Nu er konsekvensvurderingen af vindmøllerne ved Thorup-Sletten færdig

Vindmølle
Modelfoto Arkivbillede

Resultaterne af en vurdering af konsekvenser vedrørende vindmøller ved Thorup-Sletten er nu klar. Der er i dag opstillet 18 vindmøller i området, hvoraf ni af disse ligger i Jammerbugt Kommune, og de andre ni ligger i Vesthimmerlands Kommune.

Jammerbugt Kommune gav tilladelse til vindmølleprojektet tilbage i 2018, og 21 ældre vindmøller blev herefter nedtaget og 18 nye opstillet i 2020. Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjorde dog i marts 2021, at der i forbindelse med de nye opstillede vindmøller ikke i tilstrækkelig grad var foretaget en konsekvensvurdering i forhold til en række fuglearter, herunder rørhøg og blå kærhøg.

-- annonce ---

Iværksættelse af konsekvensvurdering

Efter de to nævns afgørelser blev det besluttet at iværksætte en lovliggørelse af projektet i form af netop en vurdering af konsekvenser og påvirkning af fugle og evt. nye arter og naturtyper. 

Vurderingen medtager alle arter og naturtyper, herunder også de to fulgearter blå kærhøg og rørhøg. Vurderingen inddrager derudover bl.a. nyere undersøgelser om fugles kollision med vindmøller og nye flagermusundersøgelser.

Resultat af konsekvensvurderingen

Samlet set viser vurderingen, at vindmølleprojektet ikke medfører skader på arter og naturtyper. Det er således blevet vurderet, at der ikke er en skadelig påvirkning af bestanden af fugle i området. 

Dog bliver det i vurderingen anbefalet, at der bliver taget hensyn til beskyttelse af flagermus, så der fremover er driftsstop på nogle af vindmøllerne om natten i perioden 15. juli til 15. oktober, selvom vindmølleområdet ved Thorup-Sletten ikke har en høj aktivitet af flagermus.

På baggrund af vurderingen arbejder Jammerbugt Kommune nu videre med en lovliggørelse af vindmølleprojektet. Kommunen vil derfor udarbejde et opdateret plangrundlag og en opdateret miljørapport.

I sommeren og efteråret 2022 vil der være politisk behandling og offentlig høring af lokalplanen og miljørapporten.