Nyt byggeri med dispensationer på Torvet 2 i Blokhus sendes i høring

Foto: Fra sagsfremstillingen
Print Friendly, PDF & Email

På møde i Teknik og miljø den 22. juni godkendte udvalget indstillingen fra Vækst og Udvikling, at der gives de seks dispensationer, og at der i forbindelse med byggesagsbehandlingen opkræves for de manglende parkeringspladser, der ikke kan etableres på egen grund.

Der skal gennemføres en høring på min. 2 uger inden en evt. dispensation meddeles.


Sagsfremstilling

Vækst og Udvikling har modtaget en ansøgning om et nyt byggeri på Torvet 2 i Blokhus. Byggeriet kræver dispensationer i forhold til Lokalplan 19-001, som gælder for centerområdet i Blokhus.

Det nye byggeri placeres på matr.nr. 68mp Hune By, Hune, Torvet 2, Blokhus. Det nye byggeri indeholder i grundplan et stort butikslokale på 447 m². På 1. sal indrettes der 4 lejligheder på mellem 88-117 m². På 2. sal indrettes der ligeledes 4 lejligheder på mellem 84-112 m². Der etableres kælder, som kommer til at indeholde 10 P-pladser, depot/lager, teknikrum, bad/toilet, personalerum og evt. kontor.

Ansøger anmoder om følgende fem dispensationer i forhold til Lokalplan 19-001, Delområde C1. Begrundelsen for ansøgningen fremgår af bilag til denne sag.

1.  Anmodning om dispensation i forhold til etageantal (§ 5.1 i Lokalplan 19-001, Delområde C1). Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse skal opføres i 1½ til 2½ etage.

a.    Byggeriet er ansøgt med en trempelhøjde på mere end 1,0 meter, og byggeriet anses derfor som værende i tre fulde etager.

2.  Anmodning om dispensation i forhold til byggelinje langs Blokhus Bæk (§ 5.3 i Lokalplan 19-001, Delområde C1). Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse skal placeres i en afstand af 5 meter fra Blokhus Bæk. Arealet ved bækken skal anvendes til adgang og til etablering af en stiforbindelse (Stiforbindelsen er netop anlagt i del af byggelinjeareal).

a.    Byggeriet ønskes placeret 3,70 meter fra Blokhus Bæk.

3.  Anmodning om dispensation i forhold til afstand til vejskel mod Torvet og Sønder i By (§ 5.3 i Lokalplan 19-001, Delområde C1). Lokalplanen fastlægger en byggelinje på 3,0 meter fra vejskel mod private og offentlige veje.

a.    Byggeriet ønskes placeret 1,5 meter fra vejskel mod Torvet, og 2,5 meter fra vejskel mod Sønder i By.

4.  Anmodning om dispensation i forhold til tagform og -hældning (§ 6.2 i Lokalplan 19-001, Delområde C1). Lokalplanen fastlægger, at tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning på 40-50 grader. Mindre bygningsdele (mindre end 1/3 af taget) kan udføres med en anden taghældning end hovedbebyggelsen.

a.    Byggeriets elevatortårne ønskes opført med fladt tag, og det flade tag udgør 39,1 % af den øst/vest-vendte tagflade.

b.    Byggeriets elevatortårne ønskes opført med fladt tag, og det flade tag udgør 64,4 % af den sydlige tagflade.

c.    Byggeriets elevatortårne ønskes opført med fladt tag, og det flade tag udgør 10,8 % af nordlige tagflade, hvilket er i overenssemmelse med lokalplanens bestmmelser

 5.  Anmodning om dispensation i forhold til tagmaterialer (§ 6.3 i Lokalplan 19-001, Delområde C1). Lokalplanen fastlægger, at tagbeklædning skal udføres med matte, røde, gennemfarvede tagsten eller matte røde teglsten. Mindre bygningsdele (mindre end 1/3 af taget) kan udføres med matte, røde, gennemfarvede tagsten eller matte røde teglsten eller med sort tagpap, zink eller glas.

a.    Byggeriets elevatortårne ønskes udført med tagpap, og andelen af tagpap udgør 39,1 % af den øst/vest-vendte tagflade.

b.    Byggeriets elevatortårne ønskes udført med tagpap, og andelen af tagpap udgør 64,4 % af den sydlige tagflade.

c.    Byggeriets elevatortårne ønskes udført med tagpap, og andelen af tagpap udgør 10,8 % af den nordlige tagflade, hvilket er i overenssemmelse med lokalplanens bestmmelser

6.  Anmodning om dispensation i forhold til den samlede længde af kviste på byggeriets tagflader mod henholdsvis øst og vest (§ 6.4 i Lokalplan 19-001, Delområde C1). Lokalplanen fastlægger, at den samlede længde af kviste maksimalt må udgøre 1/3 af den enkelte tagflades længde.

a.    Længden af kviste på tagfladerne mod henholdsvis øst og vest udgør 33,3 %.

b.    Kvistene mod syd overholder lokalplanens bestemmelser.

c.    Facaden mod nord betegnes som gavle og ikke som kviste/gavlkviste.