Sparekassen Danmark lander et
årsresultat før skat på 927 mio. kr.

”Det går generelt godt for vores landbrugskunder, så nogle af de lån, vi tidligere har nedskrevet på, er blevet nedbragt eller indfriet,” forklarer Sparekassen Danmarks administrerende direktør, Vagn Hansen. Foto: Sparekassen Danmark
Print Friendly, PDF & Email

Sparekassen Danmark lander et
årsresultat før skat på 927 mio. kr.

Flot udvikling i primær indtjening, der stiger med 32 procent

Sparekassen Danmark fik i 2022 – netto – flere end 9.600 nye kunder, og aktiviteten på boligmarkedet blandt kunderne, herunder konverteringer af realkreditlån, var meget høj. Det sikrede tilsammen en rekordhøj primær indtjening i sparekassen i 2022. Den primære indtjening endte på 1,19 milliarder kroner. Det er 32 procent mere end i 2021.

For andet år i træk kan sparekassen også tilbageføre nedskrivninger. I 2022 er der tilbageført nedskrivninger for 199 millioner kroner.

”En del af forklaringen er, at det generelt går godt for vores landbrugskunder, så nogle af de lån, vi tidligere har nedskrevet på, enten er blevet nedbragt eller indfriet”, forklarer Sparekassen Danmarks administrerende direktør, Vagn Hansen.

Alligevel kom sparekassen ud af 2022 med et resultat før skat, der er lavere end i 2021.

”Det skyldes negative kursreguleringer på vores meget store beholdning af obligationer”, siger Vagn Hansen.

I 2022 har værdien af sparekassens obligationsbeholdning ligget i niveauet 10-11 milliarder kroner. Udviklingen på de finansielle markeder med stigende rente og deraf faldende obligationskurser har betydet negative kursreguleringer på 470 millioner kroner af sparekassens egenbeholdning af værdipapirer.

Den stigende rente og de faldende obligationskurser har givet sparekassens kunder med fast forrentede realkreditlån mulighed for at konvertere deres lån og derved skære en del af deres restgæld. Sammenlagt har sparekassens kunder i 2022 nedbragt deres restgæld med 3,5 milliarder kroner.

300 millioner til samfundet

Sparekassens resultat for 2022 endte på 927 millioner kroner før skat – og 742 millioner efter skat.

Af årets resultat betaler sparekassen således 185 millioner kroner i selskabsskat.

Herudover betaler sparekassen lønsumsafgift for 115 millioner kroner.

Sparekassen bidrager altså direkte med 300 millioner kroner til det danske samfund i 2022.

I 2021 lå Sparekassen Danmark på top-100 listen over danske virksomheder, der betaler selskabsskat. Sparekassen Danmark var nummer 42.

Stigende forretningsomfang  

Med til at løfte den primære indtjening i Sparekassen Danmark er, at sparekassens forretningsomfang samlet er steget med 3,8 procent i løbet af 2022.

Sammenlignet med Sparekassen Danmarks balance ultimo 2021 er der sket følgende udvikling:

  • Udlån er steget med 1,3 mia. kr. til 27,6 mia.
  • Indlån er steget med 3,0 mia. kr. til 37,7 mia.
  • Indlån i puljeordninger er reduceret med 0,8 mia. kr. til 8,2 mia.
  • Garantkapitalen er steget med 0,7 mia. kr. til 6,5 mia.
  • Stillede garantier er reduceret med 3,3 mia. kr. til 14,5 mia.
  • Værdien af kundernes værdipapirdepoter er reduceret med 1,8 mia. kr. til 23,4 mia.
  • Værdien af formidlede realkreditlån er steget med 9,2 mia. kr. til 111,9 mia.   

”Dermed er værdien af vores samlede forretningsomfang steget med 8,4 milliarder kroner til 230 milliarder i løbet af 2022 – det er faktisk godt gået af sparekassens medarbejdere”, konstaterer Vagn Hansen.

Velkonsolideret

Sparekassen Danmark er velkonsolideret med en egenkapital på 10,8 milliarder kroner. Heraf udgør garantkapitalen 6,5 milliarder, hvilket er en stigning på 0,7 milliarder. I 2022 er der kommet 5.224 nye garanter til.

”Det viser, at kunderne har tillid til sparekassen”, konstaterer Vagn Hansen.

Sparekassen har en kapitaloverdækning på 6,2 procentpoint, idet NEP-procenten er beregnet til 24,5 – mens NEP-kravet inklusive kapitalbuffere lød på 18,3 procent pr. 31. december 2022.

”Et stærkt kapitalgrundlag er forudsætningen for fortsat vækst og udvikling. Derfor er sparekassens vigtigste finansielle målsætning at øge egenkapitalen gennem en sund vækst i garantkapital og indtjening”, siger Vagn Hansen.

183 mio. kr. til garanterne

Af årets overskud indstiller bestyrelsen, at sparekassen udbetaler en rente af garanternes indskud på 3 procent p.a. Det svarer til 183 millioner kroner.

”Dermed tilfører sparekassen 78,5 millioner kroner til de fonde, som støtter almennyttige, velgørende og udviklende initiativer og projekter i de lokalområder, hvor sparekassen gør sine forretninger”, understreger Vagn Hansen.

Sagen er nemlig den, at 41 procent af garantkapitalen i Sparekassen Danmark er ejet af 13 lokale sparekassefonde, som er blevet til i forbindelse med sparekassens fusioner og overtagelser op gennem årene. Fondenes formål er netop at støtte udviklingen i hver enkelt fonds lokalområde.

”I år vil fondene således modtage 78,5 millioner kroner i garantrente. Beløbet vil vokse i de kommende år, for Sparekassen Danmark Fonden Vendsyssel er under opbygning og får i år tilført yderligere 175 millioner kroner til grundkapitalen. Ambitionen er, at fondene hvert år får 100 millioner kroner i garantrente – 100 millioner, som de kan dele ud til gode formål i deres lokalområder”, forklarer Sparekassen Danmarks administrerende direktør.

Årsrapporten – og fastsættelsen af garantrenten – skal godkendes af sparekassens repræsentantskab, der holder møde 28. marts.

Strategi med fokus på bæredygtighed

Sparekassen Danmarks forretningsmodel bygger på at skabe værdi for kunderne og styrke de lokalsamfund, som den er en del af.

”I 2022 var vi igennem en proces, hvor den fremtidige strategi for Sparekassen Danmark blev lagt. Bæredygtighed er et gennemgående tema. Vi har bl.a. vedtaget en politik for ESG og samfundsansvar. Politikken og den tilhørende strategi skal der arbejdes videre med i 2023”, siger sparekassens administrerende direktør.

Forventninger til 2023

Sparekassen forventer et øget forretningsomfang i 2023 som følge af fortsat tilgang af nye kunder.

På baggrund af de stigende renter gennem 2022 forventer sparekassen en fremgang i sparekassens netto renteindtægter i 2023.

Indtjeningen fra nettogebyrindtægterne forventes samlet at vise en mindre tilbagegang, fordi indtjeningen i 2022 har været påvirket af et meget højt antal realkreditkonverteringer, der forventes på et væsentligt lavere niveau i 2023.

Det er ledelsens forventning, at resultatet før skat vil blive i niveauet 1,6-1,7 milliarder kroner – og efter skat i niveauet 1,25 til 1,35 milliarder kroner.

LÆS OGSÅ: Politiet i forårsaktion – ulovlige knallerter er i kikkerten