Nej til projektforslag for Naturnationalpark Tranum

Tranum Klitplantage Foto: Privat

Af Borgmester Mogens Christen Gade Venstre og Gruppeformand Anne-Mette Ulstrup Dansk Folkeparti i Jammerbugt Kommune

Efter en lang proces er Projektforslaget for Naturnationalpark Tranum sendt i officiel høring.
Naturnationalpark Han Herred, det oprindeligt indsendte forslag til Miljøministeren fra Jammerbugt Kommune, var tænkt som et lokalt og kommunalt decentralt projekt.

Det Projektforslag, vi nu indsender vores høringssvar på, er i stedet endt med at blive det modsatte, nemlig et centralt og statsligt projekt uden den nødvendige lokale opbakning.

-- annonce ---

Derfor er dette officielle høringssvar fra Jammerbugt Kommune negativt.
Vi ønsker ikke en Naturnationalpark Tranum på de beskrevne vilkår!
Vi har hele vejen frem til høringsfasen ønsket en direkte politisk dialog med Ministeren og Regeringen om de lokale bekymringer forinden høringsmaterialet blev udsendt.

Det ønske er ikke blevet imødekommet, og derfor et NEJ til projektforslag Naturnationalpark Tranum – medmindre der sker markante ændringer i Projektforslaget inden den endelige vedtagelse i Folketinget.

Vores oprindelige ønske var – og er stadigvæk, et lokalt projekt med et lokalt ejerskab, der bringer mere naturformidling og større tilgængelighed til området for vores borgere og de gæster, der besøger os, og ikke et projekt, hvor der kan sås tvivl om dyrevelfærd, og hvor rigid hegning indgår.

Der har i processen været en meget god dialog med de lokale repræsentanter for Naturstyrelsen, og i dialogen er der også opnået forbedringer i forhold til det oprindelige udkast – det takker vi for.

Men der hvor de store sten skal flyttes, det mener vi fortsat er i den direkte politiske dialog mellem Ministeren og Jammerbugt Kommune. Og selv om vi meget tydeligt har ønsket en dialog om de store lokale bekymringer, har der – på trods af flere skriftlige opfordringer, ikke været hverken vilje eller evne til at møde op og heller ikke til at invitere Jammerbugt Kommune til dialog.

Det er ellers en meget anvendt metode, at politikere mødes og prøver at indgå aftaler.

Det er derfor vores holdning, at det på nuværende tidspunkt er blevet nødvendigt at opstille klare krav overfor Ministeren. Vores krav i Jammerbugt Kommune er som følger:

 1. Naturnationalpark Tranum har brug for lokal opbakning, og der er en stor risiko for, at projektet kan komme til at blive betragtet som både fremmed og påtvunget Jammerbugt Kommunes borgere. Skal Ministeren lykkes med lokal opbakning, skal projektforslaget ændre sig, så Naturnationalparken generelt anses som et aktiv for lokalbefolkningen.

  Jammerbugt Kommune accepterer ikke den rigide hegning, som skal afgrænse hele Naturnationalparken. Kravet fra os er, at der ikke sættes et ydre hegn om hele området, der udgør Naturnationalparken. Der argumenteres for kravet senere i nærværende høringssvar.
  (I øvrigt er der i loven om Naturnationalparker intet krav om hegning.
 2. Fasevis evaluering af projektet. Hegning omkring hele Naturnationalparken er et voldsomt stort initiativ, derfor mener vi, at det er rimeligt med en første fase, som omfatter de naturgræsningsarealer, som umiddelbart allerede er til rådighed, mens vi ønsker, at skovarealer og arealer, der hidtil har været brugt til landbrugsformål, bliver holdt udenfor hegning i første fase. Der må ikke være automatik i yderligere hegning end den, der her er
  beskrevet. En faseopdeling vil for os være en anerkendelse af, at projektet har karakter af et eksperiment, og herudover også en anerkendelse af, at omlægningen af skovene ikke skal ske fra første dag, men over en længere periode end projektforslaget angiver.
 3. Med biodiversitet – og ikke klima som succeskriterie, må projektet jo netop også iagttages over en årrække, inden man kan foretage en effektevaluering. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt, at det ikke er hele det 2800 ha store område, der skal evalueres samtidigt, og vores holdning er derfor, at der er brug for en faseopdeling af projektet.
 4. En faseopdeling giver os derfor også en forventning om, at hegningen kun skal omfatte første fase som beskrevet, medens de øvrige arealer trinvis indfases. I den forbindelse ønsker vi, at første fase skal kunne tilrettelægges således, at man undgår færiste i offentlige veje.

  Faseopdelingen vil samtidig give nabolandbrug mulighed for en
  omstillingsperiode, imens den førte fase blev implementeret og vurderet, og faseopdelingen vil give en bedre mulighed for en mere grundig miljøkonsekvensvurdering. Det er også vores vurdering, at en faseopdeling vil sikre et fokus på tilgængelighed, som er en af de store lokale bekymringer – og med meget mindre hegn tilgodeses denne lokale bekymring.
 5. Endeligt er vores høringssvar et klart NEJ til lempede regler for dyrevelfærd!
  Lovændringen er, efter vores mening, både unødvendig og uacceptabel – og bør ikke tages i anvendelse i nogen Naturnationalpark – heller ikke i Tranum. Vi ønsker derfor en lovændring, alternativt at det indskrives i forvaltningsplanen for Naturnationalpark Tranum, at dyrevelfærdslovens § 20a stk. 1 og 2 ikke vil blive taget i anvendelse.
 6. Formidling og oplevelser i Naturen – her er det for os afgørende med en veldefineret hovedindgang eller flere. Fosdalgård, som i forvejen er vores fælles projekt, vil være en naturlig hovedindgang mod vest, det samme vil Aktivitetscenter Udholm mod nordøst.

  Hovedindgange som vi forventer etableret af Staten og efterfølgende drevet i et fællesskab imellem Jammerbugt Kommune og Naturstyrelsen.
  Med ministerens ofte udtrykte vilje til dialog forventer vi, at det er nu, vi kommer til at mærke det.

  Og – at der i høj grad bliver taget hensyn til dette officielle høringssvar fra Jammerbugt Kommune, som vi har forsøgt at gøre venligt, men også bestemt.

  For kun via dialog får vi en Naturnationalpark Tranum med et langt større lokalt ejerskab.
  Og kun via dialog får I en Jammerbugt Kommune, der fortsat spiller med.