Fremtidens Gjøl Havn | Oplæg til hvordan Fremtidens Gjøl Havn kan se ud

Gjøl Havn
Gjøl Havn Foto: Privat
Print Friendly, PDF & Email

Syv foreninger med tilknytning til Gjøl Havn er gået sammen om at udarbejde et oplæg til hvordan Fremtidens Gjøl Havn kan se ud. Det overordnende formål med oplægget Fremtidens Gjøl Havn er at skabe en havn, der også i fremtiden er et levende miljø for alle dens brugere – fasttilknyttede som lejlighedsvise.

De syv foreninger er Gjøl Sejlklub, Gjøl Ro & Kajakklub, Gjøl Fisker- og Bådelaug, Gøl Bådens Træskibslaug, Gjøl Vinterbadere, Natur- og Kulturcafeen på Gjøl Havn og Gjøl Kunstforening.


Gjøl Havn bruges ikke kun af gjølboere, men også af mange andre borgere i Jammerbugt og turister. Foreningerne på havnen har tilsammen ca. 500 medlemmer; antal borgere på Gjøl er ca. 1000, så det siger sig selv, at ganske mange af foreningsmedlemmerne ikke bor på Gjøl.

På en varm sommerdag kommer der naturligvis nogle sejlende turister, men langt de fleste brugere og gæster på havnen kommer over land. Mange kører i bil, på cykel, på motorcykel, i autocamper eller det er lokale beboere, der kommer på havnen, for at lufte deres hunde og se på havnelivet, spise en is, en burger eller en god portion kromad på den smukke Gjøl Kro.

Mange gæster på Gjøl Havn er ikke foreningsmedlemmer, og foreningerne er derfor bevidste om, at der i planlægningen af Fremtidens Gjøl Havn skal indgå ønsker og behov fra alle dem, der bruger havnen (gjølboere, borgere i Jammerbugt Kommune, Gjøl Skole, Jammerbugt-turister, Jammerbugt Ungdomsskole, Aabybro Efterskole, kommunale institutioner, jægerkorpset etc.)

De syv foreninger ønsker, at havnen skal være et fristed for foreningerne på havnen, gjølboere, borgere i Jammerbugt Kommune og turister. Havnen skal være et sted, hvor der er plads til havnens aktiviteter, det vil sige aktiviteter, der knytter sig til både, vandaktiviteter og naturens elementer men også aktiviteten at nyde livet på havnen og den pragtfulde og unikke oplevelse af ”at være ude i fjorden” når man er på Gjøl Havn.

De syv foreninger ønsker en modernisering af havnen, og en udbygning af havnen der skal bevare havnens nuværende kvaliteter, hvilket bl.a. indebærer at det nuværende autentiske havnemiljø fastholdes – og dermed netop det, som mange besøgende på havnen kommer efter.

De syv foreninger har en række forslag og ønsker til fremtidens havn på Gjøl:

 • Udvidelse af havnen med plads til flere store sejl- og motorbåde
 • En ny udformning af molerne og af indsejlingen til havnen, så tilsanding og efterfølgende opgravning undgås og samtidigt gør det muligt at besejle havnen hele året og ikke kun i sommerhalvåret.
 • Bedre isætningsmuligheder for robåde, kajakker, SUP’ere, surfere og joller
 • Bedre toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter til SUP’ere, surfere og jollesejlere og vinter- og sommerbadere
 • Værkstedsfaciliteter for Gøl Bådens Træskibslaug og til Gjøl Fisker-og Bådelaug
 • Fjord/havnebad
 • Bedre lege- og aktivitetsredskaber til børn og unge (fx a la faciliteterne i Friluftsbadet i Aalborg)
 • De nye moler skal laves således, at der skabes mulighed for at fiske fra molerne, samt der etableres små lommer med bord-bænkesæt og badetrapper.
 • Bedre trafikseparering – legeplads – gående – isætning af både
 • Parkeringsarealer med tydelig opmærkning og angivelser af p-båse og placering af biler med bådtrailere men med hensyntagen til de grønne områder mod vest for sikring af plads for vandsportsaktiviteter og udsyn generelt.
  (at vi har anmodet vores foreningsmedlemmer om at parkere på vinterpladsen er en anden sag)

De syv foreninger vurderer, at der med en udvidelse af havnen kan skabes plads til yderligere 50 større både i havnen og samt gøre det muligt at havnen kan besejles hele året.

De syv foreninger er bevidste om, at en udbygning af havnebassinet koster mange penge; og foreningerne vurderer samtidig at en udbygning formentlig vil være en rigtig god investering med langt færre udgifter og mange flere indtægter til Jammerbugt Kommune. (se beregning nedenfor).

For at skabe fremtidens havn på Gjøl skal inddrages:

Gjølboere, foreningerne på havnen, Jammerbugt Kommune, Kystdirektoratet, Miljøministeriet, Borgere i Jammerbugt Kommune, som på forskellige måder bruger havnen som udflugtsmål, isætning af motorbåde, etc. samt fonde.

Med venlig hilsen fra

Gjøl Sejlklub; Carl-Johan Dissing – 2968 1760

Gjøl Ro & Kajakklub, Poul Ilsøe

Gjøl Fisker- og Bådelaug, Ole Hermansen

Gøl Bådens Træskibslaug, Søren Petersen

Natur- og Kulturcafeen på Gjøl, Sigurd Christensen

Gjøl Kunstforening, Karl Jørn Fick

Gjøl Vinterbadere, Bente Bjørn – 2068 5022

Baggrund og begrundelse:

Gjøl Havn blev indviet i 1988. Der er 145 bådpladser; alle pladser, bortset fra enkelte jollepladser,er udlejet, og der er p.t. venteliste på pladser til især større både.

Siden havnens indvielse i 1988 er størrelsen af både øget. I 1988 var en 30 fods sejlbåd en stor båd; det er det ikke i dag, og havnen har kun meget få pladser til både over 40 fod. (p.t. er der kun 1 plads på 5 m bredde, og 3 pladser på 4.5 m bredde)

Sejlrenden ind til Gjøl Havn og selve indsejlingen sander til og har i de sidste par år skullet renses op flere gange i en sæson. En tilsandet sejlrende giver selvfølgelig problemer for sejlbådene i Gjøl Havn, når man skal ud og ind af havnen, men er også et stort problem set i relation til gæstesejlere. Sejlere fra Gjøl Havn bliver i andre havne ofte mødt med spørgsmålet om det overhovedet er muligt sejle ind i havnen, da de har hørt om flere, der er gået på grund i indsejlingen – Dårlige erfaringer rygtes hurtigt og så undgår mange sejlere at anduve Gjøl Havn.

Når det blæser fra øst, blæser der meget ålegræs ind i havnen; ålegræsset kan fylde dele af havebassinnet op med op til en halv meter tyk pude af ålegræs, som umuliggør at der kan sejles med motor i disse dele. En stor del af ålegræsset bundfældes, og medført at havnedybden p.t. ikke er i overensstemmelse med optegnelserne i Havnelodsen. Ved lavvande står flere af de store både på bunden.

Der ønskes en udvidelse af havnebassinet, så der dels bliver plads til ca. 50 større både i forhold til havnens nuværende kapacitet, og at indsejlingen flyttes ud til 2,5 meters dybdekurven, der svarer til dybden i havnen og placeres sydvendt eller udformes på en måde så indsejlingen ikke sander til og der ikke føres så meget ålegræs mv ind i havnebassinet.

Øgede indtægter og besparelser ved en omlægning og udvidelse af Gjøl Havn

50 bådpladser til større både  (50*4.5 m *2453 kr./m)                  326.925

50% flere gæstesejlere per år (500 * 150 kr.)                                                    75.000

Ingen forårsoprensning af indsejlingen – min. besparelse                                 400.000

Ingen oprensning af havnen for hvert 8- 10. år – besparelse min.
 (200 m*3/år * 500 kr./m*3)                                                            100.000

”Øgede indtægter og min. besparelser” i alt pr. år:                          901.925

Hertil kommer at oprensning af indsejlingen forudsætter at Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen fortsat giver tilladelse til at materialet fra indsejlingen kan klappes i Draget. Inddrages klaptilladelsen (hvilket er sket for havnene i Attrup og Haverslev) vil udgifterne til oprensning af indsejlingen stige til omkring 2.5 Mkr. ( med en factor ca. 6, baseret på erfaringerne fra Attrup og Haverslev).

Et yderligere argument for udvidelse af havnebassinet med henblik på at undgå oprensning af indsejlingen er, at klapning kan have negative miljømæssige konsekvenser.

I en udbygning af havnen skal også indtænkes fremtidens klimaudfordringer (ændret vandstand, større vandstandsvariation, flere stormvejr etc.)

Aktører:
Foreningerne på havnen
Jammerbugt Kommune vedr.

 •         Finansiering
 •         Lokalplan
 •         Indpasning af ”Fremtidens havn” i vedligeholdelsesplanerne for den     
           nuværende havn

Kystdirektoratet

Miljøministeriet (Skov- og Naturstyrelsen) : Limfjorden vest for havnen indgår i Vildtreservatet i Gjøl og Nibe Bredning

Opmåling af vand- og strømforhold syd for nuværende havn med henblik på at få lavet simulering af forskellige placeringer af moler – indsejling              

Gjølboerne

Borgere i Jammerbugt Kommune, som på forskellige måder bruger havnen (udflugtsmål, isætning af motorbåde, etc.)

Fonde: hvilke og hvordan

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn