Blokhus’ vartegn i fare: Ny lokalplan skal redde sømærket fra havets angreb

Sømærket ved Blokhus Strand Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Blokhus’ vartegn i fare: Ny lokalplan skal redde sømærket fra havets angreb

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune behandler på møde den 13. maj 2024 Godkendelse af, at forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til Lokalplan 19-038 for sømærket i Blokhus sendes i offentlig høring i 8 uger.

SagsbeskrivelseForslag til Lokalplan 19-038

De senere års stormhændelser har gjort store indhug i klitterne, hvorfor det eksisterende sømærke i Blokhus er i overhængende fare for at styrte ned på stranden i en fremtidig storm. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan der muliggør flytning eller genopførelse af sømærket til en lokalitet, hvor sømærket sikres i mange år fremover.

Formålet med lokalplanen er dels at muliggøre selve flytningen/genopførelsen af sømærket, og dels at sikre, at der kan etableres en boardwalk fra strandkiosken og op til sømærket. Lokalplanen sikrer gennem udlæg af byggefelter og bestemmelser om bebyggelsens udformning, at både sømærket og boardwalken placeres med respekt for naboer og klitter. Sømærket kan opføres med en højde på 15 meter, og boardwalken må ikke etableres højere end 0,5 meter over eksisterende terræn.

Lokalplanområdet er ca. 0,35 ha og omfatter den del af matr.nr. 67ba Hune By, Hune der er beliggende uden for klitfredningslinjen.

Adgangen til lokalplanområdet sker via stiadgang fra naboejendom, hvor strandkiosken er beliggende. Der er ikke adgang for biler til lokalplanområdet.

Området er kuperet som følge af klitnaturen, og boardwalken vil blive udført med trapper i træ som følger terrænet. Der forventes ikke terrænregulering udover 0,5 meter.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone, og forbliver i byzone ved lokalplanens endelige vedtagelse. Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 161, og ved den endelige vedtagelse af lokalplanen vil Lokalplan 161 blive ophævet for den del der er omfattet af Lokalplan 19-038.

De nærmeste naboer til sømærket er orienteret om planerne på et indledende orienteringsmøde den 12. marts 2024. Efter mødet er placeringen af boardwalken rykket længere væk fra naboerne end oprindeligt foreslået. Desuden er det undersøgt hos Kystdirektoratet, hvorvidt adgangen til sømærket kunne ske vest for strandkiosken så boardwalken er rykket endnu længere væk fra naboerne. Dette vurderes ikke at være en mulighed, der kan opnå dispensation hos Kystdirektoratet.

Foto: Fra sagsfremstillingen

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13

Lokalplanområdet er ikke omfattet af kommuneplanramme i dag, og lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 21. Derfor udlægges der et nyt rammeområde 19.R15, som muliggør rekreativ anvendelse herunder etablering af sømærke og boardwalk.

Miljøvurdering af planer og programmer

“Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)” opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Forslag til lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af lovens § 8, stk. 1.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af planforslagene i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3, som har været i høring hos de berørte myndigheder Kystdirektoratet, Naturstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Der er ikke indkommet høringssvar. Kommunen har på baggrund af screeningen, og høring af berørte myndigheder vurderet, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planforslagene ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.

Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at:

– Planerne påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde.

– De eksisterende visuelle forhold ændres ikke væsentligt.

– Eksisterende miljøkvalitetsnormer overskrides ikke.

– Der er ikke fare for menneskers sundhed eller miljø.

Tidsplan for godkendelse af lokalplan 19-038 og kommuneplantillæg nr. 13;


Forslag

Teknik- og Miljøudvalget den 13. maj 2024

Økonomiudvalget den 22. maj 2024

Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2024

Endelig vedtagelse

Teknik- og Miljøudvalget – september / oktober 2024

Økonomiudvalget – september / oktober 2024

Kommunalbestyrelsen – september / oktober 2024

Retsgrundlag: Planloven – LBK nr 223 af 01/03/2024 (Bekendtgørelse af lov om planlægning).

Miljøvurderingsloven – LBK nr 4 af 03/01/2023 (Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)).

Budgetmæssige konsekvenser: Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og forslag til Lokalplan 19-038 sendes i offentlig høring i otte uger.

Screeningsafgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport iht. Miljøvurderingsloven, kan inden fire uger fra offentliggørelsen påklages til Planklagenævnet.

Indstilling: Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende,

atForslag til Kommuneplantillæg nr. 13 og Forslag til Lokalplan 19-038 sendes i offentlig høring i otte uger
atden endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 13 og Lokalplan 19-038 delegeres til Teknik- og Miljøudvalget

Bilag
Kommuneplantillæg nr 13 – udgave til intern høring
Lokalplan Sømærke Blokhus – Forslag
Screening for miljøvurderingspligt af planer og programmer LP19-038
Dagsordenskort 19-038

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn