Kommunal beslutning: Nyt specialundervisningstilbud til børn på autismespektrummet på dagsordenen

Brovst Skole. Foto: Jammerbugtposten.dk.
Print Friendly, PDF & Email

Kommunal beslutning: Nyt specialundervisningstilbud til børn på autismespektrummet på dagsordenen

Børne og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune behandler på møde den 8. april beslutningstema: Godkendelse af etablering af et kommunalt højtspecialiseret undervisningstilbud til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektrummet.

Sagsbeskrivelse

Jammerbugt Kommunes skolevæsen har jf. Folkeskoleloven ansvaret for at tilbyde elever specialundervisning, hvis de har et specialpædagogisk behov. Dette gør sig også gældende for elever med behov for et højtspecialiseret undervisningstilbud til børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektrummet.

På nuværende tidspunkt er der ikke et kommunalt tilbud for elever med dette behov for specialundervisning i Jammerbugt Kommune. Elever med behov for et højtspecialiseret tilbud er i stedet bl.a. visiteret til specialtilbuddet Egebakken. Egebakken er Aalborg Kommunes kommunale tilbud, og Jammerbugt Kommune køber de nødvendige pladser af Aalborg Kommune.

På nuværende tidspunkt er 6 børn visiteret til Egebakken af Jammerbugt Kommune.

Aalborg Kommune har meddelt Jammerbugt Kommune, at man ikke længere har den nødvendige kapacitet til at tage nye elever ind fra andre kommuner. De elever, der allerede er visiteret til tilbuddet, kan forblive på Egebakken.

Dette stiller Jammerbugt i en uholdbar situation. Ikke mindst da der er 4-5 skolestartere, der er vurderet med et behov for et højtspecialiseret tilbud med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektrummet. Elever, der har behov for tilbuddet pr. 1. august 2024. Dette antal er stort i 2024, da der erfaringsmæssigt er 1 til 2 elever på en årgang, med behov for et højtspecialiseret tilbud indenfor autismespektrummet.

Forvaltningen har været undersøgende på, hvor i Jammerbugt Kommune, man ville kunne etablere et kommunalt tilbud for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektrummet. Kravene til de fysiske rammer er, at der skal være mange små rum, da eleverne i væsentlig udstrækning har behov for eneundervisning. Dette da de er meget følsomme overfor sanseindtryk.

På Brovst Skole er der muligheder for at etablere tilbuddet i den tidligere pedelbolig. Det vil dog kræve en mindre renovering og modernisering af lokalerne og adgangsvejene. Lokalerne er velegnet til formålet, da der er en del små rum, samt 2 toiletter samt køkken. Samtidig er der umiddelbar adgang til legeplads til eleverne. Det er forvaltningens vurdering, at der vil kunne etableres 6 pladser i de fysiske rammer. Samtidig vil det medføre, at Brovst Skole skal ansætte kvalificerede lærere og pædagoger med de rette specialpædagogiske kompetencer til at varetage både undervisnings- og fritidsopgaven. Brovst Skole vil med etableringen af det højtspecialiserede tilbud blive vært for 2 specialtilbud. Et for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og et højt specialiseret specialtibud for elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektrummet. Det giver medarbejderne mulighed for at blive en del af et fagligt fællesskab med mulighed for videndeling og faglig sparring på den specialpædagogiske opgave.

Ved placeringen på Brovst Skole er der mulighed for – i den udstrækning eleverne magter det – for spejling i normalområdet.

Forvaltningen har i samarbejde med Ejendomscentret vurderet både tidshorisont og renoveringsomkostninger.

Ejendomscentret har undersøgt behovet for renovering og de nødvendige foranstaltninger ifm. brandsikring. Det er Ejendomscentrets vurdering, at de nødvendige renoveringer og moderniseringer kan gennemføres inden 1. august 2024. Renoverings- og moderniseringsbehovet er vurderet til brandrådgivning, ABA-anlæg og branddøre, etablering af udvendig flugtvejstrappe, etablering af indvendige vægge samt ændring af elinstallationer. Samlet vurderer Ejendomscentret, at det vil medføre en udgift på 350.000 kr.

Derudover vil der være et behov for indkøb af inventar til målgruppen. Dette anslår forvaltningen til 75.000 kr. Samlet betyder det en investering på 425.000 kr. Driftsudgifter er ikke vurderet.

Etableringen af et højtspecialiseret kommunalt tilbud vil på sigt indebære et økonomisk rationale. Dette da Jammerbugt Kommune betaler et forholdsvist stort overhead til Aalborg Kommune. Et overhead, man betaler til andre kommuner til PPR-understøttelse, adminstrative udgifter mv. Samtidig betaler Jammerbugt Kommune Aalborg Kommune for tomgangsmåneder ved både indskrivning og udskrivning af tilbuddet. Ved udskrivning er der en opsigelsesfrist på 3 måneder, hvilket betyder, at Jammerbugt Kommune betaler for tilbuddet i 3 måneder selv om tilbuddet ikke benyttes. Ved etablering af et kommunalt tilbud vil Jammerbugt Kommune kun have udgiften i de måneder eleverne er visiteret til tilbuddet. I tilgift hertil er der en betydelig udgift til transport af eleverne til tilbuddet. En udgift, som i langt de fleste tilfælde vil blive reduceret, da afstanden til skoletilbuddet reduceres for de fleste elever.

I eget kommunalt tilbud vil der samtidig være mulighed for et tættere og mere kvalificeret samarbejde mellem PPR og tilbuddet end for nuværende. Ved et kommunalt tilbud vil samarbejdet mellem skolen, PPR, den psykologfaglige koordinator samt andre tværfaglige samarbejdspartner omkring eleven medvirke til at sikre en sammenhængende indsats for eleven og dennes familie. Dette vil have en stor betydning for den pædagogiske praksis for det enkelte barn. Desuden vil en kortere transporttid være af væsentlig betydning for elevernes trivsel.

Retsgrundlag: Folkeskoleloven §20 stk. 2

Budgetmæssige konsekvenser

Der er opgjort samlede etableringsomkostninger på 425.000 kr., fordelt med 350.000 kr. til bygningsfysiske forhold samt 75.000 kr. til indkøb af inventar til målgruppen.

Børne- og Familieforvaltningen har ikke budget til anlægsinvesteringer i 2024, der ikke allerede er disponeret enten i forbindelse med vedtagelse af Budget 2024 eller i forbindelse med eventuel overførsel af anlægsmidler fra 2023 til igangværende projekter. Overførsel af anlægsmidler besluttes i Kommunalbestyrelsen d. 25. april 2024.

Til finansiering af etableringsomkostninger kan der peges på to muligheder:

1-Under Økonomiudvalget (Politikområde 16) fra puljen Anlægsråderum, der for resten af 2024 pr. 1. april 2024 indeholder 1.062.000 kr.

2-Under Økonomiudvalget (Politikområde 16) fra Ejendomscentret bygningsvedligeholdelse. Det samlede budget for 2024 er disponeret. Budget 2025 udgør 11,6 mio. kr. Her er der mulighed for at fremrykke anlægsmidler fra 2025 til 2024.

Jammerbugt Kommune betaler en takst til Aalborg Kommune på:

Skoledel: 471.158 kr. årligt

SFO-del: 143.776 kr. årligt

Ovenstående priser er inkl. overhead.

Taksten til et kommunalt tilbud vil være 85% af ovenstående beløb, idet overhead er vurderet til 15%. Det betyder, at taksten for en elev i et kommunalt tilbud vil være:

Skoledel: 400.484 kr. årligt

SFO-del: 122.209 kr. årligt

For at sikre en minimumsnormering vil tilbuddet mindst blive tildelt en ressource på 3 gange skoletaksten, ialt 1.201.452 kr. årligt. Udgiften hertil findes på forvaltningens ramme til specialpædagogiske udgifter.

Indstilling: Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

atgodkende etablering af et højtspecialiseret tilbud til elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser indenfor autismespektrummet på Brovst Skole
atder træffes beslutning om valg af finansieringsmulighed for etableringsomkostningerne

Deltag i debatten på Jammerbugtposten.dk - Skriv en kommentar til denne artikel:

Skriv venligst en kommentar
Indtast dit navn