Regionen undersøger 215 grunde for forurening

Foto: Region Nordjylland.
Print Friendly, PDF & Email

Region Nordjylland undersøger i 2019 en lang række grunde, hvor mulig forurening kan udgøre en risiko for grundvandet og menneskers sundhed.

Region Nordjylland gennemfører hvert år indledende forureningsundersøgelser af mulige jordforureninger i Nordjylland. Undersøgelserne skal afklare, om typisk forurenende aktiviteter som f.eks. autoværksteder, renserier og olieoplag har forurenet jorden og grundvandet.

Undersøgelserne udføres som led i regionens indsats på jordforureningsområdet, hvor Regionsrådet lægger stor vægt på den indsats, der er med til at sikre kvaliteten af det grundvand, der skal bruges til drikkevand i fremtiden. Regionen prioriterer derfor nu og i de kommende år de indledende forureningsundersøgelser højt, hvor de mulige forureninger kan udgøre en risiko over for grundvandet.

Siden 2016 har regionen haft et øget fokus på undersøgelser af brancher, der har anvendt pesticider. I 2019 undersøger regionen derfor bl.a. en lang række maskinstationer, lossepladser og gartnerier, hvor mulige spild kan udgøre en risiko for grundvandet.

Historisk set har der været anvendt mange forskellige pesticider i Danmark, og regionen har valgt at benytte nogle nye større analysepakker, hvor grundvandet analyseres for ca. 240 pesticider.

– Det er vigtigt at beskytte vores grundvand og drikkevand. Grundvandskvaliteten er under pres – ikke mindst fra forureningen med pesticider. Derfor skal vi undersøge og rydde op ved de punktkilder, der kan udgøre en trussel mod kvaliteten af det grundvand vores børn og børnebørn skal drikke i fremtiden, siger Mads Thomsen, der er formand for Regionsrådets Klima- og Miljøudvalg.

Her udfører regionen undersøgelser

I 2019 udfører regionen indledende undersøgelser på 215 grunde i de nordjyske kommuner. Undersøgelserne er en del af regionens samlede indsats på jordforureningsområdet, der derudover omfatter afgrænsende undersøgelser og oprydninger på grunde, hvor allerede kendte jordforureninger udgør en risiko for grundvandet eller for sundheden for de mennesker, der bor på de forurenede grunde. Undersøgelserne og afværgeprojekterne er nærmere beskrevet i indsatsplanen for jordforureningsområdet, som hvert år vedtages af Regionsrådet.

Oversigtskort: Indledende forureningsundersøgelser i 2019

Kortet viser de steder, hvor regionen i 2019 udfører indledende undersøgelser. Undersøgelserne udføres for at se, om der er en forurening, der kan påvirke grundvandet, indeklimaet i en bolig, eller om der er en risiko for at komme i kontakt med forureningen.

Finder regionen en forurening, som udgør en risiko for grundvandet eller menneskers sundhed, vil de berørte grunde indgå i regionens videre prioritering med henblik på at afklare risiko og fjerne forureninger for at sikre grundvandet og menneskers sundhed.

Yderligere informationer:
Tjek en grund for jordforurening online

På Region Nordjyllands hjemmeside www.tjekdingrund.dk kan alle interesserede se, om der er kortlagt forurening på en grund.

På hjemmesiden www.jordforurening.rn.dk kan man læse om regionens arbejde med jordforurening og også finde publikationen ”Jordforurening – Strategiplan for Region Nordjylland”.