Projekt i Hune bymidte

Arkivbillede

Økonomiudvalget forventes på mødet 15.09 at godkende et større projekt i Hune By, som senere vil blive godkendt i Kommunalbestyrelsen.

Som tidligere forelagt hhv. Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i februar måned, har der været drøftelser om muligheden for et større samlet projekt i Hune Midtby, der indeholder et boligbyggeri med 36 almene boliger og 8 private, et hotel, en ny XL Byg butik og i forlængelse heraf nyt areal til Hune Boldklub.

-- annonce ---

De enkelte elementer i projektet er gensidigt afhængige. Formålet med nærværende indstilling er herved at få godkendt igangsættelsen af de forskellige processer.

Opførelse af boligbyggeri

Nørresundby Boligselskab ønsker at opføre et projekt på Vesterhavsvej i Hune på den placering, hvor XL Byg i dag hører til (matr.nr. 58 ac, Hune By, Hune). XL Byg ønsker samtidig at flytte ud af byen i nye lokaler.

Jammerbugt Kommune modtog 14. januar 2021 en kvoteansøgning fra Nørresundby Boligselskab og Kuben Management vedr. Vesterhavsvej i Hune. Projektet indeholdt 41 boliger i alt, heraf 33 almene. Projektet er i projektudviklingen siden blevet til 44 boliger, heraf 36 almene pga. omlægning fra fælleshus til 3 yderligere boliger.

Projektet er tilpasset den nuværende lokalplan, som giver mulighed for at udvikle området med hotel og boliger i op til fire etager. Projektforslaget bygger i nuværende omfang lavere ud mod skel, end lokalplanen giver mulighed for. I projektet er der også skabt mulighed for offentlige parkeringspladser.

Opførelse af hotel

En del af det samlede projekt er også opførelse af hotel på Stenmarksvej. Bag dette projekt står indehaveren af Skulpturparken.

Hotellets opførelse er planlagt ved Skulpturparken som nabo til det almene boligbyggeri. Konkret kræves til hotelprojektet også ca. 2500 m2 af XL’s nuværende grund (som i givet fald handles direkte mellem XL Byg og indehaver af Skulpturparken). Alt sker i fælles drøftelser med boligselskabet.

Ny XL Byg

XL Byg ønsker at flytte fra nuværende placering på Vesterhavsvej. XL Byg ønsker en anden central placering, nærmere betegnet Jammerbugt Kommunes grund på Stenmarksvej (matr.nr. 25 bq, Hune By, Hune), som i dag huser Hune Boldklub.

Grunden på Stenmarksvej er jf. lokalplanen udlagt til centerformål i 2014, og det er anført i lokalplanen, at anvendelsen som boldklub er midlertidig.

Dermed kræver realiseringen af XL Bygs flytning fra Vesterhavsvej yderligere, at XL kan erhverve sig matriklen på Stenmarksvej.

På møde i Teknik og Miljøudvalget 28. juni 2021 blev forslag til tillæg til lokalplan 19-006 for et centerområde ved Stenmarksvej i Hune samt Kommunetillæg nr. 39 godkendt og er herefter sendt i offentlig høring i 8 uger. Tillægget vedrører delområde ll og gør det bl.a. muligt at etablere særlig pladskrævende virksomhed (op til 5200 m2). Nærmere om forslag til tillæg kan ses af sagen til TMU 28. juni (bilag). Endelig behandling i TMU 27. september med efterfølgende behandling i Økonomiudvalget (6. oktober) og Kommunalbestyrelsen (14. oktober).

Mageskifte, betingede handler m.v.

Hvis ovenstående projekter skal iværksættes, er det nødvendigt, at Jammerbugt Kommune indgår i et mageskifte mellem hhv. kommunens ejendom ved Stenmarksvej (matr.nr. 25 bq, Hune By, Hune), nuværende Hune Boldklub, og en del af XL-Bygs ejendom på Vesterhavsvej (matr.nr. 58 ac, Hune By, Hune).

Jammerbugt Kommune har rettet henvendelse til Det Kommunale Tilsyn og forelagt den mulige plan, herunder adspurgt om samtykke til evt. mageskifte, skulle Kommunalbestyrelsen vælge at godkende mageskiftet. Det Kommunale Tilsyn har givet samtykke.

Grundet beliggenhed og udnyttelsesmuligheder er del af matr.nr. 58 ac, Hune By, Hune mere værd end matr.nr. 25 bq, Hune By, Hune. Princippet er derfor, at Jammerbugt Kommune i forbindelse med mageskiftet betaler en merpris, der tager højde herfor.

Hvis mageskiftet godkendes i Kommunalbestyrelsen, er det aftalt mellem parterne, at den samlede transaktion sker primo 2023, men at grunden på Stenmarksvej overdrages før og i umiddelbar forlængelse af den politiske godkendelse. Det vil ske, så XL-Byg kan opstarte byggeriet, som er en forudsætning for, at de kan flytte og dermed de videre planer for matr.nr. 58 ac, Hune By, Hune.

Jammerbugt Kommune sælger umiddelbart efter transaktionen primo 2023 det erhvervede areal videre til Nørresundby Boligforening til købsprisen + værdien af sportspladsen. Det betyder konkret, at kommunen på bundlinjen herefter står med værdien af sportspladsen.

Der er derfor alt i alt tale om en række betingede handler, hvor alle handler og transaktioner betinges af den sidste gennemførte handel. Jammerbugt Kommune og Nørresundby Boligselskab laver en købsaftale, som betinges af godkendt Skema B.

Selve mageskiftet er på dagsordenen d.d. som særskilt sag og behandles som lukket punkt. Som bilag er samtykke fra Det Kommunale Tilsyn. Konkrete priser, m2 og øvrige vilkår i forbindelse med mageskiftet fremgår af den lukkede sag.

Grundkapital og offentlige p-pladser

I lighed med tidligere orienteringer indeholder de samlede planer vedr. Hune Midtby desuden aftaler vedr. betaling af grundkapital i forbindelse med det almene boligbyggeri fastsat til 8%. Med nuværende projektbeskrivelse fra Nørresundby Boligselskab svarer det til en udgift på omkring 4,9 mio. kr.

Dertil er det aftalt, at Jammerbugt Kommune, når Nørresundby Boligselskabs byggeri står færdigt, køber matrikel med tilhørende 75 anlagte offentlige parkeringspladser af Nørresundby Boligselskab. Ligeledes er det aftalt, at der mellem etagebygningerne i det almene boligbyggeri, bliver et multifunktionelt bytorv til gavn for hele Hune by, hvor Jammerbugt Kommune også har brugsret.

Hune Boldklub

Der arbejdes intensivt i styregruppe og løbende arbejdsgrupper med henblik på at finde et sted i Hune by, hvor der kan etableres boldbane m.m. fremadrettet. Hune Boldklubs ønske er en central beliggenhed, og at stedet skal kunne rumme flere typer af sports- og foreningstiltag, herunder f.eks. mountainbike, løbeklub m.v. Status er, at muligheder vedr. placering fortsat efterprøves. I styregruppen er repræsentanter fra boldklubben, DBU og Jammerbugt Kommune. Næste styregruppemøde er fastsat til 13. september 2021.

På dette møde opstartes bl.a. drøftelser omkring anlægsøkonomien. På forrige styregruppemøde blev det drøftet og anerkendt, at projektet skal finansieres via fonde, Hune Boldklub og Jammerbugt Kommune.

Der foreligger en plan for den midlertidige ”genhusning” af boldklubben. Hune Boldklub har ved hjælp af klubfællesskab med Nordens Paris i Aalborg samt boldklubben på Gjøl kunne flytte spillere midlertidigt og frem til at evt. nye boldbaner er klar. Jammerbugt Kommune og Hune Boldklub har lavet en aftale med Aabybro IF vedr. brug af faciliteter for de resterende to hold