Orientering om ophævelse af påbud ved Plejecenter Solbakken

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email


Social og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune holder årets første ordinære møde den 10. januar, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Orientering om ophævelse af påbud ved Plejecenter Solbakken

Orientering om afgørelse af den 14. december 2022, om ophævelse af påbud af den 11. august 2022 samt fremsendelse af endelig ældretilsynsrapport.

Sagsbeskrivelse

Styrelsen for Patientsikkerhed har ophævet påbuddet af 11. august 2022 til Plejecenter Solbakken på baggrund af de forhold og forbedringer, som er beskrevet i sagsfremstillingen samt i den tilhørende endelige tilsynsrapport (vedlagt).

Styrelsen for Patientsikkerhed udstedte den 11. august 2022 et påbud til Plejecenter Solbakken, idet der var fund i 4 ud af 6 temaer inden for målepunktsættet for ældretilsynet. Styrelsen udstedte således et påbud til Plejecenter Solbakken om, at plejeenheden skulle sikre, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af den fornødne kvalitet.

Styrelsen var på denne baggrund på et opfølgende reaktivt tilsyn den 22. november 2022 med henblik på, at vurdere om påbuddet i sin helhed var efterlevet af Plejecenter Solbakken.

Ved tilsynsbesøget den 22. november 2022 vurderede styrelsen, at plejeenheden fremstod velorganiseret, og at plejeenheden havde arbejdet målrettet og struktureret med påbuddet.

Plejeenheden benyttede relevante faglige metoder og systematiske arbejdsgange i forbindelse med at yde den daglige hjælp, pleje og omsorg til borgerne, herunder en systematisk praksis for at indhente borgernes eventuelle ønsker til livets afslutning, som også var dokumenteret i journalerne.

LÆS OGSÅ: Årets affaldshåndbog sendt ud i Jammerbugt

Plejeenheden havde en systematisk praksis i forhold til arbejdet med at forebygge magtanvendelse, og der var fokus på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand samt fokus på at forebygge funktionsevnetab og forringet helbred hos borgerne.

Borgerne oplevede trivsel, at have indflydelse på eget liv og være inddraget i beslutninger med betydning for hverdagslivet samt, at der var mulighed for at deltage i meningsfulde aktiviteter og at nære relationer blev inddraget i det omfang, borgerne ønskede det. Den social- og plejefaglige dokumentationspraksis fremstod systematisk og understøttede de sammenhængende social- og plejefaglige indsatser til borgerne, således at enhver medarbejder kunne varetage hjælp, pleje og omsorg ud fra de faglige beskrivelser i dokumentationen, der på systematisk vis beskrev borgernes behov for hjælp, pleje og omsorg.

Plejeenheden sikrede det tværfaglige samarbejde, når borgerne fik tilbud om træning for at forbedre eller vedligeholde deres fysiske og/eller psykiske færdigheder eller for at forebygge et øget behov for hjælp, omsorg og pleje, og der var fokus på den rehabiliterende tilgang i den daglige hjælp, omsorg og pleje.

Plejeenheden havde også fået implementeret en praksis, der sikrede, at borgerne fik vurderet behovet for træning, og relevant viden om borgernes mål med træningen blev delt tværfagligt. Formålet med træningsforløb samt ændringer i det konkrete træningsforløb blev dokumenteret, således at en sammenhængende og helhedsorienteret indsats blev understøttet i den daglige hjælp, omsorg og pleje.

En nærmere begrundelse for ophævelsen kan ses i den endelige tilsynsrapport, som er vedlagt som bilag.

Tidsplan

SSU 10.01.23 (orientering)

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 652 af 25. maj 2018 om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med ældreområdet.

Budgetmæssige konsekvenser

Ikke relevant.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Social- og Sundhedsudvalgets orientering.

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn