Godkendelse af forslag til justering af borgerrådgiverfunktion i Jammerbugt

Jammerbugt Kommune
Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Godkendelse af forslag til justering af borgerrådgiverfunktion i Jammerbugt

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder møde den 25. januar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af justering af borgerrådgiverfunktionen og tillæg til samarbejdsaftale.

Sagsbeskrivelse

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune vedtog den 17. februar 2022 en ændring i styrelsesvedtægten, hvorefter der blev etableret en borgerrådgiverfunktion direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed. Borgerrådgiverfunktionen blev etableret med baggrund i Pulje til borgerrådgivning og i fællesskab mellem Vesthimmerlands, Brønderslev, Thisted og Jammerbugt kommuner.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune godkendte den 24. marts 2022 en vedtægt og en samarbejdsaftale vedrørende borgerrådgiverfunktionen. Den 22. juni 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen ansættelsen af to borgerrådgivere til borgerrådgiverfunktionen.

Der er modtaget en opsigelse fra en af de to ansatte borgerrådgivere. Opsigelsen vedrører den borgerrådgiver, der primært har dækket Vesthimmerlands og Thisted kommuner.

Borgerrådgiveren har i forbindelse med opsigelsen orienteret om, at ønsket om jobskifte skyldtes en lav sagsmængde i begge kommuner.

Borgerrådgiveren fratrådte stillingen den 30. november 2023. For nuværende dækker den tilbageværende borgerrådgiver funktionen i alle fire kommuner.

Kontaktpersonerne i de fire kommuner har i forbindelse med modtagelsen af opsigelsen overvejet følgende muligheder:

  1. Der ansættes en ny medarbejder til stillingen for den resterende periode.
  2. Den tilbageværende borgerrådgiver varetager opgaveløsningen i alle fire kommuner, eller
  3. Thisted og Vesthimmerlands kommuner udtræder af puljen med baggrund i det lave sagsantal.

Det er vurderet, at antallet af henvendelser ikke overstiger, hvad én borgerrådgiver forsvarligt kan varetage.

I forhold til scenarie 1, så vurderer kontaktpersonerne, at det på baggrund af den korte resterende løbetid af puljen, ikke hensigtsmæssigt at gennemføre en rekrutteringsproces, ligesom der kan være bekymring for om der er et kvalificeret ansøgerfelt til en tidsbegrænset stilling på maksimalt 8-9 måneder.

I forhold til scenarie 2, så har kontaktpersonerne afsøgt mulighederne for at den tilbageværende borgerrådgiver kan varetage opgaveløsningen i de fire kommuner i den resterende del af puljens løbetid.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i den forbindelse meddelt, at Ministeriet kan godkende et scenarie, hvor den tilbageværende borgerrådgiver overtager funktionen for alle fire kommuner, med udgangspunkt i en forholdsvis lav sagsmængde, såfremt en officiel anmodning om ændring af opgavevaretagelsen samt et revideret budget fremsendes.

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender scenarie 2, hvorefter den tilbageværende borgerrådgiver varetager funktionen i de fire kommuner i den resterende projektperiode, indstilles, at den tilbageværende borgerrådgiver fastholder sit nuværende fremmøde, hvilket betyder, at borgerrådgiveren fortsat møder ind i Brønderslev Kommune mandag og onsdag, Jammerbugt Kommune tirsdag og torsdag og Vesthimmerlands Kommune fredag.

Såfremt det bliver nødvendigt med fysiske møder i Vesthimmerlands og Thisted kommuner, tilstræbes det at placere møderne fredage, så Brønderslev og Jammerbugt kommuner mærker mindst muligt til ændringen af borgerrådgiverfunktionen.

Det vurderes, at langt de fleste henvendelser kan klares uden fysiske møder, hvorfor opgavevaretagelsen i Vesthimmerlands og Thisted kommuner forventes at kunne løses tilfredsstillende ved den foreslåede organisering.

Sagen behandles først i Kommunalbestyrelserne i Jammerbugt og Brønderslev kommuner. Såfremt disse kommuner kan tiltræde scenarie 2, behandles sagen af Kommunalbestyrelserne i Thisted og Vesthimmerlands kommuner.

Hvis scenarie 2 vælges, vil der skulle ske justering i den nugældende samarbejdsaftales kapitel 2. Dette kan ske ved et tillæg.

Kontaktpersonerne i de fire kommuner har foranlediget et sådant tillæg. Tillægget vil medføre, at den eksisterende borgerrådgiver skal betjene fire kommuner, men fortsat have de nuværende faste fremmødedage i Jammerbugt og Brønderslev kommuner. Tilbageværende borgerrådgiver har hidtil haft fremmødedag i Vesthimmerlands Kommune om fredagen. Det foreslås, at møder i Thisted og Vesthimmerlands Kommune afvikles fredage, såfremt der er et behov for fysiske møder.

Den eksisterende samarbejdsaftale med tillæg skal fortsat gælde resten af puljens løbetid.

Ved valg af scenarie 2 skal der fremsendes en anmodning om ændring af opgavevaretagelsen og et justeret budget, hvorfor det forventede tilskud fra puljen vil nedjusteres med den forventede mindre lønudgift, som følge af, at den ene borgerrådgiverstilling ikke genbesættes.

Vedrørende scenarie 3 findes det mest hensigtsmæssigt, at alle fire kommuner fortsætter samarbejdet. Dette bl.a. henset til, at der var tale om en samlet ansøgning til Bolig- og Planstyrelsen fra de fire kommuner, hvorfor også bevillingen blev givet til de fire kommuner. Herudover bemærkes, at hvis de fire kommunalbestyrelser vælger scenarie 2, vil der være fundet en løsning, hvorefter samarbejdet kan fortsætte.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 65 e, stk. 1, 3 og 4.

Budgetmæssige konsekvenser

Under forudsætning af ministeriets godkendelse forventes der ikke at være budgetmæssige konsekvenser.

Indstilling

Staben indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen,

atscenarie 2 vælges, således at den tilbageværende borgerrådgiver varetager borgerrådgiverfunktionen i Vesthimmerlands, Thisted, Brønderslev og Jammerbugt kommuner i den resterende del af puljens varighed og således til udgangen af 2024.
atMinisteriet anmodes om godkendelse heraf.
attillæg til samarbejdsaftalen godkendes.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 17. januar 2024, pkt. 4:

Anbefales godkendt.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn