Jammerbugt Kommune vil styrke indsatsen ved bekymrende skolefravær

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Børne- og Familieudvalget behandler på møde den 3. juni 2019 godkendelse af kommissorium i forbindelse med styrket indsats ved bekymrende skolefravær.

Sagsfremstilling

Der er stigende interesse for problematikkerne omkring skolefravær også fra landspolitisk side. I Jammerbugt Kommune oplever almenområdet som familie- og forebyggelsesområdet skolefravær som en udfordring.

Nye tal for elevernes fravær i folkeskolen i skoleåret 2017/18 viser, at eleverne i gennemsnit er fraværende fra skolen i næsten 12 dage på et skoleår. Det svarer til 5,9 procent af skoleåret. Folkeskolens elever har fået én dags mere fravær på tre år. (Kilde: Undervisningsministeriet)

I Jammerbugt Kommune er elevernes samlet fravær for skoleåret 2017/18 på 5,8 procent af skoleåret, en stigning på 0,4 procent over de seneste 3 år. Tallene sondrer ikke mellem om barnet har bekymrnede skolefravær eller ej.

Et bekymrende skolefravær kan være hæmmende for et barns trivsel og udvikling. Fraværet kan være medvirkende til, at barnet bliver isoleret og mister både faglige og sociale kompetencer. Hvis der ikke gribes ind i tide, kan fraværet udvikle sig til mere alvorlige problematikker.

Derfor har Børne- og Familieforvaltningen besluttet at igangsætte et projekt, som har fokus på at styrke indsatsen mod bekymrende skolefravær.

Årsagerne til bekymrende skolefravær er forskellige fra elev til elev og ofte mange-facetterede og kalder derfor på forskellige handlinger og ofte også en koordineret tværfaglig indsats. Bekymrende skolefravær kan handle om problemstillinger i skolen, om vanskeligheder hos eleven og/eller om belastninger i hjemmet.

Ofte er der tale om en kombination af alle tre. En fællesnævner er, at en tidlig indsats er afgørende. Jo tidligere der sættes ind overfor fraværet, jo større er muligheden for at få det standset. Derfor vil projektet også have et tæt tværgående fokus med inddragelse af både almen-, familie- og forebyggelsesområdet.

De enkelte skoler har hver især en særlig bevågenhed og plan for håndtering af elevernes skolefravær, men for at sikre et mere ensartet serviceniveau og fælles retning ift. håndtering af bekymrende skolefravær, vil der i projektet være et særligt fokus på at få lavet formaliserede fælleskommunale retningslinjer og handleanvisninger, som beskriver hvem der gør hvad, når børn og unge har bekymrende skolefravær.

Når skolen bliver bekymret for elevens skolefravær, så skal ingen skoler være i tvivl om, hvordan de skal håndtere dette i forhold til det tværfaglige samarbejde, og samtidig skal støttesystemerne vide, hvad der skal iværksættes, når de bliver bekendt med problemstillingen.

Formål

Børne- og Familieforvaltningen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med forslag og bud på, hvordan bekymrende skolefravær kan håndteres og reduceres. Formålet med arbejdsgruppen er for det første at få defineret et ensartet grundlag at stå på ift. at vurdere bekymrende skolefravær og for det andet at få formaliserede retningslinjer og handleanvisninger ift. det tværfaglige samarbejde, når der er tale om bekymrende skolefravær. Dette for at understøtte at bekymrende skolefravær blandt eleverne i Jammerbugt Kommune reduceres.

Målgruppe

Målgruppen er alle børn i almen- og specialområdet i 0.-10. klasse.

Faser

Projektet er inddelt i to faser som arbejdsgruppen skal arbejde med at tilvejebringe. Fasernes handler overordnede set om:

Fase 1: Definition, registrering og systematisk opfølgning på bekymrende skolefravær

Målet med fasen er:

At få defineret bekymrende skolefravær. At udarbejde fælleskommunale retningslinjer for hvordan skolerne løbende følger op på, om eleverne har bekymrende skolefravær.At udarbejde fælleskommunale retningslinjer for registrering af bekymrende skolefravær (hvor forbruget af tid og ressourcer hertil står mål med formålet), således at der kan sammenlignes på tværs af skoler.

Fase 2: Formaliserede retningslinjer og handleanvisninger på skolen og ift. det tværfaglige samarbejde

Målet med fasen er:

At få beskrevet og rammesat hvem gør hvad hvornår, når eleven har bekymrende skolefravær. I beskrivelsen skal det være tydeligt hvordan de enkelte fagpersoner er forpligtet til at handle ift. skolefraværet. At udarbejde en ramme for hvordan den enkelte skole sammen med elev og forældre og evt. andre aktører finder ud af hvad skolefraværet skyldes.At få klarlagt hvilken tilbud, der med fordel kan iværksættes mellem skolen og støttesystemet, når barnet/den unge har bekymrende skolefravær.

Projektorganisering og tidsplan

Der er nedsat en styregruppe og en arbejdsgruppen, som går på tværs af almen-, familie- og forebyggelsesområdet.

I tidsplanen er der taget højde for høj grad af inddragelse. Arbejdsgruppens arbejde vil blive kvalitetssikret i fag MED (skole og dagtilbud samt familie og forebyggelse) samt i Forvaltnings MED, hvorefter det vil blive politisk behandlet med henblik på at blive sendt i høring hos alle relevante parter.

For en uddybning af projektet henvises der til det udarbejdede kommissorium.

Børne- og Familiedirektøren indstiller til Børne- og Familieudvalget på mødet den 3. juni 2019 at kommissoriet i forbindelse med styrket indsats ved bekymrende skolefravær godkendes.