Godkendelse af konvertering af område ved Terndrupvej og Brovst Industri fra naturgas til fjernvarme

Foto: Dansk Fjernvarme
Print Friendly, PDF & Email

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 28. november 2022, hvor det bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af konvertering af område ved Terndrupvej og Brovst Industri fra naturgas til fjernvarme

Beslutningstema

Godkendelse af, at et område ved Terndrupvej og Industrivej i Brovst konverteres til fjernvarmeområde i stedet for naturgasområde. Herefter kan Brovst Fjernvarme levere fjernvarme til området.

Sagsbeskrivelse

Niras har den 27. oktober 2022 på vegne af Brovst Fjernvarme fremsendt projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven.

Projektforslaget går ud på, at to boliger og 13 erhvervsejendomme udlægges til fjernvarmeområde. Det kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse at konvertere et område fra en opvarmningsform til en anden og at etablere forsyningsnet. Det omhandlede industriområde har i mange år ligget i naturgasområde, og naturgassen leveres p.t. af Evida.

På baggrund af stigende energipriser har et skifte til en grønnere og mere fremtidssikker forsyning af fjernvarme vækket interesse hos lokale borgere og virksomheder i området. Med nærværende projektforslag ønsker Brovst Fjernvarme at imødekomme disse henvendelser. De to boliger og de 13 erhverv opvarmer i dag med naturgas, olie eller el/varmepumpe

Projektet går ud på, at der laves et distributionsnet til fjernvarmeforsyning af området. Varmeproduktionskapaciteten på Brovst Fjernvarme udvides ikke som følge af projektet. Brovst Fjernvarme søger ikke tilskud efter Fjernvarmepuljen til projektet.

Projektet opfylder varmeforsyningslovens krav for konvertering af et område fra en opvarmningsform til en anden – det gælder såvel bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi. Med en forventet starttilslutning på 100 % hos nuværende gasforbrugere og en sluttilslutning på næsten 96 % af alle ejendommen vil projektet have en positiv selskabsøkonomi fra starten. Projektet viser en årlig udgift til varme i et gennemsnitshus på 19.400 kr. mens en individuel varmepumpeløsning vil koste 20.100 kr. årligt. Med en projektgodkendelse får Brovst Fjernvarme forsyningspligten i området. Evida kan (men får ikke pligt til) fortsat at forsyne nuværende gaskunder indtil videre, idet en sådan gasleverance er en privatretlig aftale og ikke en offentlig forpligtelse. En projektgodkendelse pålægger ikke tilslutningspligt til fjernvarme i medfør af varmeforsyningsloven, men evt. tilslutningsforpligtelse til kollektiv varmeforsyning kan fortsat være gældende.

Projektet opstartes og afsluttes i 2023.

Retsgrundlag

Lov om varmeforsyning.

Bekendtgørelse om godkendelse af kollektive varmeforsyningsanlæg.

Budgetmæssige konsekvenser

Projektet har ingen indflydelse på det kommunale budget, udover som varmeforbruger i industriområdet.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Projektforslaget er sendt i høring hos Evida og elnetselskabet. Høringsfristen udløber 24. november 2022. Vækst- og Udviklingsforvaltningen forventer ikke høringssvar, der taler imod en godkendelse af projektet. I så fald afklares forholdene inden den videre politiske behandling.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende projektet for fjernvarme ved Terndrupvej og Industrivej i Brovst.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn