Godkendelse af konvertering af Birkelse og Ryå fra naturgasområde til fjernvarmeområde

Aabybro Fjernvarme
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 28. november 2022, hvor der b.a. på dagsordene er: Godkendelse af konvertering af Birkelse og Ryå fra naturgasområde til fjernvarmeområde

Beslutningstema

Godkendelse af at Birkelse og Ryå udlægges til fjernvarmeområde i stedet for naturgasområde, hvorefter Aabybro Fjernvarme kan levere fjernvarme til Birkelse og Ryå.

Sagsbeskrivelse

Niras har den 7. november 2022 på vegne af Aabybro Fjernvarme fremsendt projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Projektforslaget går ud på, at Birkelse og Ryå ændrer status fra naturgasområde til fjernvarmeområde. Det kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse at konvertere et område fra en opvarmningsform til en anden og at etablere forsyningsnet. Birkelse og Ryå har siden Aabybro Kommunes vedtagelse af varmeplanen i 1989 ligget i naturgasområde, og naturgassen leveres p.t. af Evida.

Med stigende energipriser har et skifte til en grønnere, nemmere og mere stabil varmeforsyning i forhold til fjernvarme vækket interesse hos varmeforbrugere i Birkelse og Ryå. Med nærværende projektforslag ønsker Aabybro Fjernvarme at imødekomme henvendelser fra borgerne, så Birkelse og Ryå kan få fjernvarme. Det omfatter ca. 280 boliger og 21 erhverv, der i dag opvarmer med naturgas eller olie. 90 ejendomme har el, varmepumper eller biomasse/pillefyr.

Projektet går ud på, at der laves en transmissionsledning inkl. pumpestation til Birkelse og Ryå samt et distributionsnet. Varmeproduktionskapaciteten på Aabybro Fjernvarme udvides ikke som følge af projektet.

Projektet opfylder varmeforsyningslovens krav for konvertering af et område fra en opvarmningsform til en anden – det gælder såvel bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi. Med en forventet starttilslutning på 60 % og en sluttilslutning på 90 % vil projektet have en positiv selskabsøkonomi, hvis Aabybro Fjernvarme får støtte fra Fjernvarmepuljen. Projektet viser en årlig udgift til varme i et standardhus på 14.900 kr., mens en individuel varmepumpeløsning vil koste 29.000 kr. årligt. Med en projektgodkendelse overtager Aabybro Fjernvarme forsyningspligten i Birkelse og Ryå. Evida kan (men får ikke pligt til) fortsat at forsyne nuværende gaskunder indtil videre, idet en sådan gasleverance er en privatretlig aftale og ikke en offentlig forpligtelse. En projektgodkendelse pålægger ikke tilslutningspligt til fjernvarme i medfør af varmeforsyningsloven, men evt. krav om tilslutningspligt efter lokalplaner kan fortsat være gældende.

Projektet realiseres kun, hvis Aabybro Fjernvarme kan få tilskud fra Fjernvarmepuljen, hvilket kræver at der opnås tilsagn fra Energistyrelsen. Derfor er sagsgangen, at først meddeler Jammerbugt Kommune en betinget godkendelse af projektet inkl. forsyningspligt – betinget af, at der opnås støtte fra Fjernvarmepuljen. Når Energistyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud, træder kommunens godkendelse automatisk i kraft uden yderligere sagsbehandling efter varmeforsyningsloven.

Aabybro Fjernvarme forventer, at projektet opstartes sommeren 2022, og at ledningsnettet er fuldt udbygget inden udgangen af 2023.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Budgetmæssige konsekvenser

Projektet har ingen indflydelse på det kommunale budget, udover som varmeforbruger i Birkelse og Ryå. Evt. ansøgning om kommunegaranti fremsendes separat og behandles i givet fald særskilt i Økonomiudvalget.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Projektforslaget er sendt i høring hos Evida og elnetselskabet. Høringsfristen udløber 6. december 2022. Vækst- og Udviklingsforvaltningen forventer ikke høringssvar, der taler imod en godkendelse af projektet. I så fald afklares forholdene inden den videre politiske behandling.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende projektet på betingelse af, at der opnås tilskud efter Fjernvarmepuljen, og at evt. høringssvar ikke taler imod en godkendelse.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn