Orientering om evaluering af “Hænderne Op” 2022

Arkivbillede fra Hænderne op i 2022 Foto: Jammerbugt Kommune
Print Friendly, PDF & Email

Orientering om evaluering af “Hænderne Op” 2022

Børne- og familieudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 27. februar 2023. På dagsordenen er der bl.a.; Orientering om evaluering af “Hænderne Op” 2022

Orientering om evaluering af Hænderne op 2022 afholdt den 3. november 2022.

Sagsbeskrivelse

Der blev den 3. november 2022 afviklet Hænderne Op for alle 8., 9. og 10. klasser på Jammerbugt Kommunes folkeskoler.

I alt deltog ca. 900 elever, som i løbet af dagen var på tre virksomhedsbesøg og besøg på uddannelsesmessen. Desuden besøgte kommunens FGU elever uddannelsesmessen efter folkeskoleeleverne var færdige med dagen.

Arrangementet har til formål at synliggøre job- og uddannelsesmuligheder, når man vælger en erhvervsfaglig uddannelse, for derigennem at motivere flere unge til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse. Samtidig giver virksomhedsbesøgene et indblik i nogle af de beskæftigelsesmuligheder, der er i kommunen.

Dagen var planlagt således, at eleverne skulle gennem fire besøg – tre virksomhedsbesøg og et besøg på uddannelsesmessen, der blev afholdt i Sport- og Kulturcenter Brovst. 38 virksomheder havde i løbet af dagen et eller flere besøg af elever og på messen deltog 13 uddannelsesinstitutioner. Eleverne var afsted klassevis i deres stamklasser. Inden arrangementet var der fremsendt forberedelsesmateriale til virksomhedsbesøgene til alle skoler for at sikre det størst mulige udbytte af dagen for eleverne.

Arrangementet blev afviklet med afsæt i modellen, der blev brugt i 2019.

Hovedpunkter fra 2022:

 • Arrangementet afvikles indenfor skoledagens længde
 • Specialklasserne indledte dagen på uddannelsesmessen for at sikre dem, den bedst mulige oplevelse med færrest mulige deltagere
 • Kortere virksomhedsbesøg af 30 minutters varighed
 • Messen blev afviklet som et virksomhedsbesøg af ca. 1 times varighed, hvorved alle elever ikke var til stede samtidig, men i mindre grupper af ca. 50-150 elever
 • Eleverne fra FGU Nordvest i Åbybro besøgte uddannelsesmessen efter skolerne var igennem

Det er arbejdsgruppens vurdering, at vi med dette set-up omkring Hænderne Op arrangementet har fundet en god model for afviklingen af Hænderne Op, der også giver muligheden for at tilgodese specialklasserne.

Evaluering

Der er udsendt evalueringsskemaer til elever, lærere/vejledere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og der er gode svarprocenter på alle grupper. Overordnet set er tilbagemeldingerne på dagen positive både ift. planlægning, afvikling, bus mm.

På baggrund af evalueringerne er der følgende opmærksomhedspunkter:

 • Virksomhederne kan klædes bedre på ift. tidsrammen for besøget
 • Mulighed for at variere den tidsmæssige ramme for virksomhedsbesøgene ved enkelte virksomheder – ca. fem af virksomhedsbesøgene vil med fordel kunne bruge 60 minutter.
 • Sortering i deltagende virksomheder på baggrund af elever og læreres feedback
 • Aktiviteter hos de enkelte uddannelsesinstitutioners stande på messen giver øget aktivitet og længere besøg hos de enkelte stande. Der var opfordret til at sikre, at der var aktiviteter ved de enkelte stande og langt de fleste havde grebet opfordringen.
 • Alle lærere og vejledere angiver i evalueringen, at aktiviteterne på standende – meget (52 %) eller delvist (48 %) fangede deres elever.
 • Virksomhedernes forberedelse >< elevernes forberedelse

Sammenhæng mellem elevernes forberedelse og deres oplevelse af virksomhedsbesøgene – (30 % af de elever, der havde forberedt sig grundigt, oplevede virksomhedsbesøgene som meget spændende, mens 30 % af de elever, der ikke havde forberedt sig, oplevede virksomhedsbesøgene som kedelige.) Samlet set ses det, at de elever, der havde forberedt sig til dagen, havde en bedre oplevelse af virksomhedsbesøgene. 52 % af lærere og vejledere vurderer også, at anvendelsen af forberedelsesmaterialet har haft en kvalitativ betydning for elevernes virksomhedsbesøg, mens kun 19 % siger nej til det.

Interessen for en erhvervsuddannelse

 • I evalueringen hos eleverne bliver der spurgt til, om henholdsvis virksomhedsbesøgene og uddannelsesmessen har givet lyst til at tage en erhvervsuddannelse. Henholdsvis 10 % (virksomhedsbesøgene) og 11 % (messen) svarer ja, helt sikkert når der spørges om det har givet lyst til at vælge en erhvervsuddannelse, mens 16 % svarer, at det er meget sandsynligt, at de vil vælge en erhvervsuddannelse, 64 % svarer måske, mens kun 20 % svarer slet ikke.
 • 73 % af eleverne svarer, at de har fået ny viden om erhvervsuddannelserne på messen. Blandt de 16 %, der svarer, at det er meget sandsynligt, at de vil vælge en erhvervsuddannelse svarer 76 %, at de har fået ny viden om erhvervsuddannelserne på uddannelsesmessen.

Tidsplan

DIR 14.02.23 (orientering)

BFU 27.02.23 (orientering)

BEU 01.03.23 (orientering)

Retsgrundlag

Ikke relevant.

Budgetmæssige konsekvenser

Budgettet for arrangementet var på kr. 95.400 kr., mens de faktisk afholdte udgifter beløb sig til kr. 89.317,18. De samlede udgifter afholdes med 50% af SSBF og 50% af BFF.

Høring/borger- og brugerinvolvering

Ikke relevant.

Indstilling

Børne- og Familieforvaltningen fremsender evaluering af “Hænderne Op” til Børne- og Familieudvalgets orientering.

LÆS OGSÅ: Er der en sangskriver gemt i dig?

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn