Nyt sommerhusområde i Blokhus: Lokalplan og kommuneplantillæg på vej i høring

Foto: Fra sagsfremstillingen
Print Friendly, PDF & Email

Nyt sommerhusområde i Blokhus: Lokalplan og kommuneplantillæg på vej i høring

Godkendelse af at Forslag til Lokalplan 19-026 og Kommuneplantillæg 10 for et sommerhusområde ved Plantørensvej i Blokhus sendes i offentlig høring i 8 uger. Det er et af punkterne på udvalgsmødet, når Teknik og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 4. marts 2024.

Sagsbeskrivelse

Den overordnede vision for den ny bebyggelse er at skabe et nyt sommerhusområde for børnefamilier og seniorer. Ønsket om en ny lokalplan kommer fra ejer af arealet, der ønsker at omdanne en del af den nuværende campingplads til pensionat og sommerhusbebyggelse.

Formålet med lokalplanen er ligeledes at udvikle Blokhus by, så der er flere botilbud til børnefamilier og seniorer tæt på Blokhus by og stranden.

Lokalplanområdet udgøres af den vestlige del af matr. nr. 61ab, del af 61ak, del af 61ci, del af del af 61cn, del af 61cu og del af 61cv, Hune By , Hune. Lokalplanområdet omfatter ca. 2 ha. Størstedelen af området (1,96 ha) er beliggende i sommerhusområde, og skal forblive i sommerhusområde. En mindre del (689 m2) er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.

Lokalplanområdet ligger syd for Aalborgvej. Området afgrænses af Plantørensvej mod vest, Aalborgvej mod nord og campingplads mod øst.

Området er jf. Kommuneplan21 beliggende i et rammeområde til rekreative formål (ramme 19.R1). Udarbejdelse af en lokalplan for sommerhuse og pensionat (hotel) forudsætter et tillæg til kommuneplanen, da den nuværende ramme udlægger arealet til rekreativt område i form af campingplads. Den nye ramme skal kunne give mulighed for sommerhuse og pensionat/hotel.

Hele matr. nr. 61ab bliver i dag anvendt til campingplads, som har eksisteret siden 1947. Området har siden været et populært feriemål på grund af beliggenheden ved en af Danmarks bedste badestrande og Blokhus Klitplantage.

Desuden er området omfattet af skovbyggelinje, som søges ophævet i forbindelse med lokalplanlægning af området.

Delområder

Lokalplanområdet inddeles i to delområder – Delområde I og II.

Lokalplanen indeholder bl.a. bestemmelser vedr. bebyggelsens udformning, placering i forhold til skel, beplantning samt anvendelse.

Ankomsten til den fremtidige bebyggelse sker fra Plantørensvej. Herfra er der adgang til en lille delvis lukket vej, som servicerer bebyggelserne.

Delområde I

Pensionatet (hotellet) er placeret mod Aalborgvej som længehuse, der i form og materialer forholder sig til bebyggelserne i Blokhus By via det arkitektoniske udtryk, som kendetegnes ved hvidpudsede facader og røde tage.

Delområde II

Den sydlige del af lokaplanområdet – delområde II – består af individuelle sommerhuse i ét plan. Sommerhusene er disponeret som individuelle fritliggende huse.

Lokalplanen har bestemmelser om, at mindste grundstørrelse er 350 m² med mulighed for udstykning af sokkelgrunde og grunde med andel i fællesareal.

Der kan opføres to bygninger på hver grund – et sommerhus og en sekundær bygning på maksimalt 18 m².

Desuden har lokalplanen bestemmelser om, at bygninger må opføres i optil 5 meters højde, og grundene kan bebygges med 25 procent.

Der bliver adgang til aktivitetsområdet ved Blokhus Camping.

Miljøvurdering

Jammerbugt Kommune har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i Miljøvurderingsloven.

Udfaldet af screeningen er, at Jammerbugt Kommune vurderer, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Baggrunden herfor er bl.a., at det vurderes:

  • lokalplanen ikke vil påvirke et udpeget internationalt naturbeskyttelsesområde, jf. Miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, pkt. 2,
  • lokalplanen kun omfatter et mindre område på lokalt plan, jf. Miljøvurderingslovens § 8 stk. 2, pkt. 1,
  • en dispensation eller reduktion af skovbyggelinjen ikke vil have væsentlig indvirkning på skoven,
  • lokalplanen ikke vil udgøre en væsentlig påvirkning af kysten og det visuelle udtryk heraf,
  • at lokalplanen ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet jf. Miljøvurderingslovens § 8 stk. 2, pkt. 2.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljørapport vil blive offentliggjort samtidigt med forslag om lokalplanen og kommuneplantillæg. Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet.

Forventet tidsplan for Lokalplan 19-026 og Kommuneplantillæg nr. 10

Forslag:

Teknik- og Miljøudvalget: 5. februar 2024

Økonomiudvalget: 14. februar 2024

Kommunalbestyrelsen: 29. februar 2024

Forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget udsendes umiddelbart herefter i 8 ugers høring.

Endelig vedtagelse:

Teknik- og Miljøudvalget: 13. maj 2024

Økonomiudvalget: 22. maj 2024

Kommunalbestyrelsen: 30. maj 2024

Den endelige vedtagelse af lokalplanen offentliggøres umiddelbart herefter.

Retsgrundlag

Planloven.

Miljøvurderingsloven.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg skal sendes i offentlig høring i 8 uger.

Screeningsafgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport iht. Miljøvurderingsloven, kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende, at Forslag til Lokalplan 19-026 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 sendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. februar 2024, pkt. 8:

Det præciseres, at bebyggelsesprocenten på 25 % i delområde 2, gælder for den enkelte grund, herefter anbefales godkendt.

Bilag

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn