Større og mere vild klitnatur og skove med flere danske træer og buske i Thys natur

Den nye driftsplan for Naturstyrelsens arealer i Thy og Hanherred er klar.
Print Friendly, PDF & Email

Over de kommende 15 år bliver klitnaturen udvidet og forbedret for at give blandt andre sommerfuglearter som Ensianblåfugl og Hedepletvinge endnu bedre livsbetingelser på statens klitheder i Thy og Hanherred…
.
Af Klaus Hansen

Thys store arealer med atlantisk klithede skal over de kommende 15 år udvikle sig til et endnu bedre levested for en række sjældne og truede sommerfugle og for klithedens sjældne fuglearter som den lille vadefugl Tinksmed. I de store plantager erstatter hjemmehørende arter mere eksotiske nåletræer, og der etableres et netværk af ny lysåben natur. Den nye driftsplan for statens områder i Thy og Hanherred bliver rammen for gennemførsel af de mange nye naturtiltag.

Der er særligt fokus på at sammenbinde de områder, hvor de sjældne sommerfugle lever i dag, så der bliver større og bedre levesteder. Et eksempel er i Tved Plantage, hvor der skabes nye spredningsmæssige forbindelser mellem områder med værdifuld klithedenatur til glæde for sommerfugle og mange andre arter på klithederne.

– Det er enormt vigtigt, at vi har det lange lys på, når vi udarbejder driftsplaner. Over de næste år fortsætter den målrettede indsats med at sikre og udvide de unikke klitlandskaber. Allerede fra først i det nye år lyder startskuddet for at skabe mere vild og våd natur og styrke klitlandskabet, så det giver endnu flere attraktive levesteder for de sjældne arter, vi har ansvaret for, siger skovrider Ditte Svendsen.

Kystområderne i Thy og Hanherred adskiller sig fra resten af Danmarks ved at være kendetegnet ved storslået klitnatur, der er unik i europæisk sammenhæng. Derfor fortsætter indsatsen for at genskabe vådområder og lukke grøfter, så der kommer endnu mere lysåben og våd natur.

Aktiv indsats videreføres til gavn for den unikke og våde natur

Allerede i starten af 2019 lukker Naturstyrelsen for en række afvandingsgrøfter vest og syd for Hvidbjerg Plantage. Det vil danne 57 ha ny fugtig natur til glæde for blandt andre den lille og sjældne vadefugl Tinksmed.

En vigtig del af Naturstyrelsens naturnære skovdrift består i at få mere naturlig hydrologi på arealerne. Med afsæt i den nye driftsplan for Thy forventer Naturstyrelsen at tage fat på et særligt undersøgelsesprojekt i Tvorup Plantage, der vil belyse, hvilke virkninger det har, hvis der generelt lukkes grøfter og skabes mere våd natur i skove beliggende på lavbundsarealer. 

– Thys natur er meget unik med store sammenhængende arealer med lysåben natur og udstrakte klitheder. Her skal vi give klitnatur og dens mange spændende plante- og dyrearter endnu bedre betingelser ved fortsat at lukke grøfter, fjerne nåletræer og andre målrettede forvaltningstiltag. Det er ikke nyt for os. Gennem opfyldelse af forrige driftsplan fra 2007 er der samlet kommet 2.300 hektar mere lysåben natur i området. Samtidig er der etableret 670 ha med løvskov, hvor nåletræsbevoksninger er konverteret til løvskove med hjemmehørende arter af træer og buske, siger Ditte Svendsen og fortsætter:

– Der er lukket grøfter svarende til 18.832 løbende meter og ryddet knap 730 hektar plantagearealer for at genskabe klitheder. De opgaver fortsætter vi med i den nye driftsplan for at gavne naturen mest muligt. Når naturen beskyttes og forbedres, bliver der samtidig endnu flere spændende oplevelser i naturen for alle, der lægger vejen forbi Thy og Han Herred samt ikke mindst os, der bor her.

Den nye driftsplan løber over de næste 15 år og revideres midt i perioden. Tiltag, der ønskes gennemført, men som falder uden for revisionerne, kan gennemføres ved særlige driftsplanstillæg. Dette bliver aktuelt, når Naturstyrelsen i 2019 udarbejder en forvaltningsplan for den kommende urørte nåletræsplantage i Svinkløv.