Godkendelse af udsattepolitik for Jammerbugt Kommune

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Beskæftigelsesudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 7. september 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af udsattepolitik for Jammerbugt Kommune

Beslutningstema
Godkendelse af Udsattepolitik for Jammerbugt Kommune efter høring.

-- annonce ---


Sagsbeskrivelse
Der er på tværs af de kommunale afdelinger og forvaltninger udarbejdet vedhæftede udkast til en udsattepolitik for Jammerbugt Kommune. Formålet med en udsattepolitik er at synliggøre de socialt udsatte borgeres problemstillinger og sikre den bedst mulige sagsbehandling med fokus på inddragelse af borgerne.

Politikken skal sikre, at borgerne oplever sammenhæng og helhed i sagsbehandlingen gennem samarbejde på tværs af forvaltninger og de frivillige og private organisationer, fordi gruppen af socialt udsattes ofte komplekse problemstillinger kræver en bred indsats, som kan omfatte f.eks. bolig, uddannelsesmuligheder, fritid, sundhed, beskæftigelse, kultur, idræt, demokrati, behandlingsmuligheder samt støtte og omsorg.

Visionen er, at udsatte borgere i endnu højere grad får mulighed for at være kaptajn i eget liv, være en del af fællesskabet og få individuelt tilpasset støtte – baseret på følgende grundprincipper:

Muligheder for alle:

Udsatte borgere har generelt svært ved at drage nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne. Det er derfor vigtigt, at borgerne bliver mødt med respekt, og at det er borgernes ønsker og behov, der er udgangspunktet for opgaveløsningen.

Alle døre er den rigtige dør:

Borgeren skal opleve imødekommenhed og forståelse i mødet med kommunen. Uanset hvor borgeren henvender sig, tages borgeren alvorligt og hjælpes videre til den eller de instanser, som kan hjælpe – helt i overensstemmelse med ”En indgang for borgerne”. Borgeren skal opleve kommunen som en aktiv medspiller.

Der skal desuden være fokus på følgende i samarbejdet med og om udsatte borgere:

Sammenhæng i indsatsen:

Kommunens sagsbehandling skal bidrage til en sammenhængende og meningsfuld indsats for den enkelte borger.

Bosætning:

Udsatte har på lige fod med andre brug for at skabe en tryg og stabil tilværelse med mulighed for at tage vare på sig selv.

Samspil mellem systemer:

Foruden de kommunale tilbud kan det være relevant med samarbejde med for eksempel frivillige organisationer, sygehusvæsenet, psykiatriske behandlingssteder, Kriminalforsorgen, politiet mv.

Forebyggelse og behandling:

Dårligt helbred påvirker livskvaliteten og kan medføre yderligere isolation og udstødelse med såvel store menneskelige som samfundsøkonomiske omkostninger til følge. Herudover påvirkes de udsattes børn og pårørende også af den udsattes livsførelse.

Social inklusion:

Fællesskaber har en positiv selvforstærkende effekt, der kan virke forebyggende i forhold til ensomhed og udstødelse og hermed øge den sociale integration.

Tidsplan

SSU 08.09.22 (anbefaler)

BEU 09.06.22 (anbefaler)

ØKU 14.09.22 (anbefaler)

KMB 22.09.22 (godkender)

Retsgrundlag
Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser
Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Høringsudkast er sendt i høring i Handicapråd, Seniorråd, Ungeråd, Frivillighuset og LBR Jammerbugt med svarfrist den 8. august 2022.

Høringssvar:

Frivillighuset – En fin politik. Ingen bemærkninger ud over, at udsattepolitikken bør tænkes ind i Frivillighusets fremtidige strategier.

Der er ikke fremsendt yderligere høringssvar.

Indstilling
Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender Udsattepolitik for Jammerbugt Kommune.

Bilag
Udsattepolitik udkast 05.22