Godkendelse af fremtidige aktiviteter i Tandplejen

Foto: Jammerbugtposten.dk


Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder møde den 17. november 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af fremtidige aktiviteter i Tandplejen

Sagsbeskrivelse

Tandplejens aktiviteter på tandklinikken i Fjerritslev blev i august 2021 midlertidigt flyttet til tandklinikkerne i Brovst og Aabybro på grund af personalesituationen i Tandplejen.

-- annonce ---

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2022, at der skal være en samlet tandklinik i Brovst. En samlet tandklinik i Jammerbugt Kommune skal være med til at sikre de bedste rammer for børns tandsundhed og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Børne- og Familieforvaltningen har det seneste år lykkes med at rekruttere mere personale til Tandplejen, men der er fortsat behov for at fordele det nuværende personale på tre klinikker frem for fire klinikker. Status er, at der pt. mangler 2 årsværk tandlæger og 1,0 årsværk tandplejere. Børne- og Familieforvaltningen har derfor – på baggrund af dialog med Børne- og Familieudvalget – udarbejdet to scenarier for de fremtidige aktiviteter i Tandplejen frem til, at der etableres en samlet tandklinik i Brovst.

Familie- og Forebyggelseschefen har i den sammenhæng været i tæt dialog med overtandlægen i Jammerbugt Kommune, der anbefaler, at den eksisterende og midlertidige organisering fastholdes. Dette således at klinikken i Fjerritslev lukkes jf. scenarie 1. Dette ud fra et driftsmæssigt hensyn, der har fokus på at reducere antallet af arbejdssteder og dermed opretholde den nuværende stabilitet og effektivitet i opgaveløsningen samt et fokus på de økonomiske omkostninger. LokalMED i Tandplejen kan ligeledes bakke op om, at klinikken i Fjerritslev lukkes jf. scenarie 1.

I det følgende præsenteres de to scenarier:

Scenarie 1: Lukning af tandklinikken i Fjerritslev

Første scenarie er et forslag om at lukke tandklinikken i Fjerritslev frem til etableringen af den samlede tandklinik i Brovst. Aktiviteter på klinikken i Fjerritslev vil således fortsat være flyttet til klinikkerne i Brovst og Aabybro på samme måde, som de har været under den midlertidige lukning. Her har Brovst været bemandet med klinikassistenter og tandplejere. Brovst Tandklinik har således ikke været fuldt bemandet, idet der ikke har været en tandlæge tilknyttet. Åbningstiden i Brovst har i perioden været tilsvarende de øvrige tandklinikker.

En lukning af tandklinikken i Fjerritslev vil for nogle borgere betyde, at de fortsat får længere til tandpleje, ligesom de har haft under den midlertidige lukning. Ud af Tandplejens i alt 8.100 borgere, i børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje, drejer det sig om i alt 1.594 borgere, der normalvis er tilknyttet tandklinikken i Fjerritslev. Dertil kommer unge i alderen 18-21 år, som gradvist indfases i børne- og ungdomstandplejen frem til år 2025 jf. Finanslovens udspil for 2022.

For personalet vil en lukning af tandklinikken i Fjerritslev ikke medføre ændringer i deres nuværende arbejdssituation, da klinikken i Fjerritslev i forvejen har været midlertidigt lukket siden august 2021.

Scenarie 2: Genåbning af tandklinikken i Fjerritslev og lukning af tandklinikken i Brovst

Et andet scenarie er et forslag om at genåbne tandklinikken i Fjerritslev. En genåbning af klinikken i Fjerritslev vil forudsætte, at den nuværende klinik i Brovst lukkes frem til etableringen af den nye samlede tandklinik i Brovst. Aktiviteter på klinikken i Brovst vil i så fald skulle flyttes til klinikkerne i Fjerritslev og Aabybro. Ud af Tandplejens i alt 8.100 borgere, i børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje, specialtandpleje og socialtandpleje, drejer det sig om 1.556 borgere, der normalvis er tilknyttet klinikken i Brovst. Dertil kommer unge i alderen 18-21 år, som gradvist indfases i børne- og ungdomstandplejen frem til år 2025 jf. Finanslovens udspil for 2022.

En lukning af klinikken i Brovst vil betyde, at nogle borgere får længere til tandpleje. Det er ikke muligt på forhånd at vurdere, hvor mange borgere, der vil skulle tilbydes tandpleje og -behandling i henholdsvis Fjerritslev eller Aabybro ved en lukning af klinikken i Brovst. Under den midlertidige lukning af klinikken i Fjerritslev har der ikke været tilknyttet en tandlæge i Brovst, hvilket heller ikke vil være tilfældet ved en genåbning af klinikken i Fjerritslev.

For personalet vil en genåbning af klinikken i Fjerritslev betyde en omlægning og tilpasning af arbejdsgange og rutiner, idet personalet skal skifte arbejdssted fra Brovst til Fjerritslev. Det kan påvirke effektiviteten midlertidigt, mens der etableres nye arbejdsgange og rutiner. For nogle medarbejdere vil en genåbning af klinikken i Fjerritslev kunne betyde længere transporttid til og fra arbejde. Desuden vil det kræve, at der foretages rettelser i ansættelseskontrakterne hos de medarbejdere, der skal arbejde på klinikken i Fjerritslev, idet det kun er muligt at have to ansættelsessteder, som i dag er Aabybro og Brovst.

Budgetmæssige konsekvenser

Ejendomscentret oplyser, at driftsudgifterne for de to klinikker i henholdsvis Brovst og Fjerritslev er den samme, da de er samme størrelse og indretning. Driftsudgifterne er 232.000 kr. årligt. Nedenfor fremgår driftsudgifterne for de to klinikker:

Areal (m2)Faste udgifterRengøringsudgifterTeknisk serviceVedligehold
Brovst24078.000 kr.106.000 kr.24.000 kr.24.000 kr.
Fjerritslev24078.000 kr.106.000 kr.24.000 kr.24.000 kr.

De faste udgifter udgør el, vand og varme samt renovation.

Scenarie 1: Lukning af tandklinikken i Fjerritslev

Overtandlægen vurderer, at der vil være en årlige besparelse ved at lukke tandklinikken i Fjerritslev på ca. 45.000 kr. Besparelsen skyldes, at der – på trods af den nuværende midlertidige lukning – fortsat er udgifter til kvalitetsanalyse af vand i units, IT-licenser på udstyr, gebyr til røntgen, eftersyn af ventilationsanlæg, årlig service af tyverialarm m.v.

Scenarie 2: Genåbning af tandklinikken i Fjerritslev og lukning af tandklinikken i Brovst

Hvis klinikken i Brovst lukkes vil der ligeledes være en besparelse på ca. 45.000 kr.

Hvis klinikken i Fjerritslev genåbnes, skal det vurderes, hvorvidt der er behov for at udskifte gulvene. Såfremt det vurderes, at gulvene skal udskiftes, vil der være en udgift på 500 kr/m², dvs. i alt 120.000 kr.

Overtandlægen oplyser, at røntgenapparater i Fjerritslev ikke opfylder Sundhedsstyrelsens retningslinjer gældende fra 1. januar 2023. De vil derfor skulle skiftes. Hertil er udgiften er ca. 30.000 kr.

Desuden skal der gennemføres eftersyn og service på udstyr ved flytning fra klinikken i Brovst til Fjerritslev. Der er indhentet tilbud på opgaven hos AB Dental Service, som vurderer, at udgifter til eftersyn og service i forbindelse med flytningen vil være ca. 100.000 kr.

Dertil kommer en hovedrengøring, der estimeres at koste ca. 5.000 kr.

Ejendomscentret vurderer, at udgifter til et flyttefirma vurderes at være ca. 25.000 kr., såfremt alt kan flyttes på én dag.

Ifølge overtandlægen vil det tage 2-3 dage for tre klinikassistenter og to tandplejere at pakke klinikken ned i Brovst. Ligeledes skal medarbejderne bruge 2 dage på at pakke ud på klinikken i Fjerritslev. Der er således sammenlagt 4-5 dage, hvor det ikke vil være muligt at have borgere i klinikkerne først i Brovst og dernæst i Fjerritslev.

Sammenlagt vurderes udgifterne ved scenarie 2 således at være i alt ca. 160.000 kr, mens der vil være en besparelse på lukning af klinikken i Brovst på ca. 45.000 kr. Dog vil der være en eventuel ekstra udgift på op til 120.000 kr. til nyt gulv, såfremt det vurderes, at der er behov herfor.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Tandplejens LokalMED støtter op om, at nuværende organisering fastholdes, og dermed at klinikken i Fjerritslev lukkes jf. scenarie 1.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender fremtidige aktiviteter i Tandplejen med udgangspunkt i scenarie 1 eller scenarie 2.


Beslutning fra Børne- og familieudvalget, 31. oktober 2022, pkt. 64:

Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalebestyrelsen at godkende scenarie 1.

Det anbefales, at undersøge nærmere, om Tandklinikkens matrikel i Fjerritslev kan anvendes, for eksempel til Ungehus under Jammerbugt Ungdomsskolen.

Beslutning fra Økonomiudvalget, 9. november 2022, pkt. 202:

Diane Aarestrup deltog ikke i behandling af punktet.

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales godkendt.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn