Orientering om kommunekvoter for flygtninge i 2023 samt status vedrørende ukrainere i Jammerbugt Kommune

Arkivbillede Foto: Jammerbugtposten.dk
Print Friendly, PDF & Email


Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune holder ordinært møde den 9. november 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Orientering om kommunekvoter for flygtninge i 2023 samt status vedrørende ukrainere

Sagsbeskrivelse
Ved brev af 30. april 2022 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for, hvor mange flygtninge der forventes at overgå til integration i kommunerne i 2023, blev fastsat til 550 personer.

I det oplyste landstal indgår ikke personer, der meddeles opholdstilladelse efter lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven).

Udlændingestyrelsen fastsatte samtidig regionskvoterne for 2023.

Samtidig bad Udlændingestyrelsen kommunerne i hver region om at søge at indgå aftale om kommunekvoter for 2023 og meddele disse til Udlændingestyrelsen inden den 10. september 2022, jf. integrationslovens § 8, stk. 1.

KKR Nordjylland meddelte den 28. juni 2022 Udlændingestyrelsen, at KKR Nordjylland på et møde den 24. juni 2022 har indgået en aftale om, at KKR Nordjylland fastholder den eksisterende aftale om at friholde Læsø kommune fra at tage deres beregnede antal flygtninge for 2023, hvilket også vil gælde, såfremt tallet ændres.

Udlændingestyrelsen vil ændre landstallet for, hvor mange flygtninge, der forventes at overgå til integration i kommunerne i 2023, såfremt antallet af flygtninge, der skal boligplaceres, skønnes at ville ændre sig med mere end 40 pct. jf. integrationslovens § 6, 2. pkt.

Jf. ovenstående er det meldt ud, at det forventes at Jammerbugt Kommune skal modtage 8 flygtninge (ekskl. ukrainske flygtninge) i 2023.

Hertil kan komme Familiesammenførte flygtninge.

Status vedrørende ukrainske flygtninge

Der er endnu ikke udmeldt en prognose for kvote(r) i 2023 for så vidt angår Ukrainere.

Medio oktober 2022 har Danmark modtaget godt 29.000 ukrainske flygtninge, men såfremt den hidtil gældende normering og fordeling er gældende fremadrettet, vil Jammerbugt Kommune skulle modtage yderligere 65, hvis Danmark i alt modtager over 30.000 ukrainske flygtninge.

Antal ukrainere modtaget:

Der er medio oktober 2022 registreret 252 ukrainere, som har fået opholdstilladelse efter Særloven, og som er bosat/har været bosat i Jammerbugt Kommune.

57 af de i alt 252 ukrainere med opholdstilladelse er rejst hjem igen. Det vil sige, at 195 aktuelt er bosat i Jammerbugt Kommune.

Af de i alt 252 ukrainere, som har fået opholdstilladelse efter Særloven, som er bosat /har været bosat i Jammerbugt Kommune, er der i alt 223 flygtninge, som tæller med i kvoten for boligplacering. De øvrige 29 er ukrainske borgere, hvor Jammerbugt Kommune har overtaget integrationsansvaret fra andre kommuner, fordi de eksempelvis har fået arbejde i Jammerbugt Kommune.

Boligplacering:

De 195 herboende med opholdstilladelse fordeler sig på følgende måde, hvad angår ophold i bolig:

37 bor i det ukrainske bofællesskab i Tranum fordelt på 16 boliger
49 bor i ældreboliger fordelt på 23 boliger.
De øvrige 109 bor i private boliger.

Beskæftigelse:

Den seneste måling (medio oktober 2022) fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at 57 ukrainere med ophold efter Særloven i august måned 2022 enten var i fuldtids- eller deltidsjob. Andelen af beskæftigede ukrainere i aldersgruppen 16-66 år i august 2022 var hermed på 63 % – en stigning fra 48% i juli måned 2022.
78 % af de ukrainere i aldersgruppen 16-66 år, som Jammerbugt Kommune har modtaget, er vurderet jobparate.

Tidsplan

BEU 02.11.22 (orientering)
ØKU 09.11.22 (orientering)
KMB 17.11.22 (orientering)

Retsgrundlag
Udlændingeloven og Integrationsloven.

Budgetmæssige konsekvenser
Afholdes indenfor Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningens budget.

Høring/borger- og brugerinvolvering
Ikke relevant.

Indstilling
Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender sagen til Kommunalbestyrelsens orientering.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 2. november 2022, pkt. 68:
Orientering taget til efterretning.
Afbud fra Mariane Andersen

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn