V, A og DF: Jammerbugt Kommune fortsat skal være en autentisk decentral Landdistriktskommune med Liv i alle lokalsamfund

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Af Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i Jammerbugt

Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti står sammen om at Jammerbugt Kommune fortsat skal være en autentisk decentral Landdistriktskommune med Liv i alle lokalsamfund.

-- annonce ---

Der skal være virkelyst og lys i vinduerne, og de lokale ildsjæle skal kunne
regne med, at vi som politikere bakker op om de initiativer, vi sætter i gang – herunder også Liv i By og Skole. Det betyder, at vi i denne periode anbefaler, at vi ikke ændrer på skolestrukturen og dermed heller ikke lukker Tranum undervisningssted og SFO.

Vi anbefaler, at Liv i By og Skole fortsætter med godkendelse af anbefalingerne fra evalueringen til den fremadrettede organisering.

Det betyder:
• At kontrakten mellem lokalsamfund, skoler og kommunalbestyrelse forlænges for indeværende kommunalbestyrelsesperiode
• At Dagtilbud, der ikke er organiseret under en skole (SI), fremadrettet også
involveres og deltager som en aktiv del af Liv i by og skole
• At Styregruppen med bred politisk og administrativ repræsentation fortsættes i indeværende kommunalbestyrelsesperiode
• At indsatsen fortsættes med det nuværende årshjul
• At Styregruppen justerer indsatsen i forhold til anbefalingerne fra de deltagende lokalsamfund, herunder at lokalsamfundene kan anvende det årlige tilskud på 50.000 kr. mere fleksibelt i forhold til projekterne i deres LUP
• At måltallet om at skolerne i gennemsnit har et elevtal på minimum 70 elever
fastholdes med henblik på en vurdering af skolernes bæredygtighed
• At Liv i By og Skole evalueres med udgangspunkt i de justerede principper i 2025

Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti anerkender de mange indkomne høringssvar og anerkender dermed også behovet for en politisk imødekommelse af det lokale ønske om muligheden for fortsat fokus på øget bosætning i Tranumområdet.

Et fokus der forventeligt skal bringe elevtallet tættere på de 70 elever. Partierne ønsker at understrege, at måltallet på de 70 elever netop er et måltal og ikke et absolut tal, men vi er også enige om, at det er vigtigt, elevtallet kommer tæt på 70 elever, og vi ønsker derfor, at det skal være et fremadrettet fokus både for Tranumområdet og for de øvrige lokalsamfund at sikre et elevtal på 70 elever frem mod evalueringen i 2025.

Specielt for Tranumområdet, der lige nu ligger langt fra måltallet, er det vigtigt for os at understrege, at vi forventer, der skabes resultater ud fra mange tiltag, der foreslås i de indkomne høringssvar frem mod den næste evaluering. Det handler bl.a. om at skabe en skarpere profilskole og dermed også om at tiltrække flere elever fra nærområdet.

Desuden ønsker vi en øget opmærksomhed på linjefagsdækningen på de enkelte skoler frem mod den kommende evaluering.