Tilsagn om tilskud til 3 nye cykelstier i Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune. Arkivbillede.
Print Friendly, PDF & Email

Økonomiudvalget skal på møde den 23. januar tage stilling til om Tilsagn om kommunal egenfinansiering til 3 nye cykelstier som følge af tilsagn om statslig tilskud. Statstilskuddet er på 40 % – så der skal findes de sidste 60 % svarende til 14,7 mio kroner….
.
Af Klaus Hansen

Der er kommet statslig tilsagn om støtte til etablering af 3 nye cykelstier i Jammerbugt. Økonomiudvalget har sagen på dagsordenen på møde den 23. januar og skal her tage stilling til den kommunale medfinanciering på samlet 14,7 mio kroner for de nye cykelstier.

Sagsfremstilling
Jammerbugt Kommune søgte tilbage i 2017 cykelpuljen om tilskud til projektet “Fremme af turist- og skolecyklisme i Jammerbugt”. Projektet bestod primært af etablering af 4 cykelstier, Saltum-Faarup, Kollerup Strandvej, Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen. Der blev her alene givet tilskud til cykelstien Saltum-Faarup til hvilken, der er bevilliget midler og cykelsstien anlægges efter planen 1. halvår 2019.

Som følge af den polistiske aftale mellem forligspartierne bag aftalen om Bedre og Billigere Kollektiv Trafik af 10.10.2018 har Vejdirektoratet nu på vegne af Transportministeren meddelt tilsagn om tilskud til det fulde projekt. Der er således givet tilsagn om tilskud på kr. 9,7 mio. til etablering af de 3 cykelstier. Dog kan der max gives 40% i tilskud. 

Overslagene er fra den oprindelige ansøgning fra 2017. 
Der skal inden 30.6.2019 fremsendes acceptblanket til Vejdirektoratet, hvori kommunen garanterer for egenbetalingen. Her skal også afleveres en tidsplan for anlægsarbejderne.

I 2018 blev der frigivet kr. 5,0 mio. til cykelstier herunder Saltum-Fårup, i B2019 er der afsat kr. 3,0 mio. til cykelstier, hvorunder Kollerup Strandvej er nævnt. Og der er i overslagsåret B2020 afsat kr. 0,6 mio.

Indstilling
Vækst og Udviklingsdirektøren indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrrelsen godkender:


at Jammerbugt Kommune giver tilsagn om egenfinansiering på 14,7 mio kr. svarende til det fulde tilskud på 9,7 mio. kr.


at frigive 3,0 mio kr på budget 2019 til anlæg af cykelsti langs Kollerup Strandvej
at det forventede restbeløb på 1,7 mio. kr. af de frigivne 5,0 mio kr. benyttes til anlæg af cykelsti langs Kollerup Strandvej
at cykelsti langs Kollerup Strandvej anlægges 2019-2020 og de to cykelstier Brovst-Tranum og Tranum-Vestkystvejen søges anlagt i 2020-2021.