale forankring, derfor planlægges etableret et landsbyhjørne i den gamle bagerbutik. Landsbyhjørnet skal fungere som et uformelt mødested for private og foreninger. Landsbyhjørnet kan også danne rammen om kommunale aktiviteter.

Idet Skovsgaard Hotel er et S.M.B.A., er det ikke muligt at bevilge kommunalstøtte til selve renoveringen af hotellet. En del af bevillingen fra Realdania er øremærket ansættelse af en projektmedarbejder, som skal have ansvaret for at projektet realiseres og de opstillede effektmål nås.

Skovsgaard Hotel søger støtte til ansættelse af projektmedarbejderen. For at Jammerbugt Kommune kan støtte ansættelse af en projektmedarbejder, skal projektmedarbejderen også udføre opgaver af generel karakter, som ikke direkte har noget at gøre med hoteldriften i en størrelsesorden, som modsvarer støtten.

Realdania har åbnet mulighed for, at en del af deres støtte på 1.6 million kroner, som er bevilget til projektmedarbejderen kan konverteres til mursten, hvis Jammerbugt Kommune støtter finansieringen af projektmedarbejderen.

For at det jævnfør kommunalfuldmagten er muligt at støtte projektmedarbejderen skal projektmedarbejderen udføre opgaver, som har en almen generel interesse. For eksempel hjælpe brugere af landsbyhjørnet, indsamle og formidle viden om socialøkonomiskvirksomhed, bistår generelt socialøkonomiske virksomheder i Jammerbugt Kommune med projektudvikling, fundrasing etc. Der ville skulle indgås en nærmere aftale mellem Jammerbugt Kommune og Skovsgaard Hotel som beskriver den forventede leverance.

En anden mulighed eller en mulighed for at kombinere eventuel støtte til projektet er, at Jammerbugt Kommune bevilger et engangsbeløb til langtidsleje af landsbyhjørnet, som vil give borgere i Jammerbugt Kommune mulighed at benytte faciliteterne i landsbyhjørnet hos Landsbyhjørne, umiddelbart kunne indholdet i landsbyhjørnet være:

  • Det digitale Landsbyhjørne: tilbyder hjælp til foreninger, frivillige og private, der har brug for en hjælpende hånd til at begå sig i den digitale tidsalder. Eksempelvis hjælp til: dokumentopsætning, powerpoint, regneark, plakater, brochurer, print, kopiering, nemID, netbank, mobilepay, mobiltelefon, pc, tablet, apps, fotos mv. Aktiviteten drives af Skovsgård Hotel. Opgaverne løses i samarbejde med foreninger, frivillige og private.
  • Levende lokalhistorie: Indretning med lokalhistoriske genstande, digitalisering af lokalhistorie, “bestil en lokalhistorisk fortæller”, “bestil en lokalhistorisk byvandring”, børn og unge formidler lokalhistorie. Aktiviteten igangsættes af Skovsgård Hotel i tæt samarbejde med lokale med interesse for at bringe lokalhistorien frem i lyset.
  • Jammerbugt Kommune i din hverdag: event-baserede, lejlighedsvise kommunale aktiviteter: Eksempelvis: mød din borgmester, blodtryksmåling, Sundhedshuset på tur, Landdistriktskontoret på tur mv.

“Lokal/global nyhedscentral”: aviser, spil, hygge, uformelt mødested.

Udover renoveringen af hotellet er formålet med projektet også at styrke indsatsen for social inklusion og landdistriktsudvikling med Skovsgaard Hotel som drivkraft gennem en styrkelse af forretningen Skovsgaard Hotel. Med projektet ønsker Skovsgaard Hotel at styrke og videre udvikle hotellets forretningsmodel og derved gøre hotellet mere økonomisk bæredygtig og hermed ruste hotellet til de krav samfundet retter mod socialøkonomiske virksomheder i fremtiden.

Hotellet er kendt for Skovsgaard-modellen PHIL. Kernen i Skovsgaard-modellen er inklusion og lokaludvikling via behovsbaseret, meningsfyldt beskæftigelse. Der dyrkes ikke økologiske grøntsager for sjov og på hotellet leger man ikke tjener for sjov. Ansatte på særlige vilkår udfylder en række jobfunktioner baseret på behov i lokalsamfundet – gerne i samarbejde med frivillige.

Skovsgård Hotel vil gerne give flere psykisk sårbare og socialt udsatte mulighed for at arbejde på Skovsgaard hotel. Skovsgård Hotel vil derfor med projektet renovere og udvide de fysiske rammer på hotellet med særlig fokus på tilgængelighed for alle, opgradering af køkken samt udvidelse af hotellets værelseskapacitet.

  • Lovgrundlag

Skovsgaard Hotel er et S.M.B.A. og drives som en socialøkonomisk virksomhed på andelsbasis, hvilket betyder at eventuel støtte skal øremærkes aktiviteter, som kan støttes i forhold til kommunalfuldmagten.

  • Økonomi
Status økonomi udviklingsprojekt Skovsgård Hotel oktober 2019
Udgifter Kr. ekskl. moms
Samtlige udgifter oprindeligt budget 32.625.064 kr.
Nye arkitektoniske løsninger  2.500.000 kr.
Nye løsninger inventar værelser og køkken 800.000 kr.
Samtlige udgifter revideret budget 29.325.064 kr.
   
Finansiering (bevilget)  
Realdania 15.000.000 kr.
A.P. Møller 5.000.000 kr.
Trygfonden 916.000 kr.
Lag Jammerbugt-Vesthimmerland 500.000 kr.
Landdistriktspulje ERST 500.000 kr.
Erhvervsstyrelsen erindringsmønt soc. øko. pulje 560.000 kr.
SEs 250.000 kr.
Jutlanderbank 15.000 kr.
Finansiering/tilsagn i alt 22.741.000 kr.
 
Manglende finansiering pr. 8. oktober 2019 6.584.064 kr.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget behandler ansøgningen den 31. oktober 2019.