Politisk fokuspunkt 2021 | Pulje til de specialiserede områder og udviklingen på det specialiserede voksenområde

Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Politisk fokus

Under politiske fokuspunkter – budgetbemærkninger til anlægsbudgettet for 2021 i Jammerbugt Kommune fremgår det, at der er politisk enighed blandt samtlige 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer om :


Pulje til de specialiserede områder

Udviklingen på det specialiserede børne- og voksenområde har været præget af en stor tilgang af borgere med særlige behov. Udgiftsniveauet ligger et stykke over såvel landsgennemsnittet som gennemsnittet for kommunerne i Region Nordjylland. Derfor har Jammerbugt Kommune udarbejdet strategiplaner for de to områder. Planerne indeholder en række pejlemærker for udviklingen i de kommende år og har til formål at nedbringe udgiftsniveauet samtidig med, at kvaliteten af indsatserne kan fastholdes.

Ambitionen er at opnå målene i strategiplanerne, men for at imødekomme eventuelle budgetudfordringer i 2021 er der afsat en pulje på 18 mio. kr. Midlerne kan udmøntes i forbindelse med den sidste budgetopfølgning i 2021, hvis det viser sig, at budgetforudsætningerne ikke holder.

Udviklingen på det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde oplever allerede nu, men vil særligt i de kommende år opleve, at stadig flere børn og voksne rammes af psykiatriske udfordringer. En udvikling der bekymrer og som gør, at Jammerbugt Kommune de kommende år vil omlægge den kommunale tilbudsvifte således, at der vil være et stigende fokus på den forebyggende og tidlige indsats for særligt ”unge” voksne. En indsats der gerne skal sikre, at de ”unge” voksne ikke hænger fast i det kommunale system, men vil blive i stand til at leve deres eget liv, med de mestringsstrategier den kommunale indsats skal resultere i.

En sådan indsats vil kræve, at medarbejdernes faglighed får et styrket fokus således, at de tidlige sociale indsatser sker i et samarbejde på tværs i Jammerbugt Kommune med inddragelse af alle relevante fagområder. En indsats der skal sikre en oplevelse hos borgerne som værende helhedsorienteret og sammenhængende og med fokus på den recovery-orienterede tilgang i mødet og arbejdet med borgerne.

Udgiftspresset på det specialiserede område kræver fortsat nytænkning i opgaveløsningen for, at Jammerbugt Kommune fortsat kan opretholde samme serviceniveau og kvalitetsstandarder som hidtil. Budgetrammen for 2021 tager udgangspunkt i budgetaftalen for 2020, som sigter mod at Jammerbugt Kommune nærmer sig samme niveau som sammenlignelige kommuners udgiftsniveau.

Der er besluttet strategiplaner for både børne- og voksenområdet. Strategierne fortsætter ind i 2021 og overslagsår, men strategier gør det ikke alene, og der er brug for at skabe en tryghed for borgere, der søger hjælp. Initiativer til at støtte det specialiserede område på tværs må ikke komme i konflikt med servicerammen, derfor afsættes bufferpujlen på 18 mio. kr., der kan frigives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning

Et særligt fokus i 2021 vil være udmøntning af de potentialer der ses med den godkendte hjemtagelsesstrategi og særligt i forhold til nærhedsprincippet, kvalitet og økonomi. Ligeledes vil der være et styrket fokus på de indsatser og dermed målopfyldelsen der iværksættes, i forhold til de enkelte borgere og den afledte økonomi.

Der arbejdes kontinuerligt på at nedbringe omgørelsesprocenten på klagesager i Ankestyrelsen på begge områder.

LÆS OGSÅ: Budgetaftale 2021 for Jammerbugt Kommune