Stillingtagen til priser på parcelhusgrunde

Foto: Jammerbugtposten.dk.


Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune holder møde den 1. september, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Stillingtagen til priser på parcelhusgrunde

Opfølgning på Kommunalbestyrelsesbeslutning i marts 2022 om udbud af parcelhusgrunde i udstykninger, hvor der ikke har været salg i 5 år.

-- annonce ---

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med den årlige fastsættelse af priser på parcelhus- og erhvervsgrunde besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. marts 2022, at der skulle gennemføres et fornyet udbud af parcelhusgrunde i udstykninger, hvor der ikke har været salg de seneste 5 år.

Det drejer sig om følgende udstykninger/grunde:


Adresse

Antal
HerafreserveredeTidligerePris
Tilslutningsafgifter

Sallingvej, Arentsminde

3


120,- kr./m2
Inkl. tilslutning tilkloak og el

Bygmarken, Halvrimmen

2

120.000,- kr.(fast pris)Inkl. tilslutning tilkloak

Niels Juelsvej, Skovsgaard

2

145.000,- kr.(fast pris)Inkl. tilslutning tilkloak

Niels Juelsvej/Aarupvej, Skovsgaard

6


155,- kr./m2

Ekskl. tilslutning

Højvangen, Kaas

9


210,- kr./m2
Inkl. tilslutning tilkloak, el og vand
Halkærvej, Moseby -(gl. udstykning)
1

75.000,- kr.(fast pris)Inkl. tilslutning tilkloak, el og vand

Halkærvej, Moseby

12


130,- kr. /m2
Inkl. tilslutning tilkloak

Ingstrupvej, Vester Hjermitslev

1

85.000,- kr.(fast pris)Inkl. tilslutning til
kloak, el og vand

Fjordbakken, Gjøl

1


210,- kr. /m2
Inkl. tilslutning tilkloak

Der har været gennemført udbud af ovenstående udstykninger/grunde i perioden fra 17. maj 2022 til 7. juni 2022. Grundene har været udbudt med de aktuelle forhold vedr. tilslutningsforhold og uden mindstepris. Overordnet kan det oplyses, at et kloaktilslutningsbidrag repræsenterer en værdi på ca. 65.000 kr., en vandtilslutning mellem 20.000-25.000 kr. og en el-tilslutning ca. 20.000 kr.

Som det fremgik af sagsbeskrivelsen i marts, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at udbyde og sælge grundene til markedsprisen. Da der ikke er kendskab til salg af grunde, hverken kommunale eller private, gennem længere tid, vil det være vanskeligt at fastsætte markedsprisen i de områder, hvor grundene har været udbudt.

Generelt er det administrationens opfattelse, at de priser der tidligere er fastsat på ovenstående grunde udgør en mindre del af de samlede udgifter, der er forbundet med et byggeprojekt af et nyt parcelhus. Det er derfor antagelsen, at det sjældent er prisen på en grund, der er den afgørende faktor for om der sælges grunde i ovenstående områder. Erfaringerne fra salg af parcelhusgrunde i flere lokalområder viser, at det typisk er servicetilbud, transport og måske primært de potentielle købers tilknytning til et område, der er de væsentligste faktor til køb af en grund og bosætning.

Det er således vurderingen, at en anderledes prisfastsættelse i nedadgående retning ikke vil påvirke efterspørgslen efter de udbudte grunde i væsentlig grad.

Det vil selvfølgelig være muligt at lave midlertidige eller permanente nedsættelser af salgspriserne, såfremt det ønskes undersøgt om dette vil påvirke salget af parcelhusgrunde i områderne.

Såfremt man ønsker at nedlægge parcelhusgrundene til andet end boligformål, vil der dels komme udgifter til nedlæggelser af tilslutninger og dels skulle anvendes ressourcer i kommunens Planafsnit til at ændre plangrundlaget. Ud fra disse betragtninger kan der være et incitament til at bevare arealerne til boligformål. Endvidere vil en ændret anvendelse af arealerne også betyde, at der ikke vil være parcelhusgrunde til salg i områderne, såfremt der kommer henvendelser med ønske om køb.

Da punktet omhandler bud på kommunens faste ejendom, behandles sagen på den lukkede dagsorden.

Retsgrundlag

Grundene har været udbudt efter Bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme.

Budgetmæssige konsekvenser

Eventuelt salg vil blive medtaget som indtægt under jordforsyningsområdet.

Indstilling

Staben indstiller,

atØkonomiudvalget tager stilling til om ovenstående arealer uændret skal anvendes til boformål
atØkonomiudvalget i givet fald tager stilling til om der skal ske ændringer i de tidligere fastsatte prisniveauer i de 7 udstykninger
atØkonomiudvalgets indstillinger godkendes i Kommunalbestyrelsen


Beslutning fra Økonomiudvalget, 15. juni 2022, pkt. 129:

Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

atarealerne fortsat skal anvendes til boligformål.
atprisniveauet fastholdes uændret.

——————————————————————————

GENOPTAGELSE AUGUST 2022

Ovenstående sag blev behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 15. juni 2022.

Sagen blev behandlet på lukket møde, da den indeholdte et konkret bud på den udbudte grund på Gjøl. Da den generelle prisfastsættelse af grunde normalt sker på et åbent punkt, er oplysningerne om det konkrete bud taget ud af dagsordenspunktet og behandles på den lukkede dagsorden.

Kommunalbestyrelsen kan således tage stilling til Økonomiudvalgets indstillinger på de øvrige punkter på det åbne møde.