Parkvej 100 ved Fjerritslev vil etablere autocamperplads

Arkivbillede
Print Friendly, PDF & Email

Vækst og Udvikling har modtaget en ansøgning om landzonetilladelse til etablering af en autocamperplads på ejendommen Parkvej 100, 9690 Fjerritslev.

Ansøgningen behandles på møde i teknik og miljøudvalget den 28. oktober 2019. Vækst og Udvikling indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at ansøgningen sendes i naboorientering i 14 dage og, at der meddeles landzonetilladelse, såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser.

Sagsfremstilling

Der er ansøgt om etablering af en parkeringsplads med plads til 10 autocampere. Der påtænkes at lave strømudtag samt tømningsmulighed i forbindelse med etableringen.

Adgangsvejen til autocamperpladsen vil være ad Parkvej. I en eventuel landzonetilladelse, vil der blandt andet sættes vilkår om

  • at der ikke må ske ind- og udkørsel til Bygholmvejlevej.
  • at der ikke må skiltes ud mod Bygholmvejlevej

Parkeringspladser til overnatning for autocampere er ikke omfattet af campingpladsbegrebet, og er derfor heller ikke omfattet af campingreglementet.

Erhvervs- og Vækststrategien 2017-2020 for Jammerbugt Kommune udpeger turisme som et særligt indsatsområde, hvor det er målsætningen, at:

”Jammerbugten er Nordjyllands største turistdestination målt på antal overnatninger. Denne position skal vi fastholde og udvikle så overnatningstallene stiger år for år. Derfor har vi et generelt fokus på at udvikle oplevelsesmuligheder, overnatningstilbud og service – og på at markedsføre hele Jammerbugten – nationalt og internationalt – som et attraktivt feriemål.”

Autocamperrådet peger i deres anbefaling til lokalisering af nye pladser på, at de enten ligger naturskønt eller bynært. Det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med både kommunens strategi og autocamperrådets anbefaling.

Vækst og Udvikling vurderer, at den ansøgte plads er af relativ primitiv karakter. Der skal ikke ske særlig befæstelse af arealet udover stabilgrus og græs og der etableres kun strømudtag. Pladsen er afgrænset af beplantning ud mod vej og naboejendom, og der er ikke planer om etablering af yderligere servicefaciliteter.

Ejendommen er en landbrugsejendom på ca. 157706 m2 beliggende i landzone umiddelbart udenfor Fjerritslev. Der er ingen særlige landskabelige, naturmæssige eller miljømæssige udpegninger på arealet i Helhedsplan 17.

Den landskabelige påvirkning vurderes ikke at være væsentlig anderledes end eksisterende forhold.