Godkendelse af høringssvar vedr. forslag til forvaltningsplan for Svinkløv Klitplantage

Svinkløv Badehotel. Foto: Jammerbugtposten.dk.


Kommunalebestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder møde den 24. august, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af høringssvar vedr. forslag til forvaltningsplan for Svinkløv Klitplantage

Beslutningstema
Godkendelse af høringssvar i forbindelse med offentlig høring af forslag til 22 forvaltningsplaner for urørt skov på Naturstyrelsens arealer – specifikt for Svinkløv Klitplantage.

-- annonce ---


Sagsbeskrivelse
Naturstyrelsen har sendt forslag til 22 forvaltningsplaner for urørt skov på Naturstyrelsens arealer i høring – herunder Svinkløv Klitplantage. Høringsperioden løber fra den 5. juli 2022 til den 29. august 2022.

Formålet med forvaltningsplanen er at sikre og forbedre forholdene for Svinkløv-områdets truede arter, herunder at fremme mulighederne for gunstig bevaringsstatus for områdets Natura 2000 udpegningsgrundlag. Et formål, som Jammerbugt Kommune fuldt bakker op om og også har forståelse for kan kræve specifikke forvaltningstiltag.

Forvaltningsplanen lægger bl.a. op til udvidelse af eksisterende hegninger og lukning af grøfter.

Svinkløv Klitplantage er imidlertid også et attraktivt aktivitetshotspot med bl.a. meget benyttede mountainbikespor og vandreruter.

Svinkløv Klitplantage er sammen med Blokhus Klitplantage steder hvor Naturstyrelsen har tilgodeset friluftslivet og de mange aktiviteter med mange faciliteter – afmærkede ruter, picnicsteder, rastepladser mm. Det har været i modsætning til Tranum Klitplantage, der ligger mellem Svinkløv og Blokhus. Her er og har der været fokuseret på det ufaciliterede vildmarksfriluftsliv uden mange faciliteter.

Med de nye forvaltningstiltag i Svinkløv kan der være en bekymring i forhold til, hvorvidt det faciiliterede friluftsliv får dårligere vilkår.

Derfor er der med høringssvaret lagt op til, at Naturstyrelsen genovervejer hvor de ønsker de forskellige tiltag. Der lægges endvidere op til, at placeringen af de kommende tiltag sker i tæt dialog og samarbejde med de mange lokale interessenter der er i området.

Udkast til høringssvar fra Jammerbugt Kommune til Naturstyrelsen er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag
Høringen er udsendt i medfør af §32. stk.3, nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 973 af 25/06/2020.

Budgetmæssige konsekvenser
Ingen.

Indstilling
Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget godkender vedlagte udkast til høringssvar.

Bilag
Udkast_høringssvar_Urørt skov_Svinkløv_220822