Aabybro Fjernvarme på vej til Nørhalne

Aabybro Fjernvarme
Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email

Aabybro Fjernvarme på vej til Nørhalne

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 13. december 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af konvertering af Nørhalne fra naturgasområde til fjernvarmeområde

Beslutningstema

Godkendelse af, at Nørhalne udlægges til fjernvarmeområde i stedet for naturgasområde, hvorefter Aabybro Fjernvarme via et nyt forsyningsnet kan levere fjernvarme til Nørhalne.

Sagsbeskrivelse

Aabybro Fjernvarme har den 16. november 2023 fremsendt Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven.

Projektforslaget vil ændre Nørhalnes status fra naturgasområde til fjernvarmeområde, hvorved Nørhalne kan få leveret fjernvarme fra Aabybro Fjernvarmeværk. Det kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse at konvertere et område fra en opvarmningsform til en anden, og at etablere forsyningsnet.

Nørhalne er i dag primært opvarmet med naturgas eller olie, ca. 400 boliger. Mens ca. 150 boliger er opvarmet med el, varmepumper eller biomasse/pillefyr.

Nørhalne agtes, jævnfør Projektforslaget, forsynet via en forsyningsledning fra Biersted. Fra forsyningsledningen etableres der et distributionsnet i det område, der fremgår af Projektforslaget – se bilag 1 i Projektforslaget Projektforslag Nørhalne inkl bilag.

Projektet opfylder Varmeforsyningslovens krav for konvertering af et område fra en opvarmningsform til en anden – det gælder såvel bruger-, selskabs- og samfundsøkonomi.
Med en projektgodkendelse overtager Aabybro Fjernvarmeværk forsyningspligten i Nørhalne. Evida kan (men får ikke pligt til) fortsat at forsyne nuværende gaskunder indtil videre, idet en sådan gasleverance er en privatretlig aftale og ikke en offentlig forpligtelse. En projektgodkendelse pålægger ikke tilslutningspligt til fjernvarme i medfør af Varmeforsyningsloven, men evt. krav om tilslutningspligt efter lokalplaner kan fortsat være gældende.

Projektforslaget indeholder det forhold, at såfremt ledningsnettet ikke kan placeres ved hjælp af frivillige aftaler, kan det blive nødvendigt at sikre rettigheden ved ekspropriation i henhold til Varmeforsyningsloven. Beslutning om ekspropriation efter Varmeforsyningsloven træffes af Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Lov om Varmeforsyning.
Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

Budgetmæssige konsekvenser

Projektet har ingen indflydelse på det kommunale budget, udover som varmeforbruger i Nørhalne.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Projektforslaget er sendt i høring hos Evida (som leverer naturgas til Nørhalne i dag) og hos elnetselskabet. Høringsfristen udløber den 20. december 2023
Vækst- og Udviklingsforvaltningen forventer ikke høringssvar, der taler imod en godkendelse af projektet. I så fald afklares forholdene inden den videre politiske behandling.

Indstilling

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende projektet på betingelse af, at evt. høringssvar ikke taler imod en godkendelse.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 4. december 2023, pkt. 125:

Anbefales godkendt.

Bilag

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn