Godkendelse af konvertering af Nørhalne fra naturgasområde til fjernvarmeområde

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email


Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 5. oktober, hvor der bl.a. på dagsorden er: Godkendelse af konvertering af Nørhalne fra naturgasområde til fjernvarmeområde

Godkendelse af, at Nørhalne udlægges til fjernvarmeområde i stedet for naturgasområde, hvorefter Aalborg Varme A/S via et nyt forsyningsnet kan levere fjernvarme til Nørhalne.


Sagsbeskrivelse

Aalborg Varme A/S har 31. august 2022 fremsendt projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Nørhalne har siden Aabybro Kommunes vedtagelse af varmeplanen i 1989 ligget i naturgasområde. Projektforslaget går ud på, at Nørhalne ændrer status fra naturgasområde til fjernvarmeområde, hvorved Nørhalne kan få fjernvarme fra Aalborg. Det kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse at konvertere et område fra en opvarmningsform til en anden og at etablere forsyningsnet.

Aalborg Varme har fået en del henvendelser fra borgere i Nørhalne, og med nærværende projektforslag ønsker Aalborg Varme at imødekomme disse henvendelser, så Nørhalne kan få fjernvarme. Det omfatter ca. 400 boliger, der i dag opvarmer med naturgas eller olie. 130 ejendomme har el, varmepumper eller biomasse/pillefyr. Projektet medvirker til den grønne omstilling og bidrager til en bedre udnyttelse af den store mængde overskudsvarme, som Aalborg Varme har adgang til. Samtidig kan projektet være med til at afbøde de stigende energipriser.

Projektet går ud på, at der etableres en transmissionsledning fra Vadum, hvor der evt. bygges en varmepumpe. Fra transmissionsledningen laves et distributionsnet i det område, der fremgår af projektforslaget (kort 4).

Projektet opfylder varmeforsyningslovens krav for konvertering af et område fra en opvarmningsform til en anden – det gælder såvel bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi. Med en projektgodkendelse overtager Aalborg Varme forsyningspligten i Nørhalne. Evida kan (men får ikke pligt til) fortsat at forsyne nuværende gaskunder indtil videre, idet en sådan gasleverance er en privatretlig aftale og ikke en offentlig forpligtelse. En projektgodkendelse pålægger ikke tilslutningspligt til fjernvarme i medfør af varmeforsyningsloven, men evt. krav om tilslutningspligt efter lokalplaner kan fortsat være gældende.

Projektet realiseres kun, hvis Aalborg Varme opnår tilsagn om tilslutning på mindst 60 % af det potentielle beregningsareal, og hvis Aalborg Varme kan få tilskud efter Fjernvarmepuljen, hvilket kræver at der opnås tilsagn fra Energistyrelsen. Derfor er sagsgangen, at først meddeler Jammerbugt Kommune en betinget godkendelse af projektet inkl. forsyningspligt – betinget af, at der opnås støtte efter Fjernvarmepuljen. Når Energistyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud, træder kommunens godkendelse automatisk i kraft uden yderligere sagsbehandling efter varmeforsyningsloven.

Aalborg Forsyning oplyser, at hvis der opnås tilsagn fra 60 % af beregningsarealet medio 2023, kan anlægsprojekterne igangsættes i 2023. Aalborg Forsyning regner med, at det tager ca. 1 år at lave distributionsnettet, mens stikledninger vil blive etableret løbende i takt med, at bygninger ønskes tilkoblet.

Jammerbugt Kommunes projektgodkendelse vedrører kun den del af projektet, der fysisk ligger i Jammerbugt Kommune, mens Aalborg Kommune skal godkende den del af projektet, der ligger i Aalborg Kommune.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Budgetmæssige konsekvenser

Projektet har ingen indflydelse på det kommunale budget, udover som varmeforbruger i Nørhalne.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Projektforslaget er sendt i høring hos evida (som leverer naturgas til Nørhalne i dag) og hos elnetselskabet. Høringsfristen udløber 28. september 2022. Vækst- og Udviklingsforvaltningen forventer ikke høringssvar, der taler imod en godkendelse af projektet. I så fald afklares forholdene inden den videre politiske behandling.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende projektet på betingelse af, at der opnås tilskud efter Fjernvarmepuljen, og at evt. høringssvar ikke taler imod en godkendelse.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 26. september 2022, pkt. 112:

Anbefales godkendt. Det undersøges om tilladelsen kan gøres tidsbegrænset.