Jammerbugt indfører Lokal reklamepolitik

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Forvaltningen kan nu fremlægge forslag til en lokal reklamepolitik til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget.

Beskæftigelsesudvalget behandler den nye reklamepolitik på møde den 3. juni 2019 og Social- og Sundhedsudvalget behandler den nye reklamepolitik på møde den 4. juni 2019.

Beslutningstema

Godkendelse af lokal reklamepolitik for kommunal reklame på fast ejendom og løsøre tilhørende Social-, Sundheds og Beskæftigelsesforvaltningen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. december 2018, pkt. 121, at Forvaltningen udarbejder oplæg til ny reklamepolitik, som forelægges Social- og Sundhedsudvalget.

Forvaltningen kan nu fremlægge forslag til en lokal reklamepolitik til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget samt Beskæftigelsesudvalget. Den lokale reklamepolitik skal sikre retningslinjer hvor indenfor, der kan sælges reklame på kommunale ejendomme og løsøre, som hører ind under Social-, Sundheds og Beskæftigelsesforvaltningens område.

Den lokale reklamepolitik er udarbejdet, idet der konkret har været ønske om at reklamefinansiere busser på plejecentrene samt busser på de kommunale botilbud for voksne og værestederne.

Lovgivningen omkring kommunernes reklamering for andre;

Kort fortalt er reglerne, at:

Kommuner må ikke reklamere for private virksomheder. Kommuner må sælge reklameplads på kommunale bygninger og biler til private virksomheder. Kommuner må påtage sig informationsopgaver for det lokale erhvervsliv. Kommuner må reklamere for sig selv.

Kommuner må altså ikke reklamere for private virksomheder. Dette skyldes princippet i kommunalfuldmagtsreglerne om, at kommunerne ikke må støtte en privat virksomhed – hverken direkte eller indirekte.

Hvis en kommune reklamerer for en privat virksomhed, støtter kommunen indirekte virksomheden. Det må kommunen derfor ikke som hovedregel. Det har ingen betydning, om reklamen er fysisk eller digital, eller om virksomheden har betalt for reklamen.

Reklameloven giver dog kommunerne lov til at sælge reklameplads på kommunens fysiske aktiver, for eksempel bygninger, grunde, køretøjer, inventar og informationsbreve.

Reklameloven er en undtagelse til hovedreglen om, at kommuner ikke må reklamere for private virksomheder. Det er en betingelse, at kommunen opkræver markedsprisen for reklamepladsen.

Elektroniske og digitale medier er ikke omfattet af reklameloven, så en kommune kan derfor ikke sælge reklameplads på sin hjemmeside til private virksomheder med hjemmel i reklameloven.

Den lokale reklamepolitik – kort fortalt

Den lokale reklamepolitik for Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen er vedlagt som bilag.

Hovedelementerne i de lokale retningslinjer er:

Lovens regler følges med nedenstående tilføjelser

Der må ikke reklameres i eller på administrationsbygninger, plejecentre, væresteder mv., på hjemmeplejebiler eller på ansattes beklædning Børn friholdes for reklamering med modydelser eller med et klart markedsføringssigte.

Reklamerne må ikke have et indhold eller en signalværdi, der kan virke anstødelige.

Der kan ikke anvendes fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier, politiske bevægelser samt valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger.

Der må ikke reklameres på ejendomme og løsøre, hvor leje-/leasingaftaler o. lign. er til hinder herfor.

Der må ikke reklameres på løsøre, herunder køretøjer, som anvendes i særlige situationer, hvor reklamer vil nedsætte nødvendig signalværdi eller kunne virke anstødelig.

Der må ikke reklameres, hvor de genstande, der reklameres på, medbringes i borgernes hjem eller møder borgeren i en sårbar situation, således at det sikres, at borgeren gives hjælp på en værdig og respektfuld måde.

Der må ikke reklameres for sundhedsskadelige produkter eller produkter, som kan medvirke til en usund livsstil, herunder afhængighed, eksempelvis tobak, alkohol og spil, der kræver tilladelser fra Spillemyndighederne mv.

Der må ikke opsættes reklamer, der kan virke anstødelige, eksempelvis seksuelt betonede reklamer.